Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cànoves i Samalús

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 26 de maig de 2016 va aprovar inicialment la modificació de la ordenançareguladora de la taxa per llicències urbanístiques.

Al no haver-se presentat al·legacions es procedeix a la seva publicació integra, al considerar-se aprovadadefinitivament.

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

Article 1r - Fonament i naturalesa.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4h) del Text Refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc, de conformitat amb el quees disposa en els articles 15 al 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques,que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.

Article 2n - Fet imposable.

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, necessària per determinar siprocedeix concedir la llicencia sol·licitada i, si s'escau, la concessió de llicencies urbanístiques exigides per la legislaciódel sòl i ordenació urbana.

Article 3r - Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en que es realitzinles construccions o instal·lacions o s'executin les obres.

2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

Article 4t - Responsables.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i al'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termesprevistos a la Llei General Tributària.

Article 5e - Base imposable.

Constitueix la base imposable de la taxa:

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta i modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents.b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització dels edificis i de la modificació del seu ús.

c) El valor que tinguin assignat els terrenys o les construccions a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes i d'enderrocament de construccions. E

d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

Article 6è - Quota tributària.

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicencia urbanística la quota tributària se'n despendrà d'aplicarles quotes que hi figuren consignades en la següent relació tarifaria:

1 Taxes generades pel dret d'informació urbanística

Preu

1,1 Expedició de Certificats Urbanistic s

60,00 ?

1,2 Expedició i reproduc c ió de plànols c olor POUM (per unitat)

25,00 ?

1,3 Llicènc ies Parcel·lació (N= numero de parcel·les resultants)

60xN?

1,4 Divisió horitzontal

90,00 ?

1,5 C ertific at d'innec essarietat

60,00 ?

1,6 Expedició proposta -informe adequac ió habitatge pel reagrupament familiar

35,00 ?

1,7 C ertific ats d'aprofitament urbanistic s i informes tec nics

100,00 ?

2 Taxes relatives a les fases de planejament

2,1 Tramitac ió i/ o aprovac ió de plans parc ials o plans espec ials

200,00 ?

2,2 Tramitac ió i/ o aprovac ió d'estudis de detal

150,00 ?

3 Taxes corresponents a les fases d'execució del planejament urbanístic

3,1 Tramitac ió de projec tes de reparc el·lac ió

187,50 ?

3,2 Constituc ió de J untes de Compensac ió

187,50 ?

3,3 Tramitac ió de projec tes d'Urbanitzac ió

187,50 ?

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

4 Taxes relatives a la fase d'edificació

4,1 Assabentats d'obra

30,00 ?

4,2 Obres menors

30,00 ?

4,3 Obres M ajors (No edific is plurifamiliars)

125,00 ?

4,4 M odific ac ions de projec te

90,00 ?

4,5 Pròrrogues

180,00 ?

4,6 Tramitac ió Llic enc ies de primera oc upac ió per Habitatge

60,00 ?

4,7 Tramitac ió Llic enc ies de primera oc upac ió per loc al c omerc ial

100,00 ?

4,8 Canvi de titularitat de les l ic enc ies

30,00 ?

2. En el cas que el sol·licitant hagi formulat desestiment abans de la concessió de la llicencia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 40 %, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.

3. En el cas de denegació de la llicencia o declaració de caducitat, les quotes que s'hauran de liquidar seran lesassenyalades en els punts anterior.

4. Llicencies atorgades com a conseqüència d'una ordre d'execució. 20% més de la taxa del tipus que li correspongui.

5. En la concessió de llicencies d'obres l'Ajuntament pot demanar com a garantia de conservació de la via pública unafiançà, o fórmula semblant, bé en metàl·lic o mitjançant aval bancari, de 1.200 EUR en les obres majors i 180 EUR en les obres menors, i s'ha d'indicar com a motivació a l'acord de concessió de la llicència que porta implícita la garantiaesmentada.

6. En termes generals, es demanarà l'esmentada garantia quan l'execució d'una obra o activitat afecti béns de titularitatmunicipal.

7. Estaran subjectes a la taxa per assabentats d'obra les petites obres que no requereixin l'obtenció d'una llicènciamunicipal urbanística, per obres menors, que no comportin augment de superfície, ni modificació de volums, estructurao distribució interior, ni afecten parts generals de la finca amb un pressupost d'execució material inferior als 3.000 EUR.

Les obres poden consistir:

a) En parcel·les:

? Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar sempre que no suposin la destrucció de jardinsexistent, ni la tala d'arbres, ni el moviment de terres.

b) A l'interior d'habitatges:

? Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura (forjats, sostres, pilars,...), ni la distribució (parets, paredons,envans,...), ni fer obertures (portes i finestres).

? Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. corresponents a regates sempre que no afectin a elementsestructurals.

? Instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (el forat, la llinda,...).? Arrebossar, enguixar, estucar i enrajolar (rajola cerámica) fins a 3 m. d'alçada i col·locació de fals sostre iV

pavimentació.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

c) A l'interior de locals, sempre que tinguin en tràmit o concedida la corresponent llicència d'activitat:

? Reformar banys sense modificar-ne l'estructura (forjats, sostres, pilars,...), ni la distribució, ni fer obertures (portes ifinestres).

? Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. corresponents a regates sempre que no afectin a elementsestructurals.

? Instal·lació de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures i pavimentar sempre i quan no hagisoterranis.

? Arrebossar, enguixar, estucar i enrajolar (rajola cera mica) fins a 3 m. d'alçada.

? Canviar safareigs, sanitaris (mobiliari sanitari) i cuines (armaris, marbres, però no el taulell).

Cal fer un dipòsit de 62,00 EUR per respondre de la correcta eliminació dels residus generats a l'obra, que es retornaquan es justifica el lliurament dels residus a una empresa autoritzada.

Article 7e - Exempcions i bonificacions.

1. Estaran exempts del pagament de la taxa les obres d'adaptació dels habitatges per suprimir barreres arquitectòniquesa causa de les persones disminuïdes que hi habitin.

Article 8e - Acreditament.

1. La taxa s'acreditarà quan s'iniciï la prestació del servei o la realització de l'activitat municipal. A aquests efectes, homentendrà iniciada aquesta activitat en la data de presentació de la sol·licitud de llicencia urbanística corresponent, si elsubjecte passiu la formulava expressament.

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicencia corresponent, la taxa s'acreditarà quans'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentmentde l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en elcas que no fossin autoritzables.

3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada ola seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitantdesprés que se li ha concedit la llicencia.

4. En els casos en que sigui denegada la llicència demanada es liquidaran igualment el 100 % deis drets que correspongui aplicar.

Article 9é - Gestió.

1. Els subjectes passius vindran obligats a presentar davant l'Ajuntament una declaració-liquidació, segons el modeldeterminat a l'efecte, que contindrà els elements tributaris imprescindibles per la liquidació procedent.

2. Dita declaració-liquidació haurà de ser presentada conjuntament amb la sol·licitud de la llicencia urbanística segonsles normes del planejament municipal.

3. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades efectivament i del seu cost real i efectiu,l'Ajuntament podrà modificar en el seu cas, la base imposable declarada pel contribuent, practicant-se la liquidaciódefinitiva corresponent, i exigirà o reintegrarà el subjecte passiu la quota diferencial que correspongui.

Article 10é -Inspecció i recaptació.La inspecció i la recaptació de la taxa es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària, i les altres lleisV

de l'Estat reguladores de la matèria, i disposicions dictades per al desenvolupament.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Article 11é - Caducitat i prorrogues.

1. Les llicencies d'obres majors s'atorgaran per un termini de 6 mesos pel començament de les obres, i de 24 mesos pelseu acabament, comptats ambdós terminis des del moment de rebre la notificació de la llicencia.

2. Les llicències d'obres menors s'atorgaran per un termini màxim d'1 any.

3. Abans de l'acabament dels terminis esmentats, es podrà demanar una prorroga del termini, als efectes de finalitzarles obres.

Article 12é - Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributaries que, en relació a la taxa regulada en aquesta Ordenança resultinprocedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin aqualsevol element d'aquesta taxa, seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.

Disposició final.

Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i serà aplicable el primer dia de l'any. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogacióexpresses.

Disposició derogatòria.

Queden derogades totes aquelles normes i preceptes de qualsevol altra Ordenança o Reglament municipals que siguino resultin contràries, contradictòries o oposades a la present Ordenança.

Cànoves i Samalús, 6 d'octubre de 2016

El secretari, Francesc d'A. Serras i Ortuño