Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació d'error de l'aprovació de les bases específiques de subvencions per a la contractació dels participants en Treballem Junts, publicades al BOPB de 12/08/16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrera de Mar

EDICTE de rectificació

Havent-se observat l'existència d'error material a l'Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12d'agost de 2016, núm. de registre 0022016014388 d'aprovació de les bases específiques reguladores de l'atorgamentde subvencions per a la contractació de les persones participants en el projecte "Treballem Junts" i la seva convocatòriaper a l'any 2016 es procedeix pel present a la rectificació del mateix, d'acord amb l'art. 109 de la Llei 39/2015, de 2d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

S'ha de rectificar on diu:

La data límit per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar des del següent al de lapublicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, juntament amb la documentació que consta a les basesreguladores.

Ha de dir:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 31 de març de 2017.

El que es fa públic als efectes procedents.

Cabrera de Mar, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi Mir i Boix