Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del canvi en la forma de gestió dels serveis de neteja viària, recollida selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 29 de setembre 2016 va adoptar entre altres el següent acord, la part dispositiva del qual diu així:

"Primer.- APROVAR INICIALMENT el canvi en la forma de gestió dels serveis de neteja viària, recollida selectiva deresidus sòlids urbans i deixalleria que venien prestant-se per gestió indirecta i passaran a prestar-se per gestió directa através de l'empresa municipal Societat d'Aparcaments de Castelldefels, S.A., amb efectes del dia 1 d'abril de 2017 imitjançant un encàrrec de gestió. El canvi en la forma de gestió dels referits serveis, comporta l'adopció dels següentsacords:

1.a) ? LA SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS que es trobin adscrits als serveis de neteja viària, recollida selectivade residus sòlids urbans i deixalleria, que passaran a formar part de l'empresa Societat d'Aparcaments de Castelldefels,S.A., en les mateixes condicions i situació laboral que consta detallat a l'Annex II de l'informe emès per la consultoraPICH ADVOCATS-CONSULTORS, que s'adjunta al present acord. Totes les dades que consten en aquest informehauran de ser actualitzades en el moment que es produeixi l'assumpció efectiva de la gestió dels serveis.

2.b) ? LA REVERSIÓ de tota la maquinària adscrita al servei que consta en document annex, que passarà al patrimonide l'empresa Societat d'Aparcaments de Castelldefels, S.A. Totes les dades indicades hauran de ser actualitzades en elmoment que es produeixi l'assumpció efectiva de la gestió dels serveis.

Segon.- SOTMETRE a informació pública els acords anteriors i els documents que integren l'expedient administratiu,durant un termini de trenta dies des de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Corporació Local i a la web municipal.I donar audiència als interessats a l'expedient.

Tercer- PUBLICAR l'acord primer de la part dispositiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir unareferència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- ENCARREGAR a l'Empresa municipal SOCIETAT D'APARCAMENTS CASTELLDEFELS SA la gestió delsserveis de neteja, recollida selectiva de residus sòlids urbans i deixalleria del municipi de Castelldefels, en el termes icondicions que s'indiquen a l'informe tècnic de data 22 de setembre de 2016.

Cinquè.- L'encàrrec tindrà efectes provisionals a partir del dia següent de la publicació de l'aprovació inicial del canvi enla forma de gestió dels referits serveis, i produirà els seus efectes definitius a partir del dia 1 d'abril de 2017, sempre iquan s'hagués produït l'aprovació definitiva del canvi de gestió indicat.

Sisè.- L'encàrrec comporta l'aportació de 4.263.933,75.-EUR pel període comprès entre el dia 1 d'abril al 31 dedesembre de 2017.

Setè.- L'abonament de l'encàrrec de gestió serà satisfet per l'Ajuntament a SAC amb periodicitat mensual.

Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a totes les persones interessades que constin a l'expedient i a l'empresa municipalSocietat d'Aparcaments de Castelldefels, S.A., per al seu coneixement i als efectes escaients."

Castelldefels, 4 d'octubre de 2016

La secretària accidental, Marta Carrera Serra