Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Tramitació d'audiència per tràmit de baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants de diversos expedients
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badia del Vallès

EDICTE

Incoat expedient per a la tramitació de baixa d'ofici del Padró municipal d'habitants, és preceptiu que amb caràcter previa la formulació de proposta de resolució, es disposi un termini d'audiència perquè els interessats puguin manifestar laseva conformitat amb la mateixa.

NOM

COGNOMS BRENDA

SÁNCHEZ GÁLVEZ

MATEO

CORTES MAYA

SVITLANA

SIGAYEVA

MARIA DOLORES

FENET BENAVIDES

ALEXANDRA

LEU

AZAHARA

LUQUE RUEDA

CRISTIAN

SERRANO LUQUE

YASMINA

SERRANO LUQUE

NOEMI PORTO MATEO

DORIS ANTONIA

RODRIGUEZ FONSECA

Mitjançant aquest anunci, d'acord amb el que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es practica tràmit d'audiència,per un període de deu dies hàbils des que es publiqui aquest anunci al BOP, perquè les persones que desprèss'indiquen, puguin comparèixer, atès que no se'ls hi ha pogut notificar de forma personal.

Badia del Vallès, 5 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Eva Menor Cantador