Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa de terrenys destinats a equipament educatiu i sistema viari del sector Dalt de la Riera
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Carme

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Carme en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2016, ha aprovat definitivament la relacióde béns i drets afectats per l'ocupació directa dels terrenys qualificats com a Equipament Educatiu Públic en unasuperfície de 3.283m2 i 807 m2 que el planejament qualifica de sistema viari per garantir l'accessibilitat a l'equipamenten l'àmbit del sector de Dalt de la Riera, amb l'objectiu d'obtenir la propietat dels terrenys on construir el nou CEIP delmunicipi de Carme, d'acord amb el procediment previst al article 156 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel quals'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i l'article 215 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova elReglament de la Llei d'Urbanisme.

La relació de béns i drets afectats per l'ocupació directa és la següent:

? Porció de la finca 442, de 4.090 m2 que limita al nord i nord-oest amb resta de finca matriu de la qual es segrega; a l'est amb parcel·la cadastral 4892209CF8949S0001SX i terrenys annexes a la Riera de Carme (abans terrenys propietatde Josep Farriol) i resta de finca matriu de la qual es segrega; al sud, amb resta de finca matriu corresponent alsterrenys on es situa la pista poliesportiva municipal; al sud-oest amb el "Torrent del Monjo.

Una vegada practicada la segregació de la finca de la porció destinada a Equipaments públics docents i a Sistema viari,la resta de la finca, queda amb una superfície total de 6.363,50 m2 que es distribuirà en dues parts discontínuessituades al nord i est de la porció segregada:

? Porció Nord: Resta de la finca 442 desprès de la segregació: Porció de 6.238 m2 de superfície segons superfície realque limita a l'est amb parcel·la cadastral 4892209CF8949S0001SX i terrenys annexes a la Riera de Carme (abansterrenys propietat de Josep Farriol); al sud amb porció de parcel·la segregada qualificada com a Equipaments públicsdocents i Sistema viari; al oest amb el torrent del Monjo; al nord amb terres de Fèlix Mata i part amb Josep Bisbal.

? Porció Est: Resta de la finca 442 desprès de la segregació: Porció de 125,50 m2 de superfície segons superfície real,que limita a l'est, amb terrenys annexes a la Riera de Carme (abans terrenys propietat de Josep Farriol); sud ambterrenys de titularitat municipal on es situa la pista poliesportiva municipal i l'oest amb finca segregada qualificada com aEquipaments públics docents..

Titular: Santiago Llacuna Claramunt.

Drets reals i càrregues: No existeixen titulars de drets reals sobre la finca.

Sector de planejament en el qual les persones propietàries faran efectius els drets i obligacions: Sector Dalt de la Riera(d'acord amb la delimitació aprovada en la modificació puntual del sector de dalt de la Riera i de modificació i assignaciód'usos de les zones d'equipament de la pista poliesportiva aprovada definitivament per la comissió territorial d'urbanismede la Catalunya Central en data 19 de juliol de 2010).

Aprofitament urbanístic que s'atribueixi a les propietats objecte d'ocupació en l'esmentat àmbit: Correspon un7,360086377 % del sector. L'edificabilitat corresponent a l'aprofitament que genera la porció de terreny que es preténocupar és de 1.095,83 m2st.

Quantificació de les indemnitzacions:Degut a que la porció de terreny que es pretén ocupar no existeix cap tipusd'edificació i únicament existeixen com a bens indemnitzables, la plantació de vinya i els arbres existents dintre del'àmbit.El cost de les indemnitzacions corresponents a la finca objecte d'ocupació, s'estimen en 10.879,20 EUR (deu mil vuit-

cents setanta nou EUR amb vint cèntims) fonamentat en el informe dels serveis tècnics.

Carme, 4 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Ildefonsa Tarrida Sardà