Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases del procés selectiu per a la contractació temporal, contracte de relleu, d'un/a mestre/a en educació infantil
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canovelles

ANUNCI de l'Ajuntament de Canovelles sobre publicació de bases

Es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Canovelles, en sessió celebrada el dia 4 d'octubre de 2016, han estat aprovades les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació temporal,mitjançant un contracte de relleu a temps parcial, d'un/a mestre/a en educació infantil, pel procediment de concursoposició, per cobrir la jubilació parcial d'una mestra en educació infantil amb una reducció de jornada de 75%, i laformació d'una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals per interinitats i/o acumulació de tasques.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació del'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En compliment del que estableix l'article 76 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament delpersonal al servei de les entitats locals, es publica el text íntegre de les bases aprovades:

"BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL, MITJANÇANT UNCONTRACTE DE RELLEU A TEMPS PARCIAL, D'UN/A MESTRE/A EN EDUCACIÓ INFANTIL, PEL PROCEDIMENTDE CONCURS OPOSICIÓ, PER COBRIR LA JUBILACIÓ PARCIAL D'UNA MESTRA EN EDUCACIÓ INFANTIL, I LAFORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR POSSIBLES NECESSITATS TEMPORALS PERINTERINITATS I/O ACUMULACIÓ DE TASQUES.

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació d'un mestre/a, mitjançant un contracte de relleu a temps parcial, percobrir la jubilació parcial d'una mestra en educació infantil amb una reducció de jornada del 75%.

El contracte de relleu, que se celebrarà simultàniament amb el contracte a temps parcial de la treballadora que esjubilarà parcialment, tindrà una durada igual a la del temps que li manqui a la treballadora substituïda per assolir l'edat de jubilació ordinària.

Les dades bàsiques del lloc de treball són les següents:

- Denominació: mestre en educació infantil.

- Règim jurídic: personal laboral.

- Grup de classificació del lloc de treball: grup A, subgrup A2.

- Nivell del complement de destinació: 18

- Jornada: Temps parcial (75% de la jornada habitual a l'Ajuntament).

Aquesta convocatòria s'ajusta amb allò que disposa la normativa bàsica actualment vigent en matèria de funció pública,es a dir, el Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic del'Empleat Públic que, a l'espera del seu desenvolupament reglamentari, s'aplicarà en concordança amb els preceptesque quedin en vigor del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de lesentitats locals, amb el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés delpersonal al servei de l'Administració de l'Estat, i amb el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova larefosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

2. FUNCIONS PRINCIPALS DEL LLOC DE TREBALL.a) Impartir la docència per a l'adquisició d'hàbits i coneixements dels infants en tots els àmbits de la Llar d'Infants,especialment en l'àmbit pedagògic, el foment dels hàbits d'higiene i de menjador així com l'atenció directa dels infantsen relació a les necessitats bàsiques dels mateixos.

b) Tenir cura dels infants i desenvolupar activitats específiques d'acord amb la programació definida i sota lesN

indicacions de la direcció, col·laborant en l'elaboració de noves línies d'actuació.

V

c) Vetllar per la seguretat i salut dels infants garantint la cobertura de les seves necessitats bàsiques.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

d) Fer el seguiment de l'evolució dels infants i de la dinàmica de grup elaborant els informes individuals per tal d'informarals pares.

e) Atenció a la diversitat, a les necessitats específiques i/o especials dels infants (detecció precoç).

f) Col·laborar amb la direcció del Centre en l'elaboració dels programes educatius i de la programació de les diferentsactivitats.

g) Implementar les activitats programades i assolir els objectius establerts.

h) Vetllar pel bon clima relacional al centre.

i) Revisar i endreçar els espais utilitzats.

j) Realitzar reunions amb els pares i mares durant el curs.

k) Participar, quan la situació així ho requereixi, en les activitats organitzades per l'Escola Bressol.

l) Assumir les funcions d'interlocució amb les famílies.

m) Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substanciesrelacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb elsprocediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

n) I d'altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes segons la seva categoria.

3. CONDICIONS.

Per participar en aquest procés s'hauran de reunir les següents condicions a la data en que finalitza el termini depresentació de sol·licituds, i mantenir-les fins el moment de la contractació.

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o la de qualsevol Estat de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per España, és aplicable la lliure circulació de treballadors.

b) Haver complert 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

c) Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

d) No haver estat separat/da i/o acomiadat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública, ino trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altreEstat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent queimpedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts en la Llei 53/1984, de 26 de desembre,d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

f) Estar en possessió del títol de Mestre en educació infantil, o de qualsevol altre titulació o grau universitari que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre en educació infantil, o en condicions d'obtenir-lo en la data de finalització deltermini d'admissió d'instàncies. Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan enpossessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, la homologació del títol.

g) Estar en possessió de la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals. La manca de presentaciód'aquest certificat comportarà la impossibilitat de ser contractat.

h) Tenir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1). L'acreditació del requisit de coneixements lingüístics esfarà aportant, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que deixi constància d'alguna de lessituacions exposades en el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en elsprocessos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En elcas de no tenir l'acreditació corresponent, l'aspirant serà convocat per a la realització d'una prova, que en el cas de no

superar-se, comportaria la seva exclusió del procés. E

i) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de tenir coneixements de llengua castellana delC

nivell C2. Aquest coneixement s'acredita mitjançant la superació de la prova o l'exercici establert a aquest efecte, que en

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

el cas de no superar-se, comportaria la seva exclusió del procés, o la presentació d'un dels documents que s'indiquen acontinuació:

a. Certificat d'haver cursat l'educació primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol.

b. Diploma d'espanyol (nivell C2 o equivalent).

c. Certificat d'aptitud en castellà per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

d. També estan exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de llengua castellana les persones aspirants nacionalsde països en què la llengua castellana sigui llengua oficial.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu s'ha de produir en ladata d'acabament de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització del contracte de treball.

No obstant això, si durant el procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podrà demanar a qualsevoldels/de les aspirants que acreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendrepart en el procés selectiu de què es tracti.

4. SOL·LICITUDS.

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar la corresponent instància alregistre general de l'Ajuntament de Canovelles.

Les sol·licituds també podran presentar-se en la forma en què determina l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 denovembre.

En aquest cas, les sol·licituds que es presentin a través de les oficines de correus es lliuraran en aquestesdependències, abans d'esgotar-se el termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segelladespel personal funcionari de correus abans de la seva certificació.

Els dret d'examen seran els que determinin les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Canovelles, els quals seranabonats pels aspirants a l'hora de presentar la sol·licitud, adjuntant en aquesta el corresponent resguard justificatiu. Espreveuen exempcions d'aquesta taxa per diferents col·lectius.

Si es tramita la instància d'alguna de les formes no presencials previstes, s'hauran de pagar els drets d'examenmitjançant gir postal.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la darrera publicació del'anunci de la convocatòria al DOGC. En aquest anunci s'indicarà la data i número de Butlletí Oficial de la Província on s'han publicat les bases de la convocatòria.

Si l'últim dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al següent dia hàbil.

Juntament amb la sol·licitud, els/les aspirants hauran de manifestar que compleixen tots i cadascun dels requisitsd'accés i adjuntar fotocòpia del currículum, de la fotocòpia del DNI, de la fotocòpia de la titulació requerida, i del?acreditació de posseir el nivell de coneixements de nivell C de llengua catalana, si s'escau.

La documentació acreditativa dels mèrits a valorar a la fase de concurs, que s'haurà de fer de la següent forma:

1. Experiència: s'acredita amb la següent documentació:

a. Informe de vida laboral emès per TGSS.

b. Serveis prestats a les administracions públiques: certificació de l'òrgan competent amb indicació de la categoriaprofessional, temps contracte, grup professional.

c. Empresa privada: certificació de l'empresa que indiqui els serveis prestats, categoria professional i funcions, períodede temps, règim de dedicació, experiència adquirida, i fotocòpia del/s contracte/s de treball.

2. Formació:a. Fotocòpia de la certificació, amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs enE

hores. En el supòsit que no s'especifiqui la duració en hores, quedarà a criteri del tribunal la valoració o no del mèrit. EnC

cas que es valori, es farà per la puntuació mínima prevista.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dadesde caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procésselectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5. ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la corporació dictarà resolució en el terminimàxim d'un mes declarant aprovada la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es.

Aquesta resolució, que es publicarà al DOGC, indicarà els llocs on es troben exposades les llistes completes certificadesd'aspirants admesos/es i exclosos/es, i indicarà el dia, hora i lloc de començament de les proves i la composició nominalde l'òrgan de selecció.

Els/les aspirants disposaran d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGCper formular reclamacions davant el president de la corporació o per esmenar defectes o errors en la presentació de lasol·licitud que n'hagin determinat l'exclusió.

Els/les aspirants que no esmenin o rectifiquin dins d'aquest termini els defectes o errors que hagin motivat la seva exclusió, quedaran definitivament exclosos/es de la convocatòria.

Les reclamacions seran resoltes en un termini màxim de 15 dies des de la finalització del termini per la seva presentació. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució, les al·legacions s'entendran desestimades.

Si no es presenten esmenes o reclamacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat d'un nou acord ipublicació.

Si s'accepta alguna reclamació, es notificarà al recurrent i es publicarà l'esmena de la llista d'admesos/es i exclosos/esal DOGC i als altres llocs on aquella hagués estat exposada, si s'escau.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

Estarà format per:

President: Un funcionari de carrera o personal laboral fix amb un nivell formatiu igual o superior al de la convocatòria ollur suplent.

Secretari: Les funcions de secretari recauran en un dels vocals del tribunal que sigui funcionari de carrera amb un nivellformatiu igual o superior al de la convocatòria.

Vocals: Dos funcionaris de carrera o personal laboral fix amb un nivell formatiu igual o superior al de la convocatòria, idos vocals designats per l'escola d'administració pública de Catalunya, o llurs suplents.

La designació del tribunal es farà en el mateix decret on s'aprovi la llista d'admesos i exclosos.

S'ajustarà a l'establer a l'article 72 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal alServei de les Entitats Locals.

El tribunal no podrà constituir- se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars osuplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que elssubstitueixin.

El tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i per a prendre els acords que calguin per a garantirel funcionament correcte del procés selectiu.

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes, per a totes o algunes de lesproves.L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

7. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU.

La selecció es durà a terme pel sistema de concurs oposició.

En la llista d'admissió dels aspirants s'indicarà el dia, hora i lloc de començament de la primera prova. Els aspirantsseran convocats per a la resta de proves per mitjà d'anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament, i en crida única, llevat decasos de força major justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

Les qualificacions de cada exercici s'exposaran al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web municipal. Els/les aspirantspodran sol·licitar en un termini màxim de tres dies la motivació de la qualificació obtinguda.

En aplicació de Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en lapublicació dels resultats obtinguts en les diferents proves la identificació dels/de les aspirants es farà mitjançant elnúmero parcial del document d'identitat i de les inicials del seu nom i cognoms.

8. PROVES.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una sola crida, llevat dels casos de força major, degudamentacreditats, i que seran valorats discrecionalment pel tribunal. Per tant, la no presentació d'un aspirant a qualsevol delsexercicis en el moment de la seva crida donarà lloc a la pèrdua del seu dret a participar en aquell exercici i, si s'escau, en els següents.

L'inici del procés selectiu, que serà determinat en la resolució que declari els aspirants admesos i exclosos, es farà en eltermini més breu que permeti la legislació vigent. Un cop iniciat correspon al tribunal assenyalar la data, l'hora i el lloc decelebració dels successius exercicis, la qual cosa es comunicarà oportunament als interessats a l'acabament de cadaprova.

Les persones aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves amb DNI o altre document oficial acreditatiu de laseva identitat. La manca de presentació d'aquest document determinarà l'exclusió automàtica de l'aspirant en aquellaprova, i del procediment selectiu si tingués caràcter eliminatori.

El tribunal podrà determinar, per al bon funcionament del procés selectiu la modificació de l'ordre de celebració de lesproves així com la realització consecutiva de més d'una prova en la mateixa sessió; en aquest cas, la correcció del'exercici posterior quedarà condicionada a la superació de l'anterior quan aquest sigui eliminatori.

El tribunal podrà disposar la lectura pública dels exercicis per part dels aspirants, posant si estima convenient, preguntessobre el contingut de la prova, als efectes d'obtenir una major avaluació dels coneixements dels aspirants.

El procés selectiu constarà de:

A.- FASE D'OPOSICIÓ.

Prova 1. Coneixements de llengua catalana i castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis.

Primer exercici.

Llengua catalana. Consistirà en la realització d'exercicis que acreditin el nivell de coneixement de la llengua catalanaesmentat a la base segona, d'acord amb els criteris emprats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat deCatalunya.

La qualificació de la prova serà apte/a o no apte/a.

Quedaran exempts d'aquest exercici els aspirants que presentin el certificat del nivell exigit o superior, de la DireccióGeneral de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalents. La seva qualificació serà d'apte/a. Aquestaprova té caràcter obligatori i eliminatori.Segon exercici.

Llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.V

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

200 paraules en el termini màxim de 40 minuts i a mantenir una conversa amb membres del tribunal durant un terminimàxim de 10 minuts.

La qualificació de la prova serà apte/a o no apte/a.

Els/les aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal que estan en possessió d'un certificat conforme hancursat la primària, la secundària i el batxillerat a l'Estat espanyol; del diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix elReial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes lesproves dirigides a l'obtenció d'aquest, o del certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escolesoficials d'idiomes, restaran exempts de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d'apte/a.

Prova 2. Prova coneixements generals.

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants. Consistirà en la resolució d'un qüestionari de respostamúltiple, de les que només una opció serà la correcte, sobre els temes del Temari General. El temps màxim per a laresolució de la prova serà de 45 minuts.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin laqualificació mínima de 5 punts.

Prova 3. Prova específica.

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que hagin superat la prova anterior.

Consistirà en desenvolupar per escrit dos temes, o en la resolució d'un qüestionari de resposta múltiple, de les quenomés una opció serà la correcte, en un període màxim de 90 minuts, sobre el contingut del Temari Específic.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 15 punts, quedant eliminats automàticament els aspirants que no obtinguin laqualificació mínima de 7,5 punts.

Prova 4. Supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori per a tots els aspirants que hagin superat la prova anterior.

Consistirà en la resolució d'un o diversos supòsits pràctics que plantejarà el tribunal relacionat amb les tasques del llocde treball objecte de la convocatòria.

Aquest exercici, que serveix per valorar els perfils de competències professionals dels candidats, es valorarà de 0 a 15 punts, i seran eliminats del procés selectiu els aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 7,5 punts. El tempsper realitzar aquesta prova serà com a màxim de 60'.

B.- FASE DE CONCURS.

La valoració dels mèrits obtinguda pels/per les aspirants en la fase de concurs es farà pública al mateix temps i en el mateix lloc que el resultat de la valoració de l'última prova de la fase d'oposició. La fase de concurs no tindrà caràcter eliminatori.

Es valoraran només els mèrits dels aspirants que hagin superat les proves selectives de la fase d'oposició.

El Tribunal valorarà els mèrits al·legats pels aspirants, sempre que s'hagi aportat la documentació acreditativa delsmèrits de formació o experiència professional pel desenvolupament de funcions vinculades amb el lloc de treball, is'efectuarà d'acord amb el barem següent:

1. Experiència professional.

a) Experiència professional a l'administració pública, realitzant funcions similars a les del lloc de treball de laconvocatòria, a raó de 0,10 punts per mes treballat.b) Experiència professional a l'empresa privada o activitat autònoma, realitzant funcions similars a les del lloc de treballN

de la convocatòria, a raó de 0,05 punts per mes treballat.

VDimarts, 18 d'octubre de 2016

L'experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s'han d'acreditar mitjançantl'aportació de fotocòpies dels nomenaments, contractes de treball, fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti lanaturalesa dels serveis prestats amb indicació de l'inici i la fi d'aquesta prestació, per la qual s'aportarà un certificatemès per la TGSS de la vida laboral del sol·licitant, o la darrera nòmina on consti antiguitat i naturalesa del serveiprestat.

L'exercici lliure de la professió s'acreditarà mitjançant els contractes mercantils o facturació conformada per l'empresadestinatària del servei, que acrediti la naturalesa dels serveis prestats amb indicació de l'inici i la fi d'aquesta prestació, ila seva dedicació.

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 3 punts.

2. Formació i perfeccionament professional.

a) Formació específica vinculada a la gestió de personal pròpia del lloc de treball objecte de la convocatòria: 1,5 puntsper un Màster i 1 punts per un Postgrau.

La puntuació màxima de l'apartat a), serà de 2,5 punts.

b) Cursos de formació i perfeccionament professional que tinguin relació directa amb el lloc de treball objecte de laconvocatòria, es valoraran segons la durada d'aquests, i d'acord amb l'escala següent:

1. De 4-10h.: 0,15 punts.

2. De 11-20h.: 0,25 punts

3. De 21-40h.: 0,40 punts.

4. Més de 40h.: 0,60 punts.

Tota la formació que s'al·legui com a mèrit haurà de ser acreditada mitjançant certificació oficial homologada, fentconstar el centre emissor i la durada de la mateixa.

De no acreditar-se la durada del curs es podrà valorar amb la puntuació mínima de 0,10 punts.

La puntuació màxima de l'apartat b) serà de 2,5 punts.

La puntuació màxima de l'apartat de concurs serà de 8 punts.

C. ENTREVISTA.

El Tribunal, si així ho estima oportú, podrà mantenir una entrevista personal amb els aspirants a fi de determinar iclarificar els valors professionals aportats que millor s'adeqüin al lloc de treball i que no hagin estat degudamentapreciats en les fases anteriors.

La puntuació màxima d'aquesta prova serà de 1 punt.

9. LLISTA D'APROVATS/DES.

Un cop finalitzada la qualificació dels/les aspirants, el Tribunal farà pública al tauler d'edictes de la Corporació i a la webmunicipal la relació d'aprovats/des per ordre de puntuació final sense que en cap cas el nombre d'aquests/es superi elde la convocatòria.

Els aspirants seleccionats hauran de portar al servei de recursos humans de l'Ajuntament, en el termini de vint dies desde la publicació en el tauler d'anuncis del llistat d'aprovats, originals o còpia compulsada dels documents acreditatius decomplir amb les condicions de capacitat (requisits), i amb els mèrits aportats per a la valoració en la fase de concurs,d'acord amb l'estipulat a les bases d'aquest convocatòria.Els/les aspirants quedaran eximits de la presentació dels documents que constin als arxius municipals.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

En cas que no s'aporti la documentació assenyalada en el termini establert, excepte casos de força major, o bé en casde renúncia de l'aspirant proposat/a, el president de la corporació resoldrà la contractació del següent aspirant aprovatque hagi obtingut la puntuació més alta, i així successivament.

10. CONTRACTACIÓ.

Exhaurit el termini de presentació de documents, el President de la Corporació farà efectiu el contracte de treball derelleu a temps parcial (75% de la jornada habitual) amb l'aspirant proposat pel Tribunal, en el termini màxim d'un mes.Aquesta contractació serà notificada a l'interessat/da i publicada al BOP i al DOGC.

Una vegada efectuada aquesta notificació, els/les aspirants contractats/des hauran d'incorporar-se al servei de laCorporació en el moment en què siguin requerits/des, i en un termini màxim d'un mes des de la data de la resolució.

L'aspirant que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà tots els drets derivats del procés deselecció.

El contracte de treball de relleu estipularà un període de prova de sis mesos, finalitzat el qual, en cas de no superar-se,suposarà l'extinció de la relació laboral amb l'Ajuntament.

11. BORSA DE TREBALL.

Els candidats/es que hagin superat totes les proves del procés de selecció, formaran part d'una borsa de treball percobrir possibles necessitats temporals per interinitats i/o acumulació de tasques per atendre necessitats urgents iinajornables que afectin els serveis públics essencials.

Els aspirants que formin part de la borsa de treball seran cridats, per ordre descendent de la puntuació obtinguda en els procés de selecció, de forma rotatòria i correlativa per cobrir les necessitats de personal temporal que es presentin, finsesgotar la relació de persones que configuren la borsa de treball. Els aspirants s'hauran d'incorporar en el moment en què l?Ajuntament els requereixi.

12. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEIS.

Serà d'aplicació la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sector públic respecte al lloc de treball objectede la convocatòria.

La determinació i adscripcions dels llocs de treball, tasques, règim d'horari i jornada, se li aplicaran els fixats mitjançantels acords municipals o resolucions que adopti o hagi adoptat l'Alcalde President de la Corporació.

13. ASSISTÈNCIES.

Els membres del Tribunal meritaran les assistències d'acord el previst en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig sobreindemnitzacions per raó del servei.

14. PUBLICITAT.

Les bases íntegres es publicaran al tauler d'edictes, al web municipal, al BOP, i la convocatòria al DOGC.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà d'acord el que estableixi la normativa vigent.

Les bases de la convocatòria es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província i als mitjans municipalshabituals (tauler d'edictes i pàgina web).

Contra aquesta convocatòria i les seves bases es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dosmesos a comptar de la data de la seva publicació davant del Jutjat del Contenciós Administratiu, sens perjudici de lainterposició prèvia de recurs potestatiu de reposició davant la presidència de l'entitat o autoritat en qui hagi delegat en el

termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació. E

Els actes i acords del tribunal de selecció es podran impugnar d'acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAPiPAC.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Els aspirants podran interposar reclamacions contra els actes de tràmit de l'òrgan de selecció quan es tracti d'esmenarpossibles errors materials en la confecció de la llista d'aprovats, errors mecanografiats en la transcripció de publicacions,errors aritmètics en les qualificacions, errors observables a simple vista, etc. Aquests errors també podran ser apreciatsd'ofici pels òrgans de selecció. Les rectificacions seran comunicades als interessats i les llistes rectificades seranobjecte de nou anunci.

ANNEX 1. TEMARI GENERAL.

1) La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.

2) L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: naturalesa jurídica, estructura i contingut. Drets i deures de laciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris

3) L'Administració local. Ens que la integren. La Llei de bases del règim local. La regulació del règim local a Catalunya.

4) La responsabilitat de l'administració Pública. 5) L'organització municipal. Concepte, classes d'òrgans. 6) Els ciutadans. Els seus drets davant l'Administració. 7) Recepció i registre de documents. Registre d'entrada i sortida de documents. Comunicacions i notificacions. 8) L'acte administratiu. Concepte i classes. 9) Els recursos administratius. Concepte i classes. 10) El pressupost local. Concepte i estructura. Formació i aprovació. Entrada en vigor. Les modificacionspressupostàries. 11) La despesa pública local. Concepte i classificació. 12) Ordenances i reglaments de les entitats locals. Concepte, elaboració i aprovació. 13) Llei 5/2004 de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat. 14) Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres.

15) Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig de 2006, d'Educació. ANNEX 2. TEMARI ESPECÍFIC.

16) Característiques generals del nen i la nena fins els tres anys. Principals factors que intervenen en el seudesenvolupament del nen i la nena fins als tres anys. 17) Etapes i moments més significatius del desenvolupament infantil fins als tres anys. 18) El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament psicoafectiu en els nens i nenes de zero a sis anys. Aportacions de diferents autors. 19) La conquesta de l'autonomia. Directrius per a una correcta intervenció educativa.

20) El desenvolupament psicomotriu en els nens i nenes: la psicomotricitat en el currículum de l'educació infantil. 21) La sensació i percepció com element bàsic de coneixement en l'etapa 0-3 anys. L'organització sensorial i perceptiva.La intervenció educativa. 22) En nen descobreix als altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. 23) El paper del Centre d'Educació infantil en la prevenció i intervenció amb nens i nenes en situació de risc social.

Principals conflictes de la vida en grup.N

24) Desenvolupament cognitiu fins als tres anys. El coneixement de la realitat.V

25) L'observació i exploració del mon físic, natural i social. Gènesi i formació dels principals conceptes.

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

26) Influència de les principals corrents pedagògiques i psicològiques en d'Educació Infantil. Visió actual. Experiènciesrenovadores rellevants. Valoració crítica. 27) La família com primer i principal agent educador dels infants. 28) Canvis de caràcter sociològic, cultural, econòmic i laboral que afecten de manera important al nucli familiar. 29) Relacions entre la família i l'equip docent. Període d'adaptació dels infants al Centre Educatiu. 30) Expectatives familiars respecte a l'Educació Infantil. Noves modalitats d'atenció educativa a la Petita Infància. 31) Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. 32) Prevenció d'accidents, primers auxilis i malalties infantils. Criteris per a la intervenció educativa. 33) Alimentació nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. 34) Trastorns infantils relacionats amb l'alimentació. 35) Les hores dels àpats com moments educatius. 36) L'educació sexual en l'etapa infantil. Descoberta i identificació amb el propi sexe. Els rols masculí i femení.Estratègies educatives per a evitar la discriminació del gènere. 37) Principis d'intervenció educativa en Educació infantil. L'enfocament globalitzador. L'atenció a la diversitat.

38) Sentit i significat de l'aprenentatge. Una metodologia basada en l'observació i en l'experimentació. La seva concrecióen el marc del projecte curricular. 39) La programació en el primer cicle d'educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens inenes de zero a tres anys. 40) La funció del mestre o mestra en Educació Infantil. La intencionalitat educativa.

41) Relacions interactives entre el nen i l'educador.

42) El mestre com membre de l'equip educatiu i en la seva relació amb les famílies. 43) L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. 44) Ritmes i rutines quotidianes. L'avaluació dels espais i del temps en l'etapa 0-3 anys. 45) El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. 46) La comunicació no verbal en aquestes etapes de desenvolupament. 47) Problemes més freqüents en el llenguatge infantil. 48) L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en l'Educació Infantil. 49) Tècniques i recursos per a la compressió i expressió oral. 50) La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte. 51) La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. 52) Activitats a partir del conte i de la biblioteca de l'aula. Criteris per a seleccionar, utilitzar i explicar contes orals iescrits. 53) Evolució de l'expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. 54) L'expressió plàstica, objectius, continguts i materials per a treballar a l'aula.

55) L'expressió plàstica. Activitats, estratègies metodològiques i d'avaluació. Models i estereotips. L'expressió corporal.E

El gest i el moviment en la construcció de la identitat i de l'autonomia personal.C

10Dimarts, 18 d'octubre de 2016

56) El joc de descoberta. El joc d'exploració. El joc simbòlic i el joc dramàtic. 57) L'Educació musical en l'Educació infantil. El descobriment del so i del silenci. 58) Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Recursos didàctics. 59) La influència de la imatge en el nen i la nena. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. 60) Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic-matemàtic. Recursos didàctics i activitatsadequades a l'etapa d'Educació Infantil."

Canovelles, 7 d'octubre de 2016

L'alcalde, José Orive Vélez

11