Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva i publicació del plec de clàusules administratives generals de contractació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cànoves i Samalús

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 26 de maig de 2016, va aprovar inicialment el Plec de ClàusulesAdministratives Generals de Contractació. L'acord fou sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de juny, sense que s'hagin presentat al·legacions, considerant-se per tant, aprovatdefinitivament i es procedeix a la seva publicació integra.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Aplicable a contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altrescontractes administratius i als privats.

TÍTOL I.

Disposicions Generals.

Clàusula 1.- Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i procediment i jurisdicció aplicables.

1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives que s'han d'aplicar a lescontractacions que la Corporació acordi establir d'entre les categories contractuals següents:

a) de serveis;

b) de subministraments;

c) d'obres i instal·lacions;

d) de concessió d'obra pública;

e) de gestió de serveis públics, de col·laboració entre els sectors públic i privat, de caire administratiu especial, i dels privats.

2. En les disposicions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre les generals (Títol I), les relatives al'expedient de contractació (Títol II) i les relatives a l'execució del contracte (Títol III).

3. Seran d'aplicació al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdicció contenciosaadministrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporació que fossin competents per conèixer de lesqüestions que se suscitin, llevat dels efectes, compliment i extinció dels contractes privats, que es sotmetran a lajurisdicció civil.

Clàusula 2.- Àmbit d'aplicació del Plec.

1. Aquest Plec General serà d'aplicació a les relacions contractuals establertes per la Corporació.

Clàusula 3.- Normativa general i supletorietat.

1. Amb caràcter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i d'aprovació de

l'expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes administratius regits pel presentPlec, a més de les disposicions d'aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que s'estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial específica a la qual aquests es remetin per raó de la matèria en cada cas;Dimarts, 18 d'octubre de 2016

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre coordinació dels procedimentsd'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministrament i de serveis, així com la resta de la normativacomunitària aplicable;

c) el Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), les normes reglamentàries en matèria de contractació i la resta de disposicions que lesdespleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i les disposicions que la despleguin,modifiquin o afectin, així com la normativa autonòmica de desplegament que, en el marc d'aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractació del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decretlegislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),aprovat per Decret núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulació específica de laGeneralitat de Catalunya;

f) la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, illurs normatives concordants i de desplegament;

g) els acords i les resolucions sobre el règim d'atribució de competències, les Bases d'Execució del Pressupost i lesOrdenances i els Reglaments de la Corporació;

h) la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions que la despleguin i laresta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de protecció mediambiental i la d'igualtatd'oportunitats entre dones i homes, així com la resta de normativa aplicable.

2. En relació amb els contractes d'obres i instal·lacions, els de concessió d'obra pública i en els de gestió de serveispúblics que comprenguin execució d'obres, a més de la normativa expressada a l'apartat 1, també són aplicables lesdisposicions establertes a:

a) la llei autonòmica 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública.

b) el Títol I del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de laGeneralitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny.

c) la llei estatal 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció, i les disposicionsque la despleguin.

d) el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a lesobres en construcció, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995,així com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de protecció mediambiental i la d'igualtatd'oportunitats entre dones i homes, i la resta de normativa aplicable.

e) sens perjudici de l'observança de la normativa general referida a les lletres anteriors, i en tot allò que no estigui específicament previst en el present Plec, serà supletòria la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l'edificació.

3. En relació amb els contractes de gestió de serveis públics que no comprenguin execució d'obres, a més de lanormativa expressada als apartats anteriors, també són aplicables les disposicions establertes als Títols V i VI delReglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya179/1995, de 13 de juny, així com la legislació local aplicable i la d'àmbit sectorial corresponent, i les disposicionsespecials del respectiu servei en la mesura que no s'oposin a la normativa general.

4. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clàusula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat i/o l'autonòmica d'aplicació alsV

ens locals catalans i de les normes reglamentàries que respectivament les despleguin s'entendran automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Clàusula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran exercides pels òrgans corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d'autoorganització de la Corporació.

2. Les adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per mitjà de les Bases d'Execució del Pressupost de cadaexercici, sempre, emperò, d'acord amb el que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caràcter general.

Clàusula 6.- Prerrogatives de la Corporació.

1. Corresponen a l'òrgan de contractació les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació, suspensió i resoluciódel contracte en la forma i condicions que preveu la legislació aplicable.

2. Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels termes del contracte, així com a la de les clàusules del present Plec i de les dels Plecs de Clàusules Administratives i de PrescripcionsTècniques Particulars que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin.

Clàusula 7.- Resolució presumpta, recurs especial i mesures provisionals.

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin objecte deconsideració específica en aquest clausulat i a la normativa aplicable, s'entendran desestimades si transcorreguts tresmesos des de la seva presentació no hagués recaigut resolució expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clàusules als efectes de determinar que una petició, a manca deresolució expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible ampliació dels ditsterminis en virtut de la pròrroga que es pugui decretar o acordar, que haurà de ser notificada als interessats.

En aquest darrer supòsit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimació o desestimació de lessol·licituds inherents a l'absència de resolució expressa quedaran referits a la data en què expiri l'ampliació disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s'entenen sens perjudici de la possibilitat d'interposició del recurs especialen matèria de contractació previ al recurs contenciós administratiu, o de la sol·licitud d'adopció de mesures provisionals,segons el règim i amb els efectes que s'estableixen a la normativa general de contractació.

TÍTOL II.

DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clàusula 8.- Documentació preparatòria integrant de l'expedient.

1. Els expedients de contractació han de contenir:

a) Els Plecs de Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quinaexigència serà suplerta per la d'un document descriptiu de les necessitats i requisits de la contractació en cas que elprocediment d'adjudicació escollit sigui el de diàleg competitiu.

b) El certificat o document que acrediti l'existència de crèdit pressupostari i la fiscalització de la Intervenció en els termesprevistos a les Bases d'Execució.

c) La justificació de la necessitat del contracte i idoneïtat de l'objecte, característiques i import calculat de la contractació,del procediment escollit, dels criteris d'adjudicació o aspectes de negociació escollits, i de la resta d'aspectes querequereixi la normativa general vigent.

2. La resolució d'aprovació de l'expedient de contractació comprendrà la de la despesa corresponent i la dels Plecs de

Prescripcions Tècniques i de Clàusules Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quanN

escaigui segons l'establert a l'efecte.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

Clàusula 9.- Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Els plecs de clàusules administratives particulars (en endavant, "Clàusules Particulars") podran incloure noves clàusulesper desplegar el Plec de Clàusules Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, així com aquelles queautoritzin les disposicions generals.

Clàusula 10.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractació, els contractes menors, podent tenir aquesta consideracióels contractes d'obres, de serveis, de subministraments i altres contractes, es definiran per la quantia legalmentestablerta.

2. La tramitació de l'expedient del contracte menor sols exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura, obé el comprovant o rebut corresponent en els casos de subministraments i serveis quina prestació s'acrediti en els usosdel tràfic comercial per aquest medi, que han de reunir els requisits establerts a la legislació vigent, tot això sensperjudici del què estableixin les Bases d'execució del pressupost de la Corporació.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de pròrroga ni de revisió depreus.

4. En els contractes menors no s'exigirà la constitució de la garantia, llevat que es disposi altrament.

5. En els contractes menors no s'hi incorporaran plecs de clàusules administratives, però en els casos en què resultinecessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execució del contracte, sens perjudici de lesespecialitats que s'estableixen per al contracte menor d'obres a la clàusula 24.

Clàusula 11.- Garantia provisional.

1. Amb caràcter general, no es constituirà garantia provisional en els procediments oberts, restringits o negociats, llevatque les Clàusules Particulars disposin altrament en funció de les circumstàncies concurrents, que hauran d'haver-sejustificat suficientment a l'expedient.

2. La garantia provisional no podrà ser superior al 3% del pressupost de licitació o bé del pressupost estimatiu delicitació quan el contracte es determini en funció de preus unitaris, exclòs l'IVA en ambdós casos.

Clàusula 12.- Criteris de preferència en cas d'igualació de proposicions més avantatjoses.

1. En cas d'igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per al'adjudicació, s'adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d'aplicar els criteris de preferència que s'indiquen a lanormativa general de contractació i els altres que es detallen segons l'ordre de prelació, subsidiari del què puguinpreveure les Clàusules Particulars, següent:

-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el moment d'acreditar la sevasolvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.

-2on) A favor de les proposicions d'empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones ensituació d'exclusió social, segons els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació.

-3er) A favor de les proposicions d'empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d'acord amb els criteris i requisitsestablerts a la normativa general de contractació.

-4rt) A favor de les proposicions d'empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions de Comerç Just, quan enels productes objecte del contracte existeixi una alternativa en aquest sentit.

-5è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica oprofessional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i

homes en el mercat de treball, d'acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones iN

homes.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

-6è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvència tècnica oprofessional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d'acollida de personesimmigrades.

-7è) A favor de la proposició que comprengui l'oferta econòmica més baixa.

2. En cas de seguir persistint l'empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es decidirà l'adjudicació, entre elles,per sorteig.

Clàusula 13.- Documentació a presentar a les licitacions.

1. La documentació a presentar pels licitadors serà la que es determini a les Clàusules Particulars corresponents, que,com a mínim, comprendrà l'establerta a la normativa general de contractació.

2. Les propostes econòmiques i tècniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clàusules Particulars, ianiran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentació administrativa legalment necessària per procedir ala seva qualificació prèvia per part de la Mesa de contractació.

La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti proposat com a adjudicatari haurà deser validada per la Secretaria General de la Corporació prèviament a l'adjudicació del contracte, sens perjudici de lesresponsabilitats de tot tipus en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d'aquest document en la data finaldel termini per a la presentació de proposicions. En cas de concórrer aquesta manca de validesa, serà considerada perla Corporació com a retirada injustificada de l'oferta i es procedirà, en conseqüència, a la confiscació de la garantiaprovisional constituïda, si escau.

Clàusula 14.- Terminis per a la presentació de proposicions.

Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte assenyala lanormativa general de contractació, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte,diumenge o festiu s'entendrà ajornat fins al primer dia laborable següent.

Clàusula 15.- Mesa de contractació.

1. De conformitat amb la normativa general, la Mesa de contractació serà presidida per un/a membre electe/a o un/afuncionari/a de la Corporació, i en formaran part com a vocals el/la Secretari/a o, si escau, el/la titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament jurídic, i l'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, així comaquelles altres persones que es designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personallaboral al servei de l'Entitat, o membres electes d'aquesta, sense que el seu número sigui, en total, inferior a tres.

Actuarà com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporació. El personal eventual no pot formar part en cap cas de laMesa de contractació.

2. Es determinarà per decret de la Presidència de la Corporació la configuració concreta de la Mesa de Contractació, dela qual se'n donarà l'oportuna publicitat al perfil del contractant així com, a més, al Butlletí oficial de la província quantingui caràcter permanent.

Clàusula 16.- Informació als licitadors.

Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i/o sobre ladocumentació complementària de la licitació fins a 9 dies naturals abans de què finalitzi el termini fixat per a la recepcióde les ofertes, d'acord amb els termes del règim informatiu establert a la normativa general de contractació.

Clàusula 17.- Obertura i examen de proposicions.

1. La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la documentació administrativa exigida a lanormativa general de contractació, presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentaciópresentada podrà concedir, si ho estima convenient, un termini màxim de tres dies hàbils per tal que el licitador esmeni

l'error.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Així mateix, a l'efecte de verificar l'eventual concurrència de prohibicions per contractar, l'òrgan de contractació i la mesade contractació podran requerir a l'empresari la presentació de documents complementaris als que ha presentat, o béaclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc dies.

2. L'obertura de les proposicions es celebrarà en un termini màxim d'un mes a comptar des de la data d'exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectesla Mesa de contractació.

En cas que les Clàusules Particulars hagin establert criteris d'adjudicació quina quantificació depengui d'un judici devalor, la documentació relativa a aquests criteris s'haurà de presentar en sobre independent de la resta de la proposició iserà objecte de valoració amb anterioritat a la dels criteris quantificables de forma automàtica, tot procedint-se al'obertura d'aquest sobre en un termini no superior a set dies a comptar des de l'obertura de la documentacióadministrativa.

La documentació administrativa presentada i, si escau, la relativa als criteris d'adjudicació quina quantificació depenguid'un judici de valor, no poden incloure cap informació que permeti conèixer amb anterioritat a la seva obertura elcontingut de la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica. L'incompliment d'aquesta obligaciódeterminarà l'exclusió de la licitació.

L'obertura de les proposicions es farà sempre i en tot cas en un o varis actes públics llevat que es prevegi que en la licitació puguin emprar-se medis electrònics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà ajornatfins al primer dia laborable següent, si no es fixés una altra data.

3. La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la documentació presentada. Obertesles proposicions, la manca de signatura de compromís sobre aquestes es podrà considerar per la Mesa com a errorsubsanable, previ examen i conclusió favorable sobre la coherència tècnica i econòmica globals de l'oferta presentadapel licitador. En aquest cas se l'atorgarà un termini màxim de subsanació de tres dies hàbils si no se'l pogués requerir enel mateix acte a què es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de quèl'omissió de fer-ho es considerarà retirada injustificada de l'oferta.

A l'efecte de verificar aspectes dubtosos en les proposicions que puguin incidir en la seva consistència o viabilitat, laMesa de contractació, d'acord amb la normativa general de contractació, podrà requerir a l'empresari els aclarimentsque consideri necessaris al respecte, que haurà de complimentar en el termini addicional màxim de cinc dies.

En cas de discordança entre les expressions dineràries de l'oferta en lletres i números prevaldrà la xifra consignada enlletres, llevat que es tracti d'un error manifest en l'expressió d'aquesta, havent-se, en aquest darrer cas, de desestimar laproposició per la Mesa motivadament.

En cas de discordança en el contingut d'una mateixa proposició econòmica i/o tècnica entre llurs respectivesexpressions en el format en paper i en altres formats prevaldrà l'expressió consignada en el format que dugui lasignatura del licitador; en cas que ambdós estiguin signats, prevaldrà el format en paper.

4. Quan l'adjudicació resulti de l'aplicació de dos o més criteris, la Corporació haurà d'establir a les Clàusules Particularsels paràmetres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposició global del licitador no pot sercomplerta com a conseqüència d'una oferta desproporcionada o anormal. L'absència de previsió d'aquests paràmetresdeterminarà que no es pugui efectuar la ponderació per apreciar si una proposició pot ser considerada com a ofertaanormalment baixa.

Clàusula 18.- Requeriment previ per a l'adjudicació.

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa per tal que,dins del termini de deu dies hàbils o bé en el termini superior que permeti la legislació autonòmica de desplegament,presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i ambla Seguretat Social o autoritzi l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa aquesta acreditació, així com la del'efectiva disposició dels medis que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte i la d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s'hagués establert, i presenti també elsdocuments que acreditin la validació, per l'Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la Corporació, de la

documentació en què s'atorguin els poders de representació i les facultats vigents del licitador.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador haretirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa documentació al licitador següent segons l'ordreen què hagin restat classificades les ofertes.

Clàusula 19.- Garantia definitiva.

1. La quantia de la garantia definitiva serà per regla general del 5% de l'import d'adjudicació del contracte o delpressupost estimat del contracte, IVA exclòs, llevat que les Clàusules Particulars n'excloguin la possibilitatmotivadament i sempre que sigui legalment possible.

2. Aquesta regla general s'excepcionarà en casos especials, i, en particular, en cas d'adjudicació a ofertes incurses enpresumpció de baixa anormal o desproporcionada, casos en els quals l'òrgan de contractació podrà establir a lesClàusules Particulars que, a més de la garantia definitiva, se'n presti una de complementària de fins a un 5% de l'importd'adjudicació del contracte, podent assolir la garantia total un 10% del preu del contracte.

3. En els termes legalment previstos, les Clàusules Particulars podran preveure que la garantia definitiva en elscontractes es constitueixi mitjançant retenció de preu, així com que l'acreditació de l'esmentada constitució puguiefectuar-se mitjançant medis electrònics, informàtics o telemàtics.

Clàusula 20.- Procediment aplicable als concursos de projectes.

1. Les primes de participació o pagaments als participants en aquest tipus de concursos per part de la Corporació nopressuposen cap dret dels corresponents guanyadors d'aquells a l'adjudicació d'un contracte per a l'elaboració delsprojectes premiats. La continuïtat contractual del concurs ha d'estar prevista expressament a les condicions d'aquest. Siaquest fos el cas, es podrà preveure l'adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat al quals'haurà d'invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas d'ésser varis.

2. Correspon a la Corporació en exclusiva l'explotació econòmica dels drets de propietat intel·lectual sobre els projectescontractats i/o que hagin estat objecte de primes de participació o de pagaments als participants com a conseqüènciadel procediment especial referit a l'apartat anterior, en els termes de la clàusula 48 del present Plec.

Clàusula 21.- Racionalització tècnica de la contractació local.

La Corporació podrà, per a racionalitzar i ordenar l'adjudicació dels contractes, concloure acords marc, articularsistemes dinàmics, o centralitzar la contractació d'obres, serveis i subministraments en serveis especialitzats, d'acordamb el que disposa la normativa general de contractació.

Clàusula 22.- Formalització del contracte.

1. El contracte es perfeccionarà mitjançant la seva formalització en els terminis previstos a la normativa general enfunció de si aquell és harmonitzat o no.

2. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a l'adjudicatari, la Corporaciópodrà procedir a endegar les actuacions següents:

a) Deixar sense efecte l'adjudicació i acordar la confiscació a l'adjudicatari, sobre la garantia definitiva, de l'import de lagarantia provisional que s'hagués exigit si escaigués.

b) Requerir la documentació referida a la clàusula 18 al licitador següent segons l'ordre en què hagin restat classificadesles ofertes, als efectes de procedir a una nova adjudicació. Altrament, el procediment restarà desert.

3. Si les causes de la no formalització fossin imputables a la Corporació, es rescabalarà al contractista pels danys i perjudicis que pogués ocasionar-li la demora.

4. El contracte que es formalitzi ajustarà el seu contingut al de les respectives Prescripcions Tècniques, ClàusulesParticulars i respectiva documentació annexa, les quals es consideren part integrant del contracte, al qual s'adjuntaran ihauran de ser signats pel contractista.5. En virtut de la formalització, la Corporació i el contractista restaran obligats al compliment del contracte. En particular, V

el contractista restarà obligat al pagament de l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris, del procediment d'adjudicació que s'hagi seguit, i de la formalització del contracte.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d'obres i instal·lacions.

Clàusula 23.- Actuacions prèvies a l'aprovació de l'expedient.

L'aprovació de l'expedient de contractació i posterior adjudicació del contracte d'obres requereixen singularment laprèvia elaboració, supervisió, si escau, aprovació i replanteig del projecte corresponent, en els termes establerts a lanormativa general de contractació.

Clàusula 24.- Documentació preparatòria integrant de l'expedient.

1. Els expedients de contractació d'obres han de contenir, a més dels documents previstos a la clàusula 8, els següents:

a) El projecte, i resolució aprovatòria d'aquest.

b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificació sobre la viabilitat del projecte i disponibilitat dels terrenysnecessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

2. Per excepció, no seran d'aplicació les previsions contingudes a l'apartat anterior en els supòsits següents:

a) Els d'elaboració prèvia d'avantprojecte, bases tècniques, i presentació del projecte per l'empresari.

b) Els expedients de contractes menors d'obres, en els quals, a més dels documents establerts a les determinacionsgenerals per als contractes menors, haurà d'afegir-s'hi el pressupost de les obres, sens perjudici de què hagi d'existir elprojecte o demés documentació exigible quan ho requereixin normes específiques i d'haver-se de sol·licitar l'informe desupervisió del propi projecte exigit per la normativa general de contractació per a quan el treball afecti l'estabilitat,seguretat o estanqueïtat de l'obra.

3. L'aprovació de l'expedient de contractació requerirà que el projecte hagi estat aprovat definitivament.

Clàusula 25.- Avantprojecte, bases tècniques i presentació del projecte per l'empresari.

1. El contingut de la documentació de l'avantprojecte, determinada per la normativa general de contractació i la d'obrespròpia dels ens locals catalans, serà el suficient per tal que se'n puguin conèixer els criteris de l'òrgan que l'aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el projecte o projectes parcials en què eventualment espugui descomposar aquell.

2. La Corporació podrà també elaborar unes bases tècniques per a l'execució d'obres que no requereixin projectesegons les determinacions prèvies del present Plec i sens perjudici de la documentació que s'hi exigeix. Aquestes baseshan de definir i valorar les obres amb la precisió convenient per a la seva realització.

3. L'aprovació de l'avantprojecte i de les bases tècniques correspondrà a l'òrgan que tingui atribuïda la competència peraprovar els projectes, d'acord amb el règim propi de delegacions i atribucions de competències de la Corporació.

L'acord d'aprovació comprendrà, si escau, l'autorització de la redacció del projecte o projectes que s'hi indiquin, quehauran de ser objecte de contractació i execució independents.

4. La Corporació podrà també acordar l'elaboració d'un avantprojecte o estudi previ informatiu de l'obra quan concorrincircumstàncies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg termini d'execució o la possibilitat dediverses solucions.

5. La contractació conjunta de l'elaboració del projecte i l'execució de les obres corresponents tindrà caràcterexcepcional, i requerirà en tot cas la redacció prèvia per la Corporació de l'avantprojecte o de les bases tècniques, totaixò en els supòsits i amb l'observança dels requeriments fixats a la normativa general de contractació.En aquest cas, l'execució restarà condicionada a la supervisió, aprovació i replanteig del projecte per l'òrgan deV

contractació.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Clàusula 26.- Elaboració, supervisió i aprovació del projecte, i responsabilitat dels seus autors.

1. El projecte, amb el contingut documental mínim que en cada cas estableixi la normativa general de contractació, lasectorial que escaigui i la d'obres pròpia dels ens locals catalans, podrà ser elaborat per tècnics de la pròpia Corporacióque estiguin en possessió de la titulació adequada per raó del tipus d'obra de què es tracti, o per equips multidisciplinarsdesignats per la Corporació i composats per tècnics competents amb la titulació requerida per intervenir en l'aspecte quecorrespongui, o bé podrà ser encarregat a professionals aliens mitjançant contracte de serveis per a la seva elaboracióíntegra o bé en col·laboració amb la Corporació i sota la seva supervisió.

2. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan unipersonal o al col·legiat representatiu en aplicació de les previsionsd'atribució competencial contingudes a la normativa de règim local aplicable, sens perjudici de les delegacions en altresòrgans corporatius conferides en exercici de la potestat d'autoorganització, s'ajustarà al procediment previst a lanormativa d'obres pròpia dels ens locals catalans i portarà implícita la declaració d'utilitat pública i la necessitatd'ocupació dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l'efecte d'expropiació forçosa.

3. Quan l'elaboració íntegra del projecte hagi estat contractada per la Corporació mitjançant la modalitat de serveis, elseu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant l'execució o l'explotació de les obres es puguin causartant a la Corporació o al personal depenent d'ella com a tercers o els seus béns a conseqüència de defectes,insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termesprevistos a la normativa general de contractació. En el supòsit que la prestació es dugués a terme en col·laboració ambla Corporació i sota la seva supervisió, les responsabilitats es limitaran a l'àmbit de la col·laboració.

4. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes de l'apartat anterior.

5. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que realitzin el projecte hauran de subscriure unapòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, a l'aportació de la qual estarà condicionada la signatura del contracte deserveis corresponent; alternativament, el professional aportarà el projecte amb el visat col·legial corresponent.

6. Abans de l'aprovació dels esmentats projectes elaborats per tècnics aliens a la Corporació, en els supòsits en què elcontracte d'obres sigui igual o superior a 350.000 EUR o bé es tracti d'obres que afectin l'estabilitat, seguretat iestanquitat de l'obra, els serveis tècnics de la Corporació promotors de l'obra hauran d'emetre un informe de supervisiódel projecte en els termes establerts a la normativa general de contractació.

TÍTOL III.

DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.

Capítol I. Règim d'execució del contracte i de les seves incidències.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clàusula 27.- Règim d'execució del contracte.

1. El contracte s'executarà de conformitat amb els termes definits a les seves clàusules, a les pròpies del present Plecde Clàusules Generals, a les Clàusules Particulars i a les Prescripcions Tècniques, i d'acord amb les instruccions que laCorporació doni al contractista per a la interpretació d'unes i altres.

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que l'integren, o de la normativaaplicable a tot allò que s'ha pactat, no eximirà el contractista de l'obligació del seu compliment.

3. L'execució del contracte es realitzarà a risc d'una major onerositat i ventura d'un major benefici del contractista, sensperjudici del què pugui establir-se a les clàusules de repartiment de riscos dels contractes de col·laboració entre elsector públic i el privat.

Clàusula 28.- Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial.1. El contractista, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del següent al de la formalització delN

contracte i amb caràcter previ a l'inici dels treballs per a la seva execució, restarà obligat a elaborar i trametre al Servei V

promotor la planificació preventiva duta a terme, en base a la informació facilitada per la Corporació, en tots els casos

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

en els quals l'execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del contractista a les dependències de laCorporació i en funció del risc que comporti.

Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de riscos laborals i deseguretat i salut en el treball, relatives a l'avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar pereliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, el contractista haurà d'acreditar, en el termini assenyalat alparàgraf anterior, el compliment del deure d'informació i formació als treballadors implicats en els treballs d'execucióesmentats en relació a la planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.

2. En tot cas, durant l'execució del contracte el contractista haurà de complir aquesta planificació i les obligacionsprevistes a la normativa general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.

La Corporació arbitrarà els medis de coordinació escaients per verificar el compliment d'aquestes obligacions, en funciódel risc que comporti la concurrència empresarial. Aquests medis es determinaran en els plecs particulars o en altresdocuments anàlegs, en els termes que preveu l'esmentada normativa.

Clàusula 29.-Facultats d'inspecció i vigilància de la Corporació i responsable del contracte.

1. Correspon a la Corporació vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per aquesta raó, exercirà lesfacultats d'inspecció i vigilància en l'execució del contracte per part del contractista, i, a tal efecte, l'òrgan de contractaciópodrà nomenar un responsable del contracte en els termes de la normativa general de contractació.

El responsable del contracte no podrà en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en el procés de contractaciócom a licitador. En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital ostentinuna participació superior al 10% o en siguin administradors el responsable del contracte o els seus cònjuges, conviventsi/o descendents sobre els que tinguin representació legal.

En defecte de designació expressa del responsable del contracte a les Clàusules Particulars, s'entén que les sevesfuncions les exerceix el o la Cap del servei o centre promotor de la contractació.

2. Si el contractista, o persones contractades per ell, incorren en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bonamarxa del contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir labona execució del que s'hagués pactat.

Clàusula 30.- Personal d'interlocució tècnica del contractista.

El contractista designarà persona o persones amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes lesqüestions relatives a l'execució i bona marxa del contracte i també als efectes d'interlocució tècnica en la relació del contractista amb el Servei de la Corporació promotor de la contractació.

Clàusula 31.- Resolució d'incidències tècniques.

1. Les incidències que se suscitin en l'execució del contracte seran resoltes per l'òrgan de contractació mitjançantexpedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la normativa general de contractació.

2. Les esmentades resolucions o acords de l'òrgan de contractació seran immediatament executius, sens perjudici delsrecursos que siguin procedents.

Clàusula 32.- Condicions especials d'execució del contracte.

1. En els termes legalment establerts, l'òrgan de contractació podrà establir condicions especials d'execució delcontracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i s'indiquin en l'anunci de licitació i en les ClàusulesParticulars, que podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clàusules Particulars podran establir penalitats per al cas d'incompliment de les condicions especials d'execucióen els termes de la clàusula següent.3. Serà causa de resolució del contracte l'incompliment de les condicions especials d'execució quan les ClàusulesN

Particulars els hagin atribuït el caràcter d'obligacions essencials. En cas contrari, l'incompliment es podrà considerarV

infracció greu constitutiva de prohibició de contractar amb el sector públic sempre que així s'hagi definit a les Clàusules 10Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Particulars i concorri dol, culpa o negligència de l'empresari, en els termes previstos a la normativa general decontractació i la que la desplegui.

Clàusula 33.- Règim de penalitzacions per incompliment.

1. Les Clàusules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als supòsits següents:

a) per compliment defectuós de la seva prestació o d'incompliment dels compromisos o de les condicions especialsd'execució del contracte que s'haguessin establert.

b) per incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides al contracte.

c) per demora del contractista en l'obligació de complir el contracte dins del termini total o dels parcials fixats per a laseva realització o execució successiva, respectivament.

d) per la infracció de les condicions establertes per a la subcontractació.

e) per incompliment dels criteris d'adjudicació que han permès ser adjudicatari del contracte.

f) per incompliment dels compromisos d'adscripció dels mitjans personals o materials.

2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de l'incompliment i el seu import no podrà depassar el 10% delpressupost del contracte en els supòsits dels incompliments descrits a les lletres a), b), e) i f) de l'apartat anterior.

L'incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractació i a les Clàusules Particulars per a lasubcontractació podrà donar lloc, en tot cas, a la imposició al contractista d'una penalitat de fins el 50% de l'import delsubcontracte.

Les Clàusules Particulars determinaran amb concreció els supòsits, abast i procediment per a l'exercici d'aquestespenalitats mitjançant una tramitació que garanteixi la no indefensió del contractista.

3. Quan el contractista hagués incomplert l'execució parcial de les prestacions definides al contracte, la Corporaciópodrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats que s'haguessin establert al'efecte en les Clàusules Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per causes imputables aell, la Corporació podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries enproporció de 0,20 EUR per cada 1000 EUR del preu del contracte. Les Clàusules Particulars podran preveure unespenalitats distintes a les esmentades quan es motivi la seva necessitat en l'expedient per a la correcta execució del contracte ateses les especials característiques d'aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractacióestarà facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials per causesimputables a ell, l'òrgan de contractació estarà també facultat per resoldre aquest o acordar la continuïtat de la sevaexecució amb imposició de noves penalitats si així s'hagués previst a les Clàusules Particulars o bé quan la demora enel compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del termini total.

6. En el contracte de gestió de serveis públics s'aplicaran les sancions que s'hagin previst a les Clàusules Particulars.

En el cas que no s'haguessin previst, s'entendran d'aplicació les previsions dels apartats anteriors.

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d'obres i instal·lacions.

Clàusula 34.- Principi de risc i ventura i força major.1. L'execució del contracte es realitzarà a risc d'una major onerositat i ventura d'un major benefici del contractista, llevatN

dels supòsits de força major en els termes establerts a l'apartat següent.

V

11Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per la Corporació pels danys i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits queresultin de la normativa general i, en la mesura en què aquesta es remet a l'analogia, en aquells fets independents del cercle propi de l'activitat del contractista que no s'haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos,fossin inevitables. El seu exercici resta sotmès a les determinacions següents:

a) L'expedient s'iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a la Direcció de l'obra en un termini de 20dies a comptar des de la data final de l'esdeveniment, s'instruirà per aquesta amb audiència del contractista, i esresoldrà per l'òrgan de contractació.

b) Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista davant el fet constitutiu deforça major causant dels danys. En aquest sentit, haurà d'acreditar en l'expedient que, prèviament al succés, havia presles mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l'equipadscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en comptel'adopció d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoració els danys que s'haurien pogutevitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sol·licitud d'indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres mesos sense haverrecaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.

Clàusula 35.- Inici del termini d'execució.

El termini d'execució de l'obra que s'hagi determinat a les Clàusules Particulars es comptarà des de la data deformalització de l'acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut enel Treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l'inici de les obres es comptarà des de la data de l'esmentadanotificació.

Sens perjudici de l'anterior previsió, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el termini d'execució començarà acomptar a partir de la seva signatura.

Clàusula 36.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

1. El contractista, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball,en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de l'estudi bàsic, en el qual s'han d'analitzar, estudiar,desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l'estudi o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativageneral de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d'execució d'obres.

2. En cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l'elaboració d'aquest Pla, si bé potassumir aquesta obligació efectuant l'encàrrec al tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú,sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant l'execució dels treballs el contractista restarà obligat al compliment dels principis generalsaplicables a l'execució de l'obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat, així com a complirexactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria per part de la Direcció facultativa i dels serveis de laCorporació promotors de les obres.

4. Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clàusules Particulars, el contractista haurà de lliurar a laCorporació cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de laformalització del contracte. El Pla haurà de ser informat pel Tècnic competent en matèria de seguretat i salut durantl'execució de l'obra i pel tècnic responsable de la unitat orgànica promotora de les obres, i elevat per la personaresponsable d'aquesta unitat a l'òrgan de contractació per a la seva aprovació. En cas que el Pla no obtingués laconformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista per a què en un nou termini de deu dies hàbils realitziles esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents, esmenes a quina realització estarà condicionadal'aprovació del Pla.

Clàusula 37.- Programa de treball.Les Clàusules Particulars podran establir que el contractista presenti un programa de treball d'acord amb les condicions,N

continguts i procediments que s'estableixin a la normativa general de contractació. Aquest programa serà obligatoriV

sempre que les obres tinguin caràcter pluriennal.

12Dimarts, 18 d'octubre de 2016

La Corporació resoldrà sobre el programa dins dels quinze dies següents al de la seva presentació, transcorreguts elsquals sense que hagués recaigut resolució expressa al respecte s'entendrà aprovat.

Clàusula 38.- Informació a l'autoritat laboral.

1. El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral abans de l'inici dels treballs i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut.

2. El pla de seguretat i salut haurà d'estar a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així comdels tècnics responsables en matèria de seguretat i salut.

Clàusula 39.- Subcontractació.

1. El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació d'acord amb els requisits i condicionsestablerts a la normativa general de contractació, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars disposin altrament oque es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament pel contractista.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar l'execució dels treballs que haguessin contractat, amb elsrequisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podrà subcontractar els treballs que hagués contractat, tot això sens perjudici del quèdisposa l'apartat 3 de l'article 5 de la Llei 32/2006.

Clàusula 40.- Direcció facultativa de l'obra.

1. La Corporació designarà per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direcció de l'obra, amb titulacióadient i suficient, d'entre el personal tècnic de la pròpia Entitat, les quals seran a més representants d'aquesta davant elcontractista. No obstant això, podrà designar també a d'altres tècnics aliens a la Corporació, mitjançant contracte a talefecte, en quin cas la representació correspondrà al/a la Cap o a un/a tècnic/a designat/da del Servei promotor de lesobres, sens perjudici de les funcions pròpies de la Direcció.

2. L'exercici de la Direcció de l'obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, amb totes lesfacultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportarà la responsabilitat de lavigilància sobre la seguretat i salut durant l'execució de l'obra si la Corporació no designa un tècnic específicamentcompetent en aquesta matèria.

La persona o persones titulars de la Direcció facultativa són responsables de la direcció de l'obra, amb independènciade què comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant la Corporació la responsabilitat final de l'execució del projecte,amb tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior.

3. La Corporació designarà per escrit un/a coordinador/a en matèria de seguretat i salut, que estarà integrat en ladirecció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació adient i suficient d'entre el personal tècnic de la pròpia Entitat. Noobstant això, també podrà designar a un/a tècnic/a aliè/na a la Corporació, mitjançant contracte a tal efecte. Quan nosigui necessària la designació del/de la coordinador/a per tractar-se d'obres amb projecte en les què no concorri mésd'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcció facultativa; en el supòsit d'obres senseprojecte, correspondran al/a la tècnic/a que es designi si escau.

4. La coordinació en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar les funcionsprevistes a la normativa de seguretat i salut a les obres en construcció.

En el supòsit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions correspondran al/a la tècnic/a que, siescau, es designi.

5. Els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de les obres o instal·lacionscorresponents no podran adjudicar-se a l'empresa contractista de l'execució de les obres ni a les empreses a ellavinculades en el sentit que són definides a la normativa general de contractació.6. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que assumeixin la Direcció facultativa de l'obra oN

bé la Coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball/tècnic en prevenció de riscos laborals hauran deV

subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, a l'aportació de la qual estarà condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.

13Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Clàusula 41.- Delegació i personal d'obra del contractista.

1. El contractista estarà representat permanentment a l'obra per persona o persones amb competència tècnica icapacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a la seva execució i bona marxa, així com també alsefectes d'interlocució tècnica en la relació del contractista amb el Servei promotor. Les Clàusules Particulars podran fixarla capacitat o titulació que ha de tenir el/la Cap d'Obra que designi el contractista en funció de les característiques,naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direcció de lesobres, els comunicarà en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte la personadesignada com a Cap d'Obra i una persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durantles seves absències a l'obra.

2. La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l'obra aquells empleats del contractista quines actituds, a criteri de laDirecció de l'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El contractista està obligat a substituirimmediatament aquest personal en rebre la corresponent notificació.

Clàusula 42.- Llibre d'Ordres i Assistències.

1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en què tingui lloc la comprovació del replanteig, la Corporació lliurarà alcontractista una còpia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte així com un llibre amb fulls numerats pertriplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominarà "Llibre d'Ordres i Assistències", restarà adisposició de la Direcció de l'obra, i servirà per recollir en ell totes les ordres que dicti aquesta, així com incidències i comunicacions que tant la Direcció de l'obra com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicació o incidència d'execució d'obra es documentarà per triplicat i es conservarà l'original en elpropi Llibre i cadascuna de les còpies seran respectivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota anotació realitzada perqualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d'Ordres i Assistències obliguen a les parts al seu coneixement als efectesescaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assistències s'obrirà en la data de l'acta de comprovació del replanteig i es tancarà en la del'acta formal de recepció.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistències hauran d'ésser custodiats pel contractista i un copefectuada la recepció seran lliurats a la Corporació.

2. Alternativament al suport expressat a l'apartat anterior i en funció dels medis tècnics de què disposi el contractista, laCorporació podrà establir a les Clàusules Particulars que les comunicacions que conformen l'objecte del Llibre d'Ordres iAssistències es realitzin per mitjans telemàtics, a quin efecte es lliurarà al contractista una clau d'accés a un fitxerinformàtic ad hoc en el sistema corporatiu de correu electrònic. Aquest fitxer tindrà la mateixa validesa en relació a la funció, títol, disseny, contingut i efectes que l'establerta per la normativa general de contractació per al Llibre d'Ordres iAssistències en el suport en paper.

Clàusula 43.- Llibre d'incidències.

1. En cada obra existirà, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre d'Incidències queconstarà de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d'incidències serà facilitat per la Corporació, tot i que el/la coordinador/a en matèria de seguretat i salut en fase d'execució sigui aliè/na a aquesta Entitat.

3. El Llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra i estarà en poder del/de la coordinador/a de seguretat isalut. Hi tindran accés la Direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com elresponsable del contracte i les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empresesintervinents a l'obra i representants dels treballadors.4. Efectuada una anotació al Llibre d'Incidències, el/la coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l'execució deN

l'obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.

V

14Dimarts, 18 d'octubre de 2016

En el cas que l'anotació suposi una reiteració d'una advertència o observació anterior anotada en aquest llibre, s'hauràde remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

5. Sens perjudici de l'establert en els apartats anteriors, i en funció de les Clàusules Particulars, les incidències podranrestar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la Direcció facultativa i el responsable del contracte o,si no està designat, la representació de la Corporació, per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin.Aquestes actes s'estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direcció facultativa i un exemplars'haurà d'incorporar a l'expedient.

Clàusula 44.- Llibre de Subcontractació.

1. Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o treballador autònom de part de l'obra que tingui contractada, haurà d'obtenir un Llibre de Sucontractació habilitat que s'ajusti a la normativa aplicable.

2. El Llibre de Subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part de l'autoritat laboral abans del'inici de l'obra. Especialment hi han de constar les dades identificatives de l'obra. Els fulls destinats a les anotacionsnecessàries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per l'empresa constructora titular del llibre.Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d'una manera autocopiadora.

3. El contractista haurà de conservar el Llibre de Subcontractació a l'obra fins la complerta finalització de la mateixa, designant una persona per a la seva conservació i cumplimentació durant els treballs (normalment serà el cap d'obra).El nom i dades d'aquesta persona es comunicaran al servei promotor de l'Entitat. Així mateix, l'haurà de conservardurant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació en l'obra.

4. En cada subcontractació, el contractista haurà de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat isalut, amb l'objecte de què aquest disposi de la informació.

Capítol II. Drets i obligacions de les parts.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clàusula 45.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del contractista.

1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, deseguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes,fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.

2. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química o física de la naturao els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats enl'execució del contracte.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials d'envasatge, embalatge imuntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, llevat del cas quehagin estat reclamats per la Corporació.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions sobre seguretat perpart del personal tècnic designat per ell, restarà subjecte al règim de responsabilitats empresarials establert a lanormativa general sobre infraccions i sancions en l'ordre social i la resta que resulti d'aplicació.

4. Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el complimentde les referides obligacions en qualsevol moment durant l'execució del contracte.

5. La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o funcionarial entre el personal del contractista,o de llurs subcontractistes, i la Corporació.

Clàusula 46.- Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball.1. Quan hagi d'operar la subrogació laboral de conformitat amb la normativa vigent o el conveni col·lectiu aplicable enN

cada cas, o perquè així s'hagi previst a les Clàusules Particulars, l'òrgan de contractació haurà de facilitar als licitadors,V

en les Clàusules Particulars o com a documentació complementaria, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors afectats per tal de permetre l'avaluació dels costos laborals d'aquella.

15Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2. Als efectes de l'apartat anterior, el contractista empleador haurà de facilitar a l'òrgan de contractació, a requerimentd'aquest, la informació sobre les condicions dels contractes laborals dels seus treballadors.

Clàusula 47.- Confidencialitat de la informació.

1. El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l'execució delcontracte i a la qual se l'hagués conferit aquest caràcter a les Clàusules Particulars o en el propi contracte o, àdhuc encas d'imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta obligació tindrà unavigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la informació de referència, llevat que les Clàusules Particularso el contracte n'estableixin un termini superior.

2. Fins a l'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d'aquests sense autorització escrita de laCorporació. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquestaobligació. Transcorreguts tres mesos des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que hagués recaigutresolució expressa, s'entendrà estimada la petició.

Clàusula 48.- Propietat dels treballs realitzats per a la Corporació i dels elements utilitzats en la seva realització.

1. Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la Corporació i, en conseqüència,aquesta podrà demanar en qualsevol moment els lliuraments de part de l'estudi o servei realitzat, sempre que no siguiincompatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti el correcte desenvolupament dels treballs.

2. El contractista cedeix, en tot cas, a aquesta Corporació tots els drets d'explotació econòmica de la propietatintel·lectual sobre l'objecte del contracte, sens perjudici dels drets previs d'aquesta naturalesa que poguessin existir, enels contractes que tinguin per objecte la creació d'obres literàries, artístiques, científiques o tècniques i llurs eventualsproductes derivats, així com en els de col·laboració d'empreses externes en les prestacions de serveis,subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta creació per part dels serveis tècnics de la pròpiaCorporació, i també en els projectes contractats i/o que hagin estat objecte de primes de participació o de pagamentsals participants com a conseqüència del procediment especial aplicable als concursos de projectes referit a la clàusula20 del present Plec, cessió que s'efectua en els termes següents:

- La cessió és en exclusiva i abasta els drets d'explotació de reproducció, comunicació pública, distribució itransformació.

- La cessió comprèn totes les modalitats d'utilització o medis de difusió existents per a cadascun dels quatre dretsd'explotació, inclosos l'emmagatzemament digital en suport electrònic i la posta a disposició interactiva en línia en totamena de xarxes telemàtiques.

- L'àmbit temporal de la cessió abastarà tot el temps que tardi l'obra en passar al domini públic, i el seu àmbit territorial és mundial.

3. El contractista garanteix a la Corporació l'originalitat dels resultats del seu treball així com l'absència de càrregues oaltres drets sobrevinguts sobre l'objecte del contracte com a conseqüència de les seves relacions contractuals prèvies,simultànies o posteriors de caire laboral o bé amb les entitats de gestió de drets d'explotació o tot altre tercer, essent al seu càrrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstàncies o qualsevulla altrareclamació al respecte.

4. El contractista tindrà l'obligació de proporcionar a la Corporació totes les dades, càlculs, processos i procedimentsemprats durant l'elaboració de l'estudi o en la prestació del servei, incloent en aquest darrer cas la presentació de ladocumentació econòmica relativa a l'explotació del servei. Restaran, tanmateix, exceptuats de presentació aquellstreballs o serveis el caràcter confidencial dels quals s'hagi fet constar en l'oferta i s'hagi recollit en el document deformalització del contracte.

5. El contractista haurà d'obtenir les llicències, cessions, permisos i autoritzacions necessàries dels titulars dels dretsprevis de propietat intel·lectual i/o industrial corresponents per a la utilització de creacions literàries, artístiques i/o

científiques i tècniques, o de materials, procediments i equips per a la realització de la prestació contractada, essent alN

seu càrrec el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.

V

16Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Clàusula 49.- Assistència a la Corporació.

1. El contractista facilitarà a la Corporació, sense cap despesa addicional, els serveis professionals que aquestaconsideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de la prestació a la que resulti obligat. Aquestaobligació es mantindrà, com a mínim, durant el període de garantia del contracte, ultra el qual es podrà perllongar peltemps que s'especifiqui a la documentació contractual com a necessari en funció de la naturalesa i grau de complexitattècniques de les prestacions contractades.

2. A més, i sempre que així s'especifiqui a les Clàusules Particulars, podran preveure's altres modalitats de prestacionscomplementàries, com ara gestions davant d'organismes públics, l'emissió d'informes sobre modificacions de l'estudipresentat o servei prestat, o altres d'anàlogues.

Clàusula 50.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista.

1. El contractista, en el marc de l'ordenament jurídic i de les previsions dels apartats següents, haurà de reparar oreposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats danyats com a conseqüència de l'execució del contracte.

2. Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o compensar adequadament,indemnitzant tots els danys i perjudicis directes o indirectes que s'originin als béns o els serveis de tercers, públics o privats, així com els que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent d'ella, coma conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, llevat que aquells s'hagin produït com aconseqüència immediata i directa d'una ordre de la Corporació o, per als contractes de gestió de serveis públics, percauses imputables a la pròpia Corporació d'acord amb l'establert a la normativa general de contractació.

3. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveisrealitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Corporació o per a tercers de les omissions, errors,mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte. El contractista deduirà aquestaresponsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que s'originin a tercers, als béns de la Corporació o al personaldepenent d'ella, com a conseqüència dels incompliments, o de les omissions indegudes, relatius a la lex artis de larespectiva professió, ofici o especialitat.

4. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial dels materials,procediment i equips utilitzats en l'estudi o serveis així com dels subministraments que efectuï, i haurà d'indemnitzar a laCorporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, inclosesles despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.

5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels drets morals o econòmics de propietatintel·lectual sobre els continguts d'obres literàries, artístiques, científiques i tècniques que s'utilitzin directament oindirectament en l'execució del contracte. Aquesta responsabilitat del contractista comprèn tot tipus de creació protegidao protegible per la normativa general de propietat intel·lectual, expressada, reproduïda, distribuïda, comunicadapúblicament i/o transformada per qualsevol medi o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en elfutur, i aquell haurà d'indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adreçar-se contra ella.

6. Els subcontractistes restaran obligats sols davant el contractista principal, d'acord amb la normativa general decontractació, i no tindran en cap cas acció directa contra la Corporació contractant per les obligacions contretes amb ellsper part del contractista com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d'obres i instal·lacions.

Clàusula 51.- Legalització de les instal·lacions.

El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels Serveis Territorials de laGeneralitat competents en matèria d'Indústria, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents delegalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l'execució. Les despeses ocasionades per lesesmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són a càrrec del contractista i s'entenen,per tant, incloses en el pressupost d'adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres

seran obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de servituds respecte aN

organismes de l'Administració i llicències municipals, i tributs locals.

V

17Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Les Clàusules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d'aquesta obligació. Als efectes delcompliment del termini d'execució, no es computaran els endarreriments no imputables al contractista en la tramitació dela legalització.

Clàusula 52.- Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direcció de l'obra, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l'obra hauran de ser examinats i, si la Direcció ho considera oportú,també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a informar a la Direcció del'obra sobre la procedència dels materials que es vagin a fer servir amb l'anticipació necessària al dia previst de la sevautilització, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Les despeses que originin les proves, anàlisis i assaigs seran per compte del contractista, fins a un import màxim del'1,5 per 100 del pressupost de licitació de l'obra que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les Clàusules Particulars, entenent-se que aquest límit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de lesproves, anàlisis o assaigs a verificar.

Clàusula 53.- Transport i aplec dels materials de l'obra.

Els materials per a l'execució de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d'acord amb lesespecificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que siguin aplicables a cadascun d'ells, o, en tot cas,segons la pràctica de la bona construcció.

Clàusula 54.- Instal·lacions auxiliars i provisionals.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per oficines, magatzems,coberts i instal·lacions que siguin necessàries per a la seva execució.

2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i utilització són percompte i a càrrec del contractista.

3. El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicència municipal respecte a la gestió dels residus que generi durant l'execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestorautoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d'acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladoradels enderrocs i altres residus de la construcció.

Clàusula 55.- Senyalització de les obres.

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s'establirà a càrrec del contractista tota la senyalització necessària en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigentsestablerts pels òrgans autonòmics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporació, si ho estima convenient, podrà exigir al contractista que instal·li al seu càrrec un cartellinformatiu de les obres, d'acord amb el que s'especifiqui a les Clàusules Particulars.

Clàusula 56.- Reposició de servituds omeses en el projecte. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que noestiguin previstes en el pressupost del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hihagués preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del contracte.

Clàusula 57.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haurà de donar immediatament compte de les troballes a la Direcció de l'obra,

col·locar-les sota la seva custòdia i respondre en l'endemig per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal depenent d'ell o qualsevol tercer.

18Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes.

Clàusula 58.- Programa de treball en els contractes de serveis.

El contractista, en els contractes de serveis de tracte successiu, i quan així s'estableixi expressament a les ClàusulesParticulars, estarà obligat a presentar un programa de treball.

La Corporació resoldrà sobre el programa dintre dels quinze dies següents al de la seva presentació, transcorreguts elsquals sense que hagués recaigut resolució expressa al respecte s'entendrà aprovat.

Clàusula 59.- Execució del contracte de subministrament.

La Corporació i el contractista es sotmetran a les prescripcions referides a les qüestions següents:

1. Inspecció del subministrament:

La Corporació podrà establir, segons la naturalesa dels béns objecte del contracte, les proves, anàlisis o assaigs queestimi pertinents, a efectes de la inspecció dels béns, el que, en cada cas, haurà d'especificar-se a les ClàusulesParticulars.

2. Medis d'identificació i conservació:

L'empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d'embalatges, senyalitzacions i retolaments que la Corporaciópogués exigir, essent necessari per a això que el detall d'aquests conceptes s'especifiqui a les Clàusules Particulars.

3. Proves, anàlisis i assaigs:

Les despeses que originin les proves, anàlisis i assaigs seran per compte de l'empresari, fins a un import màxim d'un 1per 100 del pressupost de licitació del subministrament que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge ales Clàusules Particulars, entenent-se que aquest límit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una deles proves, anàlisis o assaigs a verificar.

L'òrgan de contractació fixarà, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions i altres característiques que han de reunir les mostres i provetes per a assaigs i anàlisis, en cas de no existir disposició general a l'efecte ni trobar-seestablertes les esmentades dades a les Clàusules Particulars.

4. Característiques dels béns objecte del subministrament:

Els béns a lliurar per l'empresari en compliment del que s'ha pactat hauran de complir totes les normes de caràctergeneral establertes i, en concret, les específiques que s'estableixin a les Clàusules Particulars.

5. Responsabilitat de l'empresari:

L'empresari respondrà de la qualitat dels béns subministrats i de les faltes de conformitat que puguin esdevenir-se en eltermini de dos anys a comptar des del lliurament, en els termes de la normativa en matèria de defensa dels consumidors.

Capítol III. Modificacions del contracte.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clàusula 60.- Modificació del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació sols podrà introduir modificacions en ell per raonsd'interès públic quan se n'hagi previst expressament la possibilitat a les Clàusules Particulars o a l'anunci de licitació obé en els casos i amb els límits establerts a la normativa general de contractació, modificacions que seran obligatòriesper al contractista.Els supòsits de modificacions previstes a la documentació que regeix la licitació hauran de definir-se i detallar-se ambV

l'abast i tots els requeriments exigits per la normativa general de contractació.

19Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Els supòsits de modificacions no previstes a la documentació que regeix la licitació que puguin produir-se per lescircumstàncies taxades a la normativa general de contractació no poden alterar les condicions essencials de la licitació iadjudicació del contracte, i hauran de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a lacausa objectiva que les faci necessàries.

2. La modificació del contracte s'haurà de formalitzar en els termes de la normativa general de contractació, havent-hi deconstar la novació modificativa del contracte, i, en allò que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d'execució ide l'import de la garantia definitiva del contracte.

3. Les anteriors previsions s'entenen sens perjudici de les especialitats que estableix la normativa general decontractació per a la modificació dels contractes de gestió de serveis públics, els de concessió d'obres públiques i els d'obres i instal·lacions, així com també, en relació amb aquests últims, de les determinacions específiques que estableixaquest plec a la secció 2a. del present capítol.

Clàusula 61.- Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execució.

1. El contracte o les Clàusules Particulars podran preveure una o vàries pròrrogues sempre que les sevescaracterístiques romanguin inalterables durant el període de durada d'aquelles i que la concurrència per a la sevaadjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada màxima del contracte, incloent els períodes de pròrroga.

La pròrroga del contracte s'acordarà motivadament abans de la seva finalització per l'òrgan de contractació i seràobligatòria per al contractista, llevat que el contracte o les Clàusules Particulars prevegin altrament de forma expressa,sense que pugui produir-se pel consentiment tàcit de les parts.

Tanmateix, en els contractes de serveis la pròrroga requerirà el mutu acord de les parts.

2. El termini d'execució del contracte sols serà perllongat per aquelles causes justificades no imputables al contractistaque, a judici de la Corporació, impedeixin complir el seu objecte dins del termini previst.

3. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del contracte, les que amb tal caràcter resultinde la legislació vigent.

4. L'òrgan de contractació, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ del Servei promotor de lacontractació, determinarà l'abast de la pròrroga que es concedeixi en el termini d'execució del contracte, en els termesprevistos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol·licitat la pròrroga del termini d'execució sense haver recaigutresolució expressa, s'entendrà estimada la petició.

Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d'obres i instal·lacions.

Clàusula 62.- Modificacions previstes.

1. Seran obligatòries per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte d'obres que s'acordinde conformitat amb el que estableix la normativa general de contractació.

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, el contractista no tindrà dret a reclamar cap rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatòries per al contractista sense prèvia aprovació quan consisteixin enl'alteració del número d'unitats d'obra realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempreque no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, IVA exclòs.

Clàusula 63.- Modificacions no previstes.

1. Quan les modificacions suposin la introducció d'unitats d'obra o classes de fàbrica no compreses en el projecte oquines característiques siguin diferents de les que s'hi inclouen, els preus que els siguin aplicables seran fixats per

l'òrgan de contractació a proposta de la Direcció de l'obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el N

contractista en tràmit d'audiència prèvia per un termini mínim de tres dies hàbils, havent-se de basar una i altres, en tot V

allò que hi resulti d'aplicació, en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte.

20Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2. Si el contractista no acceptés els preus fixats en els termes de l'apartat anterior, l'òrgan de contractació podràcontractar les unitats d'obra o classes de fàbrica de referència amb un altre empresari pels mateixos preus o bé executar-les directament.

Clàusula 64.- Expedient de modificació del projecte i del contracte.

1. Quan la Direcció de l'obra consideri necessària una modificació del projecte sol·licitarà autorització a l'òrgan decontractació per tal d'iniciar l'expedient corresponent, quina tramitació tindrà caràcter d'urgència i comprendrà lesactuacions següents:

a) Proposta tècnica motivada de modificació del projecte per la Direcció de l'obra, on figuri l'import aproximat de lamodificació així com la descripció bàsica de les obres a realitzar.

b) Redacció de la modificació del projecte i la seva aprovació tècnica mitjançant informe del Servei promotor, així coml'aprovació de l'expedient per l'òrgan de contractació.

c) Audiència del contractista i del redactor del projecte, per un termini mínim de tres dies hàbils.

d) Informes preceptius:

d.1) informes de la Secretaria General i de la Intervenció General de la Corporació;

d.2) informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en cas que l'import de les modificacions proposades,aïllada o conjuntament, sigui superior al 10% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior a 6.000.000'-EUR;

d.3) els altres que determinin les lleis.

e) Aprovació de l'expedient d'execució de l'obra per l'òrgan de contractació, així com del pressupost addicional líquid.

f) Si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovació.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussió sobre el termini d'execució delcontracte serà condició necessària per tal de poder començar els treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqüència de la comprovació delreplanteig, la Direcció de l'obra ho farà constar en l'acta que reflecteix aquesta, suspendrà la iniciació de les obres i elaborarà una estimació raonada de l'import de les modificacions esmentades, que sotmetrà a l'òrgan de contractació enel termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la signatura de l'acta. Si aquest decideix iniciar lamodificació del projecte, es tramitarà d'acord a les previsions de l'apartat primer, i s'acordarà la suspensió temporal, totalo parcial de l'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.

4. Les previsions dels apartats anteriors, així com el canvi de l'origen o procedència dels materials naturals previstos a lamemòria o, si escau, a les Prescripcions Tècniques, es tramitaran també com a modificacions contractuals d'acord ambles previsions de la normativa general en matèria de contractació.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clàusula 36 d'aquest Plec haurà de ser modificat en tota la mesura que ho necessiti la modificació del projecte, així com la introducció de noves unitats d'obra, o, si escau, la del contracte.

Clàusula 65.- Obres accessòries a les del projecte principal.

Les obres accessòries no incloses en el projecte inicial ni necessàries, sinó simplement convenients, per a l'adequació

de l'obra principal a la seva finalitat, però que la Corporació estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent de la que regeix aquella.

21Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Capítol IV. Règim econòmic del contracte.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clàusula 66.- Pressupost del contracte.

1. El pressupost de licitació constituirà la xifra màxima a la qual hauran d'ajustar-se o millorar les seves proposicions econòmiques els oferents i vindrà expressat a les Clàusules Particulars en lletres i números en la unitat monetària decompte EUR.

En tot cas s'indicarà com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Dins el límit màxim del pressupost de licitació, l'oferta dels empresaris s'entendrà en tot cas comprensiva de la totalitatdel contracte i portarà implícita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports, emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi enparticular totes les derivades de l'elaboració i aplicació de la planificació preventiva en cas de concurrència empresarial,i els honoraris corresponents.

c) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s'hi produeixin en el decurs del termini d'execució del contracte com a conseqüència de la negociació col·lectiva.

3. En totes les ofertes dels empresaris haurà d'indicar-se, com a partida independent, l'import de l'Impost sobre el ValorAfegit (IVA); en cas de no constar com a partida independent, es sumarà d'ofici a l'import ofertat el percentatge de l'IVAque correspongui.

4. El càlcul del valor estimat, que s'aplicarà en els supòsits previstos a la normativa general de contractació, haurà detenir en compte qualsevol forma d'opció eventual, l'eventual pròrroga del contracte i la totalitat de les modificacionsprevistes, amb exclusió de l'import de l'IVA.

5. D'acord amb la normativa general de contractació, totes les mencions d'aquest Plec a quanties, imports, valors,pressupost o equivalents s'entendran sempre referides sense IVA, sens perjudici de les excepcions que l'esmentadanormativa estableix.

Clàusula 67.- Revisió i adequació de preus.

1. La revisió de preus en els contractes de la Corporació tindrà lloc d'acord amb els termes establerts a la normativageneral de contractació llevat que la seva improcedència s'hagués previst expressament en les Clàusules Particulars opactat en el contracte, quan s'hagués executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut un any desde la seva formalització.

Per excepció, en els contractes de gestió de serveis públics la revisió podrà tenir lloc una vegada transcorregut el primerany d'execució del contracte, sense que sigui necessari haver executat el 20% de la prestació.

2. Per a l'aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus es seguiran les previsions de la normativa general de contractació.

3. Quan l'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clàusules Particulars o el contracte podran incloureclàusules de variació de preus en funció del compliment de determinats objectius de terminis o de rendiment, així compenalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, havent de determinar amb precisió els supòsits en què esproduiran aquestes variacions i les regles per a la seva determinació.

Clàusula 68.- Transmissió dels drets de cobrament.1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporació podran cedir-los conforme a dret.

V

22Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2. Per a que aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront la Corporació serà requisit imprescindible que l'acord de cessióes notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.

3. Una vegada la Corporació tingui coneixement de la transmissió d'aquest dret, el manament de pagament haurà de serexpedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporació mentre aquestano tingui coneixement fefaent de la cessió.

5. El que preveuen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de les determinacions contingudes en la normativaprocedimental que pogués dictar la Corporació en relació amb les cessions de crèdit.

Clàusula 69.- Interès de demora.

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini legalment previst, a comptar des de la data del'aprovació de les certificacions d'obres o la dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o els serveisprestats amb allò disposat en el contracte, i sens perjudici del què procedeixi sobre la resolució del contracte per causa de l'esmentat retard, la Corporació abonarà al contractista, a partir del compliment del dit termini, l'interès de demora i elrescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la normativa vigent per la qual s'estableixen mesuresde lluita contra la morositat en les operacions comercials.

D'acord amb la normativa general de contractació, per a què s'esdevingui l'inici del còmput del termini per a la generaciód'interessos, el contractista haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre de factureshabilitat a l'efecte, en temps i forma, en el termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de lliurament efectiudels béns o la prestació del servei. Si el contractista incomplís aquest termini la generació d'interessos no s'iniciarà finsque hagin transcorregut trenta dies a comptar des de la data de presentació de la factura en el registre corresponent.

2. Sens perjudici del què estableixin les normes tributàries i de la Seguretat Social, els acomptes que procedeixin perl'execució del contracte sols podran ser objecte d'embargament en els supòsits següents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l'execució del contracte i de les quotes socialsque se'n derivin.

b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i subministradors referides al'execució del contracte.

Secció 2a. Determinacions específiques relatives als contractes d'obres i instal·lacions.

Clàusula 70.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies següents del termini al que correspon la relació valorada mensual, salvant que les ClàusulesParticulars estableixin una altra freqüència en l'expedició en funció de la natura i característiques de l'obra a executar, laDirecció de l'obra expedirà la certificació als efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedició, lliurarà una còpia dela certificació i de la relació valorada, amb justificant de recepció, al contractista, el qual haurà d'expedir i registrard'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte d'acomptes, subjectes ales rectificacions i variacions que es produeixin en l'amidament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepcióde les obres que corresponguin.

Clàusula 71.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

Les certificacions de revisió de preus es tramitaran com qualsevol certificació ordinària, imputant-se a l'anualitat contretapel contracte, o com a certificació anticipada si l'esmentada anualitat està exhaurida. Es realitzaran simultàniament ambla que correspongui a l'obra executada en l'esmentat període i s'entendran amb base als últims índexs vigents ques'hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a què es refereix la certificació d'obra no ho han estat.Clàusula 72.- Acomptes per operacions preparatòries. E

El contractista podrà percebre acomptes per a les operacions preparatòries realitzades, com ara aplec de materials i instal·lacions o equips de maquinària pesant adscrits a l'obra, amb l'objectiu d'afavorir el finançament inicial d'aquesta, 23Dimarts, 18 d'octubre de 2016

sempre i quan s'hagi previst a les Clàusules Particulars i prèvia constitució, en tot cas, per part d'aquell, de la garantiadels esmentats pagaments mitjançant la prestació d'un aval específic pel seu import.

Clàusula 73.- Abonament de partides alçades.

Les partides alçades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions tècniques i a les ClàusulesParticulars i, en defecte de previsió en aquests, en la forma establerta en el tractament normatiu de les partides alçadesa justificar i de les partides alçades d'abonament íntegre.

Secció 3a. Determinacions específiques relatives a altres tipus de contractes.

Clàusula 74.- Règim econòmic i forma de pagament en els contractes de serveis.

1. El règim econòmic serà el que resulti de la documentació contractual.

2. L'abonament del preu s'efectuarà en les condicions que s'indiquin a les Clàusules Particulars, i el pagament dequantitats exigirà la prèvia realització, total o parcial, pel contractista de les prestacions que constitueixin l'objecte del contracte.

3. En els contractes de tracte successiu l'abonament s'efectuarà sobre les certificacions o documents acreditatius de laprestació que s'hagin expedit prenent com a base les valoracions realitzades pel Servei promotor en els períodes quefixin les Clàusules Particulars dins els marges establerts per la normativa general de contractació.

Clàusula 75.- Especialitats del preu en el contracte de subministraments.

1. El contractista tindrà dret a l'abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i formalment rebuts perla Corporació d'acord amb les condicions estipulades al contracte.

2. Quan raons tècniques o econòmiques motivades a l'expedient ho aconsellin, la Corporació podrà establir a lesClàusules Particulars que el pagament del preu total dels béns a subministrar consisteixi part en diner i part en ellliurament d'altres béns de la mateixa classe sense que, en cap cas, l'import d'aquests no pugui superar el 50 % del preutotal, d'acord amb les previsions de la normativa general de contractació.

Capítol V. Resolució del contracte.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes.

Clàusula 76.- Causes i efectes generals de resolució del contracte.

1. De conformitat amb la normativa general de contractació, i amb els efectes que per a cada supòsit s'hi determinen,són causes generals de resolució del contracte les següents:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extinció de la personalitat jurídica de la societatcontractista, sens perjudici del què disposa la normativa general de contractació per als casos de successió delcontractista.

b) La declaració de concurs o la d'insolvència en qualsevol procediment.

c) El mutu acord entre la Corporació i el contractista.

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l'incompliment del termini de quinze dies hàbilsper iniciar l'execució a comptar des de la formalització en els expedients de tramitació urgent.

e) La manca de pagament per part de la Corporació en el termini de sis mesos o bé l'inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicació de l'establert a la normativa general de contractació.

f) L'incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals als plecs o al contracte.g) La impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat certa de producció d'unaV

lesió greu a l'interès públic de continuar-se executant la prestació en aquells termes, quan no sigui possible modificar el contracte d'acord amb l'establert a la normativa general de contractació.

24Dimarts, 18 d'octubre de 2016

h) Les que s'estableixin expressament al propi plec de clàusules generals, a les Clàusules Particulars o al contracte, oaltres que estableixi la normativa general.

2. En els contractes de gestió de serveis públics no són d'aplicació les causes detallades a les lletres d) i e) de l'anteriorapartat, tot això d'acord amb la normativa general de contractació.

3. L'aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per l'establert a la normativa general decontractació.

Secció 2a. Determinacions específiques relatives a diversos tipus contractuals.

Clàusula 77.- Causes i efectes específics de resolució del contracte d'obres.

1. Les causes específiques de resolució dels contractes d'obres, segons la normativa general de contractació, són:

a) La demora en la comprovació del replanteig.

b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la Corporació.

c) El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per la Corporació.

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents:

a) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres realitzadesd'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del contractista, en els termes establerts a lanormativa general.

b) En el supòsit de demora en la comprovació del replanteig, el contractista sols tindrà dret a una indemnitzacióequivalent al 2% del preu de l'adjudicació.

c) En el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a sis mesos per causa imputable a la Corporació, el contractista tindrà dret a percebre, per tots els conceptes, una indemnització del 3% del preud'adjudicació.

d) En el supòsit de desistiment o suspensió de l'execució de les obres iniciades per termini superior a vuit mesos per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 6% del preu de les obres deixades de realitzar en concepte debenefici industrial, entenent-se per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les reflexades en elcontracte primitiu i les seves modificacions i les que s'haguessin executat fins a la data de notificació de la suspensió.

e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la pròpia Corporació, amb caràcter d'urgència,per motius de seguretat o per tal d'evitar la ruïna d'allò que s'hagués construït, l'òrgan de contractació, un cop haginotificat al contractista la liquidació de les executades, podrà acordar la seva continuació, sens perjudici de què elcontractista pugui impugnar la valoració efectuada davant del propi òrgan de contractació, el qual resoldrà el queprocedeixi dins el termini de quinze dies.

Clàusula 78.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de serveis.

1. Les causes específiques de resolució dels contractes de serveis, segons la normativa general de contractació, són:

a) La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del contracte per un termini superior a sis mesos acomptar des de la data que s'hi assenyala per al seu començament, llevat que les Clàusules Particulars fixin un terminimenor.

b) El desistiment o la suspensió, acordat per la Corporació, del contracte per termini superior a un any, llevat que lesClàusules Particulars fixin un termini menor.

c) La resolució dels contractes complementaris, determinada per la del seu respectiu contracte principal.2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: E

a) El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, informes, projectes, treballs o serveis que hagi realitzat efectivament d'acord amb el contracte i hagin estat rebuts per la Corporació.

25Dimarts, 18 d'octubre de 2016

b) En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a sis mesos per causa imputable a la Corporació, el contractista sols té dret a una indemnització del 5% del seu preu.

c) En el supòsit de desistiment o suspensió de l'execució del contracte per termini superior a un any per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 10% del preu dels estudis, informes, projectes o treballs pendents de realitzar,en concepte de benefici deixat d'obtenir.

Clàusula 79.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de subministrament.

1. Les causes específiques de resolució del contracte de subministrament, segons la normativa general de contractació,són:

a) La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del contracte per un termini superior a sis mesos acomptar des de la data que s'hi assenyala per al seu començament, llevat que les Clàusules Particulars fixin un terminimenor.

b) El desistiment o la suspensió, acordat per la Corporació, del contracte per termini superior a un any, llevat que lesClàusules Particulars fixin un termini menor.

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents:

a) En tot cas, la recíproca devolució dels béns i de l'import dels pagaments realitzats, i, quan això no fos possible o convenient per a la Corporació, aquesta haurà d'abonar el preu dels lliurats efectivament i rebuts de conformitat.

b) En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per termini superior a sis mesos per causa imputable a la Corporació, el contractista sols tindrà dret a una indemnització del 3% del seu preu.

c) En el supòsit de desistiment o suspensió de l'execució del contracte per termini superior a un any per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 6% del preu dels lliuraments deixats de realitzar, en concepte de beneficiindustrial.

Clàusula 80.- Causes i efectes específics de resolució dels contractes de gestió de serveis públics.

1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, segons la normativa general decontractació, són:

a) La demora superior a sis mesos per part de la Corporació en el lliurament al contractista de la contraprestació o delsmedis auxiliars a què s'hagués obligat segons el contracte.

b) El rescat del servei per la Corporació.

c) La supressió del servei per raons d'interès públic.

d) La impossibilitat de l'explotació del servei com a conseqüència dels acords adoptats per la Corporació ambposterioritat al contracte.

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents:

a) La Corporació abonarà, en tot cas, al contractista el preu de les obres i instal·lacions executades per aquest que hagin de passar a propietat d'aquella, tenint en compte el seu estat i el temps que resti per a la reversió.

b) L'incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produirà els efectes establerts a les disposicionsespecífiques del servei.

c) En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de la Corporació, el contractista tindrà dret a l'abonament del'interès de demora previst a la Llei per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions

comercials de les quantitats degudes o valors econòmics convinguts, a comptar des del venciment del termini previstN

per al seu lliurament, així com dels danys i perjudicis soferts.

V

26Dimarts, 18 d'octubre de 2016

d) En els supòsits de rescat, supressió o impossibilitat de l'explotació del servei, la Corporació indemnitzarà elcontractista pels danys i perjudicis que se li causin, inclosos els guanys futurs que deixi de percebre. Per al càlculd'aquesta indemnització es prendrà com a base els resultats de l'explotació a l'últim quinquenni i la pèrdua del valor deles obres i instal·lacions que no hagin de revertir a la Corporació, tenint en compte el seu grau d'amortització.

Clàusula 81.- Causes i efectes específics de resolució del contracte de concessió d'obra pública.

1. Les causes específiques de resolució del contracte de gestió de serveis públics, segons la normativa general decontractació, són:

a) L'execució hipotecària declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment d'execució hipotecària per faltad'interessats autoritzats a l'efecte en els casos en que així procedís, d'acord amb l'establert en la llei.

b) El segrest de la concessió per un termini superior a l'establert com a màxim sense que el contractista hagi garantit l'assumpció completa de les seves obligacions.

c) La demora superior a sis mesos per part de l'òrgan de contractació en el lliurament al concessionari de lacontraprestació, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment.

d) El rescat de l'explotació de l'obra pública per l'òrgan de contractació.

e) La supressió de l'explotació de l'obra pública per raons d'interès públic.

f) La impossibilitat de l'explotació de l'obra pública com a conseqüència d'acords adoptats per la Corporació ambposterioritat al contracte.

g) L'abandonament, la renúncia unilateral, així com l'incompliment pel concessionari de les seves obligacionsessencials.

2. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són, d'acord amb la normativa general decontractació, els següents:

a) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a l'abonament per part de la Corporació al concessionari de l'importde les inversions realitzades per raó de l'expropiació de terrenys, execució d'obres en construcció i adquisició de bénsque siguin necessaris per a l'explotació de l'obra objecte de la concessió.

b) En el supòsit de demora superior a sis mesos per part de l'òrgan de contractació en el lliurament al concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar contractualment, el concessionari podrà optarper la resolució del contracte o per exigir l'abonament de l'interès legal de les quantitats degudes o els valors econòmicsconvinguts.

c) En els supòsits de rescat, supressió i impossibilitat de l'explotació de l'obra pública per causa d'acords administratiusposteriors, la Corporació rescabalarà el concessionari pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que esdeterminarà tenint en compte els guanys futurs que el concessionari deixarà de percebre tenint en compte els resultatsd'explotació en l'últim quinquenni quan sigui possible, i a la pèrdua del valor de les obres i instal·lacions que no haginpogut ser lliurades a la Corporació tenint en compte llur grau d'amortització.

d) En el supòsit de resolució per causa imputable al concessionari, li serà incautada la fiança i haurà de rescabalar a laCorporació els danys i perjudicis ocasionats en el que excedeixi de l'import de la garantia incautada.

e) L'òrgan de contractació podrà acordar també, com a conseqüència de la resolució de la concessió, la resolució delscontractes atorgats pel concessionari per a l'aprofitament de les zones complementàries i la resolució dels contractesd'explotació comercial. A tal efecte, abonarà la indemnització que, si escau, correspongui, la qual anirà a càrrec delconcessionari quan la resolució de la concessió hagi estat per causa imputable a aquest.

Capítol VI. Conclusió del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidació.

Secció 1a. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals.

Clàusula 82.- Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte.1. Els contractes s'extingeixen per compliment o bé per resolució, de conformitat amb la normativa general deE

contractació i la resta de la normativa aplicable.

C

27Dimarts, 18 d'octubre de 2016

2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepció o conformitat per part de laCorporació en els termes establerts a la normativa general de contractació i la resta de la normativa aplicable.

3. Les Clàusules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de recepció en sentit positiu oconformitat, llevat dels contractes de gestió de serveis públics i d'aquells altres en què no sigui necessari, en quin cass'haurà de justificar a l'expedient. L'exhauriment d'aquest termini extingeix la responsabilitat del contractista, llevat que lanormativa general de contractació o altres estableixin altres terminis. Conclòs el termini de garantia contractual, elServei promotor emetrà un informe i, si l'empresari està exempt de responsabilitat, s'iniciarà el tràmit per al retorn de lagarantia.

4. La liquidació del contracte serà acordada, notificada al contractista i practicada en els termes establerts a la normativageneral de contractació i la resta de la normativa aplicable.

Clàusula 83.- Devolució o cancel·lació de la garantia.

Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, l'òrgan decontractació adoptarà resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la garantia i la notificarà a l'interessat, tot aixòdins el termini de dos mesos des de l'acabament del termini de la garantia.

Secció 2a. Determinacions específiques relatives al contracte d'obres i instal·lacions.

Clàusula 84.- Recepció de l'obra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedirà, com a regla general, dins del messegüent, a l'acte formal i positiu de recepció o de la conformitat, del qual s'estendrà l'acta corresponent per triplicat i a unsol efecte, que signaran la Direcció de l'obra, el contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportú, i elresponsable del contracte o el facultatiu representant de la Corporació. Un exemplar serà retirat per cadascun delsassistents a l'acte i el corresponent a la Corporació serà inclòs a l'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació d'assistir a la recepció de l'obra, elrepresentant de la Corporació li remetrà un exemplar de l'acta per tal que formuli les al·legacions que considericonvenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldrà l'òrgan de contractació.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu a l'acta de recepció i la Direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per reparar aquells. Si elcontractista no hagués efectuat la reparació a l'acabament d'aquest termini podrà concedir-se-li un nou terminiimprorrogable o bé declarar resolt el contracte.

3. A l'acta de recepció s'ha de fixar la data per a la realització de l'amidament, acte al qual serà obligatòria l'assistènciadel contractista.

4. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran rebre les mateixes per laCorporació, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durantel termini que se li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de ser executades per fasesque puguin ser lliurades a l'ús públic segons l'establert a les Clàusules particulars, en quin cas haurà d'expedir-se lacorresponent certificació a compte.

Clàusula 85.- Termini de garantia.

1. El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en sentit positiu, larecepció de les obres i instal·lacions o, si escau, la conformitat, es fixarà a les Clàusules Particulars de cada contractació, i no podrà ser inferior a un any, llevat de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes començarà a comptar-se des de la datade la respectiva recepció.3. Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres d'acord amb el queV

estableixi la documentació contractual i a les instruccions que li doni la Direcció de l'obra. Si no atengués aquesta 28Dimarts, 18 d'octubre de 2016

obligació i donés lloc a risc o perill per a l'obra, la Corporació executarà directament i a càrrec d'aquell els treballsnecessaris per tal d'evitar el dany.

Clàusula 86.- Certificació final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de recepció l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte.

Clàusula 87.- Liquidació del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció de l'obra, d'ofici o a instànciadel contractista, informarà sobre l'estat de les obres. Si fos favorable o, en cas contrari, un cop reparat allò construït, esprocedirà, en el termini d'un mes, a acordar i notificar la liquidació de les obligacions pendents en els termes establerts ala normativa general.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA.- Derogació normativa.

L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolució adoptats a l'empara de lalegislació derogada per la normativa general de contractació vigent.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor.

El present Plec entrarà en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments establerts a la legislació, i publicatsen el Butlletí Oficial de la Província així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya els acords relatius a la sevaaprovació definitiva i la remissió a la present publicació, completada amb la de les clàusules modificades, si així ha estatacordat per la Corporació".

Cànoves i Samalús, 6 d'octubre de 2016

El secretari, Francesc d'A. Serras i Ortuño

29