Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions per a la modernització del comerç i la restauració
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

La Junta de Govern Local, per acord de data 3-10-2016, ha acordat el següent:

"Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, reunit en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016, va aprovarinicialment les bases generals per a l'atorgament de subvencions per a la modernització del comerç i la restauraciód'Arenys de Munt en règim de concurrència competitiva, i vist que en data 16 d'agost de 2016 es va publicar en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona l'edicte d'aquesta aprovació inicial,

Atès que al no haver-se presentat al·legacions, aquestes bases van esdevenir definitives, i atès també que s'hanpublicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 26 de setembre i han entrat en vigor el dia 27 de setembre,

Vist que s'ha d'aprovar la convocatòria per l'any 2016 i vist també que les sol·licituds s'hauran de presentar en un terminid'un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al diari oficial corresponent.

Vista la proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica de data 27 de setembre de 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar la convocatòria d'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, en règim deconcurrència competitiva, per a persones físiques o jurídiques, titulars d'una activitat econòmica del sector comercialminorista, dels sector serveis o de l'àmbit de la restauració, realitzada en establiment permanent del terme municipald'Arenys de Munt, que executin obres o millores abans de la finalització de l'any 2016, obrint el termini per presentarsol·licituds des de l'endemà de la publicació de la convocatòria i essent el termini per presentar les sol·licituds d'un mes isegons els models normalitzats de sol·licitud que es podran trobar al web municipal.

Segon.- Autoritzar una despesa màxima de 5.000 EUR amb càrrec a l'aplicació 230.430.77000.

Tercer.- Donar publicitat d'aquesta convocatòria al diari oficial corresponent, al tauler d'edictes i al web municipal, aixícom comunicar-ho a la Regidoria de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal."

Es dóna publicitat en base a la Llei 38/2003, de Subvencions.

Arenys de Munt, 6 d'octubre de 2016

La secretària accidental, Gemma García Ramos