Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (clau 7) refosa de les normes urbanístiques
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Bigues i Riells

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament celebrat en sessió ordinària el dia 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment la modificaciópuntual del POUM per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (Clau 7) refosa de les normesurbanístiques de la clau 7, on s'ha acordat:

Primer: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal relatiu a lamodificació de les normes urbanístiques per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (clau 7) i refondreles normes urbanístiques de l'esmentada clau, redactat pels serveis tècnics municipals, i format per la següentdocumentació:

1Memòria.

1.1Objecte.

1.2Marc jurídic.

1.2.1Tipus de document.

1.2.2Contingut del document.

1.2.3Tramitació del document.

1.3Justificació de l'observança de l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible.

1.4Antecedents de planejament.

1.4.1Planejament vigent.

1.4.2Normativa vigent.

1.5Proposta de modificació de la normativa urbanística i àmbit d'aplicació.

1.5.1Justificació.

1.5.2Nous usos que es proposen.

1.5.3Articulat modificat.

1.5.4Necessitat de modificació del planejament.

1.5.5Àmbit de la modificació.

2Agenda i avaluació econòmica.

2.1Agenda.2.2Avaluació econòmica.

2.3Informe de sostenibilitat econòmica.

3Estudi de la mobilitat generada. E

4Informe ambiental.

CDimarts, 18 d'octubre de 2016

5Memòria social.

6Normativa urbanística modificada i refosa.

7Document comprensiu (article 8 apartat 5.a) del vigent Text refós de la Llei d'Urbanisme).

7.1Objecte.

7.2Suspensió de llicències.

7.3Resum de l'abast de les determinacions de la modificació.

Segon: Sotmetre el Projecte de Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal relatiu a la modificació deles normes urbanístiques per admetre nous usos a la zona d'edificació aïllada industrial (clau 7) i refondre les normesurbanístiques de l'esmentada clau, a un tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, mitjançant les publicacions delscorresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncisde la Corporació i a un Diari de gran difusió.

Tercer: Trametre còpia del projecte aprovat inicialment als organismes que es relacionen a continuació, als efectes queemetin informe sobre els temes que afecten a les seves competències sectorials:

? Departament de Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Avaluació Ambiental).

? Agència Catalana de l'Aigua.

? Serveis de Vies Locals de la Diputació de Barcelona.

? Agència de Salut Pública de Catalunya (Policia sanitària mortuòria).

? Subdirecció General de Seguretat Industrial.

Quart: Atorgar un tràmit d'audiència d'un mes a l'Ajuntament de Caldes de Montbui, l'Ametlla del Vallès, Santa Eulàlia deRonçana, Sant Feliu de Codines i Sant Quinze de Safaja, perquè pugui examinar l'expedient, i, en el seu cas, formularles consideracions que estimin adients."

El que es posa en general coneixement, a fi de que qualsevol interessat pugui consultar l'expedient.

Bigues i Riells, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Galiano Peralta