Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació del contracte per a la redacció del projecte de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cardedeu

ANUNCI

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en data 6 d'octubre de 2016, ha adjudicat a l'empresa VIAQUA, Tècnics eninfraestructures SL amb N.I.F.-B- 62559307, el contracte per a la redacció del projecte de rehabilitació de la Tèxtil Rasede Cardedeu per a usos culturals, per un import de 49.587.- EUR exclòs IVA (60.000 Iva inclòs), i una durada de sismesos comptats a partir de la formalització del contracte, amb els terminis parcials que s'indiquen al plec administratiu.(EXP.2016/1285).

El text íntegre de l'esmentada resolució consta publicat al perfil del contractant de la web municipal.

Cardedeu, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Enric Olivé i Manté