Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del projecte d'obres de nova conducció de distribució d'aigua potable al Barri de la Creu
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Avià

EDICTE

La Junta de Govern local, en sessió de 21 de juny de 2016, aprovà inicialment el projecte executiu denominat: Novaconducció de distribució d'aigua potable al Barri de la Creu, redactat per l'enginyer agrònom Sr. David Lozano, deSorea, que té un pressupost total de 112.884,77 EUR.

Donant compliment a l'article 235 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el projecte estarà exposat al públic pel termini de trenta dies, a comptar des dela publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província, tauler d'edictes municipal i pàgina web de l'Ajuntament, alsefectes d'examen i presentació d'al·legacions.

Avià, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Patrocini Canal i Burniol