Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança de preus públics, annexos 1, 4 i 6
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Begues

EDICTE

D'acord amb el que estableix l'article 47 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel ReialDecret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que la junta de Govern, en la sessió celebrada el 5 d'octubre de 2016,ha adoptat el següent acord:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança general de preus públics referent als annexos 1,4 i 6 tal comes detalla a continuació:

A. Annex 1 (Assistència a cursos, tallers i activitats adreçades a la gent gran). S'ha canviat el títol de l'annex 1, s'ha modificat el text de l'article 1 i el títol de la tarifa 3 a), s'ha inclòs una bonificació a la tarifa 3 a) i s'ha canviat el títol del'article 4 a).

- El nou títol de l'annex 1 és "Preu públic per a l'assistència a cursos, tallers i activitats adreçades als adults i la gentgran".

- El nou text de l'article 1 és "L'Ajuntament estableix el preu públic per la organització de cursos, tallers, activitatsadreçades als adults i a la gent gran, ja sigui de caràcter formatiu, com de lleure, que no disposin d'una ordenançaespecífica que les reguli".

- La tarifa 3 a) queda de la següent manera:

Preu

IVA

Preu total

Tallers d'aprenentatge per a adults:

? Escola d'adults (per cada mes) 10,00 EUR

exempta

10,00 EUR

Si s'inscriu un matrimoni, el segon membre inscrit gaudirà d'una bonificació del 50% en el preu.

- El nou títol de l'article 4 a) és "Tallers d'aprenentatge per a adults".

B. Annex 4 (Preu públic per l'accés al recinte on es celebra la festa de cap d'any). S'ha modificat el títol de l'annex, el text de l'article 1 i s'ha unificat la tarifa de l'article 3.

- El nou títol és "Preu públic pels esdeveniments que es celebren al pavelló municipal"

- El nou text de l'article 1 és "L'Ajuntament estableix el preu públic pels esdeveniments que organitzi i que es celebrin alpavelló municipal com la festa de cap d'any o la festa de la castanyada entre d'altres".

- La tarifa de l'article 3 queda de la següent manera:

Preu

IVA (21%)

Preu total

Tarifa general

4,13 EUR

0,87 EUR

5,00 EUR

C. Annex 6 (Preu públic per la festa del Most).

- S'ha modificat la tarifa de l'article 3 quedant de la següent manera:

Preu

IVA(10%)

Preu totala) Tiquet tast de vins (1 copa+1 consumició)

1,82 EUR

0,18 EUR

2,00 EUR

b) Tiquet tast de vins (1 consumició)

0,91 EUR

0,09 EUR

1,00 EUR

c) Tiquet mostra gastronòmica (1 consumició)

1,82 EUR

0,18 EUR

2,00 EURDimarts, 18 d'octubre de 2016

Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament aquest acord inicial durant el termini de 10 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durantaquest període, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós dela Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinarl'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sensehaver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Begues, 6 d'octubre del 2016

La secretària interventora, Montserrat Ferrarons Pallach