Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Incoació d'expedient d'ordre d'execució per a la neteja de la parcel·la situada al carrer Olivers, 6
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellgalí

EDICTE

En compliment del que disposa l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de lesAdministracions Públiques, es notifica al titular del document nacional d'identitat núm. 33.904.2XX-J, amb últim domiciliconegut al carrer Balmes núm. 9 esc. 1ª entr.1ª de Ripollet, la resolució de data 8 de juliol de 2016 que es transcriu literalment a continuació, en haver resultat infructuosos els intents de notificació personal de l'acte administratiu indicat:

"DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

Atès que amb data 23 de maig de 2016 (RE. núm. 992/16) la senyora C. LL. M., va presentar una instància en la quesol·licitava que es requerís al propietari de la parcel·la 933 situada al carrer Olivers núm. 6 del municipi, la neteja de lamateixa, degut a la brutícia que la mateixa presenta, així com la perillositat que les condicions pèssimes de vegetaciópoden comportar pel que fa al risc d'incendi.

Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals amb data 25 de maig de 2016, el qual transcrit literalment diu:

"Jordi Llatjós Sanuy, arquitecte tècnic municipal, referent la instància presentada per la Sra. C. LL. M., (Reg.Entr. 992 /

2016), respecte l'estat de la parcel·la amb adreça al carrer Olivers núm. 6, emet el següent.

INFORME TÈCNIC.

Que havent fet una inspecció ocular sobre les condicions de salubritat, seguretat i ornat públic, de la parcel·la núm. 933,de la urbanització de Mas Planoi, amb adreça al carrer Olivers núm.6, s'observa que la parcel·la es troba senseedificar, i presenta un estat de conservació molt deficient, amb la presència de matolls i arbustos molt propers a lesparcel·les veïnes, que a més de suposar una amenaça per a la salut pública implica perill d'incendi.

Que segons l'article 197 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3d'agost,

1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per la legislació aplicable en matèria del sòl i per la legislaciósectorial.

2. Les persones propietàries o l'administració han de sufragar el cost derivat dels deures a que es refereix l'apartat 1.

3. Els Ajuntaments han d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució de les obresnecessàries per conservar les condicions a que es refereix l'apartat 1.

Per tant s'estima necessari requerir a la Propietat de la parcel·la núm. 933, amb adreça al carrer Olivers núm.6, la netejade l'esmentada parcel·la, així com la poda o la tala dels arbustos que envaeixen les parcel·les veïnes.

La valoració del cost de la neteja i poda d'arbres s'estima en 500,00 EUR.

Tot el que s'informa a aquest Ajuntament, per que procedeixi segons el seu superior criteri.

Castellgalí, 25 de maig de 2016.

Jordi Llatjós Sanuy.L'arquitecte tècnic municipal."

Atès que d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals s'observa que la parcel·la 933 presenta un deplorable estat de conservació ja que els matolls i la brutícia en general, a més de suposar una amenaça per a la salutN

pública, suposen un greu perill d'incendi.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

Atès que tanmateix l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme determina, en relació als deures legals d'ús, conservació i rehabilitació i ordres d'execució, que:

"1. Les persones propietàries de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions han de complir els deures d'ús,conservació i rehabilitació establerts per aquesta Llei, per a la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i per lalegislació sectorial. Estan incloses en aquests deures la conservació i la rehabilitació de les condicions objectivesd'habitabilitat dels habitatges.

2.Les persones propietàries o l'administració han de sufragar el cost derivat dels deures a què es refereix l'apartat 1,d'acord amb la legislació aplicable en cada cas i tenint en compte l'escreix sobre el límit dels deures de les persones propietàries quan es tracti d'obtenir millores d'interès general.

3.Els ajuntaments han d'ordenar d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució de les obresnecessàries per a conservar les condicions a què es refereix l'apartat 1. Les ordres d'execució s'han d'ajustar a lanormativa de règim local, amb observança sempre del principi de proporcionalitat administrativa i amb l'audiència prèviade les persones interessades.

4. L'incompliment injustificat de les ordres d'execució a què fa referència l'apartat 3 habilita l'administració per a adoptarqualsevol de les mesures d'execució forçosa següents:

a) L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.

b) La imposició de multes coercitives, d'acord amb el que estableix l'article 225.2, que es pot reiterar fins que escompleixi la obligació de conservació.

5. L'incompliment de l'ordre d'execució a què fa referència l'apartat 3 habilita l'administració, així mateix, a incloure lafinca en el Registre Municipal de Solars sense Edificar, als efectes del que estableixen l'article 179 i els articlesconcordants.".

Considerant que la normativa de règim local aplicable a la que fa referència l'apartat 3 de l'article abans transcrit ens vedeterminada pel Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, elqual determina en els seus articles 98 i 99 el següent:

"Els ens locals, sens perjudici de la potestat d'execució forçosa dels seus actes administratius, poden dictar ordresindividuals que imposin als destinataris una obligació o prohibició, quan així estigui previst a l'ordenament jurídic."

L'article 99 del Reglament, relatiu a la competència i al procediment, determina que:

"99.1 La competència per dictar l'ordre individual correspon al president de l'ens local, llevat que les ordenancesl'atribueixin a un altre òrgan.

99.2 El procediment de l'ordre d'execució o de prohibició pot ser iniciat d'ofici o a instància de part i en el tràmit s'ha de concedir audiència a l'interessat.

99.3 L'ordre ha de ser clara, formalitzada per escrit i motivada. Solament pot adoptar-se la forma verbal quan esfonamenti en una situació d'urgència o de necessitat que no admeti demora.".

HE RESOLT:

Primer: Incoar expedient d'ordre d'execució al senyor J. G. P. com a propietari de la parcel·la núm. 933 situada al carrerdel Olivers núm. 6, per tal que procedeixin a realitzar els treballs necessaris per deixar la parcel·la en perfectes condicions de salubritat, seguretat i ornat públic.

Segon: Atorgar audiència a l'interessat, pel termini de 10 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la recepció de la notificació de la present resolució per tal que pugui comparèixer en l'expedient i presentar les al·legacions queestimi pertinents.Tercer: Fer avinent a l'interessat que l 'incompliment injustificat de l'ordre d'execució habilitarà a l'Ajuntament per aN

adoptar qualsevol de les mesures d'execució forçosa següents:

V

a) L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

b) La imposició de multes coercitives, que es podrà reiterar fins que es compleixi la obligació de conservació.

Quart: Advertir a l'interessat que l'incompliment de l'ordre d'execució podria comportar així mateix la incoació delcorresponent expedient sancionador.

Cinquè: Donar compte de la present resolució al ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri."

La qual cosa us és notificada, tot indicant-vos que l'anterior acord adoptat és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa, i per tant no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeuprocedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del ProcedimentAdministratiu Comú de les Administracions Públiques.

Castellgalí, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Cristòfol Gimeno i Iglesias