Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del Projecte modificat de les obres del nou equipament esportiu PAV-3 del carrer Energia 21-35
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI d'aprovació

Núm. resolució: CG16/32 PR/29.

LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 29-09-2016, adoptà el següent acord:

(3BD 2016 097) APROVAR, d'acord amb allò que preveu l'article 235.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pelqual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, el Projecte modificat de les obres del nouequipament esportiu PAV-3 del carrer Energia 21-35, al barri de la Marina del Port, del Districte de Sants-Montjuïc deBarcelona, d'iniciativa municipal, d'acord amb l'Informe Tècnic Jurídic de la societat municipal Bimsa que figura al'expedient administratiu i que a aquests efectes es dóna per reproduït, per un import de 3.540.307,95 EUR, el 21%d'IVA inclòs (aquesta diferència de pressupost inferior a l'aprovat 4.027.989,53 EUR, IVA inclòs, és deguda a quel'import de les obres adjudicades va ser 2.809.829,72 EUR, IVA inclòs, derivats de la baixa ofertada per l'adjudicatàriade les obres, que sumat a l'import de les partides del projecte modificat de 297.439,03 EUR IVA inclòs i les partides dematerial esportiu, grades i seients, mobiliari vestidors, ecoenergies, control de qualitat i millora entorns petanca de433.039,20 EUR IVA inclòs, dóna un total de 3.540.307,95 EUR); PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona, a la Gaseta municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament; i ENCARREGAR a la societatmunicipal BIMSA la gestió de l'actuació.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrganque l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposardirectament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesoscomptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurscontenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acteexprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mescomptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurscontenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimaciótàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 6 d'octubre de 2016

El secretari general, Jordi Cases i Pallarès