Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de renovació de la instal·lació elèctrica i informàtica del Centre Obert del barri de Sant Miquel del Cros
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Argentona

ANUNCI

Per donar compte que per provisió d'alcaldia de data 30 de setembre de 2016 s'ha considerat aprovat definitivament elprojecte de renovació de la instal·lació elèctrica i informàtica del Centre Obert del barri de Sant Miquel del Cros.

Recursos procedents contra aquest acte administratiu:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposa recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar desdel dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l'alcaldia en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Argentona, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Eudald Calvo Catala