Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del decret d'Ordenació singular de terrasses de la plaça Bonanova, al districte de Sarrià-Sant Gervasi
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
18/10/2016
Fecha Publicación :
18/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dimarts, 18 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Districte de Sarrià-Sant Gervasi

ANUNCI

LA COMISSIÓ DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, en sessió del dia 22 de juliol de 2015 adoptà el següent acord:

(OST-05-2015/01) RESOLDRE l'al·legació presentada el 26 de juny de 2015 per la societat mercantil Charcuteria CasaPepe, Sa., amb NIF A-58073859, en el tràmit d'aprovació inicial del projecte d'ordenació singular de terrasses de laplaça Bonanova, en el sentit que figura a l'informe de 14 de juliol de 2015 que consta a l'expedient i APROVARdefinitivament el decret d'ordenació singular de terrasses de la plaça Bonanova, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi deBarcelona, d'iniciativa municipal, i DONAR compte d'aquesta aprovació al Plenari del consell Municipal, de conformitatamb allò que preveu l'article 79 de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Plenari del consell Municipal el 20 dedesembre de 2013.

Índex.

1.MEMÒRIA.

1.1. Justificació de la necessitat i del contingut de l'ordenació.

1.2. Àmbit territorial de l'ordenació.

1.3. Relació de disposicions de l'ordenança, distribucions prèvies o ordenacions singulars afectades.

1.4. Criteris d'ocupació de l'ordenació.Criteris generals.

Criteris i solucions específics, Plaça de la Bonanova.

Criteris i solucions específics, RESUM unitat de terrassa.

Definició de l'ocupació màxima de les terrasses.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Criteris d'assignació.

1.5. Estudi paisatgístic de l'espai.

Consideracions MATÈRIQUES.

Consideracions CROMÀTIQUES.

1.6. Incidència pressupostària, econòmica i social de l'ordenació.

2. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

1. Situació-emplaçament.

2. Àmbit de l'ordenació singular.

3. Estat actual.

4. Proposta planta general.

5. Proposta, detall zones.

6. Estudi paisatgístic, vistes.

MEMÒRIA 1.

1.1. Justificació de la necessitat i del contingut de l'ordenació.

L'Ordenació Singular de Plaça de la Bonanova s'emmarca dins del context de la nova Ordenança de Terrassesaprovada pel Ple de l'Ajuntament de Barcelona el 20 de desembre de 2013.

Com s'explica en el seu Preàmbul, l'Ordenança regula l'ocupació de l'espai públic per les terrasses amb la intenció derespondre a la necessitat d'ampliar i millorar l'oferta però protegint l'ús comú general, garantint la circulació i l'estada deles persones, l'accessibilitat i la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda.

L'Ordenança garanteix en primer lloc la qualitat dels espais per als ciutadans i veïns i en segon lloc dóna suport al'activitat econòmica.

La Plaça de la Bonanova es relaciona en aquesta ordenança com a una de les dues localitzacions del Districte de Sarrià-Sant Gervasi en què cal desenvolupar una Ordenació Singular.

La formalització actual de la Plaça de la Bonanova respon al projecte de reforma profunda que es va materialitzar l'any2001 i que dóna lloc als espais i usos que es desenvolupen a l'actualitat.

Aquest projecte va eliminar, principalment, la gairebé única funció de rotonda de circulació de vehicles que finsaleshores resumia la utilització de la plaça, es va construir un aparcament soterrani i es va guanyar espai públic de lleure i estada pel vianant i el ciutadà.

La "plaça" com a l'entenem a l'actualitat es va formalitzar segregant el carrer Muntaner (i la seva circulació intensa) iunint les façanes edificades del costat Sud-Est i del costat Nord-Est a la part central configurant un gran espai dedimensions aprofitables per l'estada, el lleure general i grans esdeveniments puntuals tipus concerts i mercats.

El carrer de Sant Gervasi de Cassoles, d'amplada molt reduïda i un carril de circulació amb limitació de velocitat < 30Km/h, fa que la transició des de la seva vorera al centre de la plaça sigui gairebé immediata i propera també a la situacióde la façana sud-est. En aquest cas literalment connectada essent la plaça una continuació a nivell de la seva vorera.Una situació completament diferenciada és la que es dóna a la façana edificada Sud-Oest i la Nord-Oest de l'EsglésiaN

dels Sants Gervasi i Pròtasi (Mare de Déu de la Bonanova), on les edificacions i les seves voreres es troben separadesV

per les dimensions en amplada i la intensa circulació del carrer Muntaner i els Passeigs de la Bonanova i de Sant Gervasi respectivament.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Així doncs, a la gran zona per als vianants central ens trobem amb diferents formalitzacions espacials que jerarquitzenuns usos majoritaris en cada cas. Per una banda hi ha una zona verda més enjardinada formant un gran parterre amb els arbres més grans i antics de la plaça i un banc perimetral, una altra zona longitudinal amb arbrat de menor dimensiói bancs i cadires puntuals per seure, un espai central buit de mobiliari urbà que recull un us intensiu com a zona de jocper infants, i al costat del carrer de Sant Gervasi de Cassoles hi ha una zona de paviment de fusta es situen gran partde les terrasses existents a la plaça a l'actualitat.

Aquesta plataforma de fusta a nivell de la resta de pavimentació sembla dissenyada i pensada en el seu origen perlimitar la ubicació de les terrasses, però això no és del tot segur ja que també defineix la zona on es situen escenaris encas de concerts puntuals.

La nova situació de context urbà, amb la progressiva pacificació del trànsit rodat al carrer de Sant Gervasi de Casssoles,i l'augment de la demanda de terrasses a la via pública fan que calgui estudiar i endreça mitjançant aquesta eina de planejament la localització de les terrasses per aquest espai rellevant dins del districte de Sarrià-Sant Gervasi i de grancentralitat dins del context del barri concret de Sant Gervasi- Bonanova.

Juntament amb l'aprovació de la nova Ordenança de Terrasses es fa necessari el replantejament, ordenació i distribucióde la situació actual existent en pro d'aconseguir millores que responguin amb previsió a la voluntat ferma per part del'Ajuntament de Barcelona de compatibilitzar els usos existents i futurs amb qualitat.

La voluntat d'aquesta ordenació és la de fer compatible tots aquests factors amb el dret dels ciutadans de gaudir de l'espai públic, així com fer possible la convivència d'aquests usos usos amb la resta d'activitats lligades a una activitatcomercial lligada amb els establiments de restauració.

1.2. Àmbit territorial de l'ordenació.

L'àmbit afectat per aquesta ordenació inclou totes les finques del costat Sud-Est amb contacte directe a la zona centralpavimentada i les finques del costat Nord-Est amb vorera al carrer Sant Gervasi de Cassoles.

Aixi com les voreres del carrer Sant Gervasi de Cassoles que miren cap a l'espai public central de la plaça i el mateixàmbit central pavimentat i diferenciat de les calçades amb trànsit rodat.

(veure plànol annex num.2 "Àmbit de l'ordenació singular").

Queden explícitament fora d'aquesta ordenació els locals de les finques donant façana al carrer Muntaner del costatSud-Oest que es regirà per la normativa ordinària derivada de l'Ordenança de Terrasses aprovada pel Ple del'Ajuntament de Barcelona el 20 de desembre de 2013.

Per la continuïtat tipològica i física de la vorera es proposa que aquesta part del carrer Muntaner s'identifiqui i es regeixisegons la normativa aplicable a la resta de la via fora de l'àmbit de l'de la plaça.

Per una banda no resulta adient que adopti una ordenació diferenciada de la resta del carrer creant greugescomparatius dins d'un mateix tram de característiques i dimensions idèntiques. Per l'altra la circulació intensa i ladimensió de voreres i calcada del carrer Muntaner, com hem explicat en el punt anterior i ja amb el projecte executat al'any 2001, el separa de manera contundent de l'àmbit públic central objecte d'aquesta ordenació.

La segregació de la façana edificada que dona al carrer Muntaner queda justificada ja des del 2001 per la vertebraciódel mateix carrer en definir-lo de sentit únic cap al centre de Barcelona, i eliminar el doble sentit de circulació que teniaabans. Definint-se en la seva totalitat des del 2001 com a un gran eix de circulació rodada.

cap al centre de la ciutat, reconduint i absorbint els fluxos de vehicles provinents del Passeig de la Bonanova i delPasseig de Sant Gervasi en sentit centre.

1.3. Relació de disposicions de l'ordenança, distribucions prèvies o ordenacions singulars afectades.

Aquesta Ordenació Singular es la primera que es redacta dins de l'àmbit d'estudi definit anteriorment desprésde

l'aprovació de la nova Ordenança de Terrasses pel Ple de l'Ajuntament de Barcelona el 20 de desembre de 2013. E

En tot cas, en els plànols d'Estat Actual es grafia la disposició de les terrasses que es van registrar mitjançant la presa de dades en data de setembre de 2014.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

1.4. Criteris d'ocupació de l'ordenació.

Per a l'ocupació descrita en aquesta Ordenació Singular s'han tingut en compte criteris generals derivats de l'Ordenançade Terrasses de Barcelona de 20 de desembre 2013.

El nombre de vetlladors permesos s'ha previst en relació a l'àrea de què es disposa a l'espai públic en relació al'ocupació màxima permesa. Es contemplen també les restriccions imposades per les distàncies de pas, les relacionsvisuals amb els edificis i les seves entrades principals, les circulacions de vianants i vehicles i les interferències amb elselements de mobiliari urbà existent.

Criteris generals.

La repartició del nombre de taules i cadires es contemplen a partir de l'aforament dels locals, on queda explícit que les terrasses no podran superar en cap cas l'aforament interior del local. A mes a mes, en el cas que el local no tingui accessibilitat adaptada, la suma de l'aforament interior mes el de la terrassa no pot superar mai les 50 persones.

Independentment, el nombre de vetlladors permesos dependrà de l'àrea de què es disposi a l'espai públic on afectin, enrelació a l'ocupació màxima permesa.

Els criteris generals, i generadors de la proposta, que han estat tinguts en compte per a l'ordenació de l'espai son elssegüents:

-Garantir que les visuals en perspectiva de les diverses zones de la Plaça de la Bonanova diferenciades en usos esmantinguin el màxim possible segons l'existent, de manera que els espais buits i lliures de mobiliari urbà de les zones devianants es conservin en la seva totalitat, augmentant-los fins i tot sempre que sigui possible. Així com la visibilitat delselements singulars identificadors del disseny urbà existents a nivell d'arbrat i edicles d'accessos a l'aparcament soterrat.

-Garantir i Mantenir les visuals a les entrades de carrer deixant lliures els trencalls i les cantonades, augmentant laconnectivitat visual dels espais en transició amb la Plaça de la Bonanova.

-Garantir que les visuals sobre les façanes laterals, especialment sobre els comerços i les porteries queden lliuresd'obstacles.

-Garantir l'alliberament dels espais frontals d'accessos a edificis, evitant als ciutadans que hi viuen les visions frontalsimmediates ocupades amb terrasses en sortir de les edificacions, permetent fer els seus recorreguts diaris senseinconvenients i garantint també la correcta evacuació per qüestions d'emergència i seguretat.

-Garantir el flux de vianants general de l'àmbit definit objecte d'aquesta Ordenació Singular.

-Garantir el pas de vehicles d'emergència, de mercaderies i de recollida de deixalles.

-Garantir la visió i la correcta evacuació dels edificis d'equipaments i dels de concurrència pública.

-Garantir que les altres activitats que es duen a terme a la plaça gaudeixen de les condicions adequades tan per qui lesrealitza com per a qui hi assisteix.

-Procurar que la seguretat dels treballadors dels serveis de restauració en l'exercici de la seva feina i dels vianants siguisegura i no conflictiva.

-Procurar que la disposició de les terrasses sigui harmònica i endreçada i no produeixi soroll visual.

-Garantir una ocupació de la superfície destinada a terrasses inferior a la màxima permesa, amb l'objectiu de donarprioritat al qui passeja i afavorir l'amplitud visual.

Criteris i solucions específics, Plaça de la Bonanova.Donada la morfologia abans descrita i definida en el projecte del 2001 que marca la situació actual, els criteris específicsN

que s'han tingut en compte a part dels generals del punt anterior són els següents:

V

(veure plànols annex num.4 "Proposta planta general").Dimarts, 18 d'octubre de 2016

-Mantenir la localització actual de les terrasses, dins de la plataforma de paviment diferenciat com a part del nou conjuntde l'ocupació de terrasses proposat a la plaça.

Redefinint les alineacions i morfologia de les futures terrasses minimitzant el seu conjunt en aquesta zona per potenciarla transparència, relació i permeabilitat visual de l'espai central amb la façana Nord-Est del carrer Sant Gervasi deCassoles.

-Seguint l'ordre establert per l'arbrat i per les alineacions, completar el conjunt abans descrit (i existent ja en quant a lalocalització) amb una línia de terrasses donant front a la façana sud-est de la plaça, de manera que formin un paquetcompacte sota els arbres en alineació.

-Fer grups de 8 mòduls bàsics (1,5x1,5m) que permeten una successió endreçada de 2 para-sols per grup que haurande ser de la mateixa alçada i color.

-Unificar el mobiliari, les alçades, els materials i els colors de les terrasses amb la possibilitat d'identificar els operadorsper a aconseguir una imatge endreçada, unitària i respectuosa amb l'espai urbà.

-Limitar el mobiliari de la terrassa als elements imprescindibles. Es proposa en aquest cas, taules, cadires i para-sols.

-Prohibint explícitament la utilització de jardineres, testos, mampares rígides, o qualsevol barrera separadora tant lateralcom de fons, (a cap costat del perímetre) per maximitzar la permeabilitat de les terrasses en sentit transversal iminimitzar la seva presència com a recinte definit dins de l'espai públic.

-Es podran utilitzar també fundes i coixins amb identificació de l'operador.

-Es podrà considerar la col·locació del següent mobiliari annex: només moble auxiliar, sempre dins els paràmetresestablers per l'Ordenança.

-L'ocupació de la terrassa té un espai delimitat autoritzat que es marcarà al paviment amb una ratlla de pintura deleblediscontínua de color gris contrastat amb el paviment de màxim 5 cm d'amplada. Segons les dimensions i tots elsparàmetres definits a l'Ordenança de Terrasses del 2013.

A causa de la disposició de les terrasses s'haurà de replantejar la disposició d'alguns elements de mobiliari urbà,principalment bancs, que es veuranafectats. Aquests elements s'haurien de desplaçar per la seva posterior reubicació ireutilització..

Criteris i solucions específics, RESUM Unitat de terrassa.

Totes i cadascuna de les terrasses proposades a l'Ordenació Singular de la Plaça de la Bonanova concreta i resumeixen el següent llistat:

(veure plànols annex num.5 "Proposta, detall zones").

-Cal que estigui formalitzada amb Mòduls bàsics (1'50 x 1'50 m.) amb agrupacions de 8 segons es veu als plànols 4 i 5 de proposta.

-Cal mantenir els espais mínims d'1 m. amb el mobiliari urbà existent o proposat.

-Cal mantenir la distància mínima d'1'80 m. per passos de circulació-separació entre terrasses.

-Cal mantenir la distància mínima de 5 m. entre la terrassa i la façana edificada del costat Sud-Est.

-Queda prohibida la col·locació d'elements protectors d'escocell. El límit de la terrassa no es pot acostar una distància
-La definició del Mobiliari és: 1 taula i 4 cadires per cada mòdul bàsic (1,50m. x 1,50m.) i 1 para-sol cada 4 mòduls

bàsics, situats sempre dins l'àmbit de la terrassa. E

(Color dels para-sols homogeni dins d'una gama per a totes les terrasses i definit en l'estudi paisatgístic).Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Les taules i cadires (potes i braços) així com els elements de subjecció i lligam (tipus cadenes) utilitzats en apilar-les imoure-les cal que estiguin protegits segons marca l'Ordenança de Terrasses del 2013 per tal de minimitzar el soroll percontacte en ser manipulades.

-Es permet la possibilitat d'utilitzar les cadires com a suport de fundes i coixins amb la identificació de l'establiment.

(Color de les fundes en relació al color dels para-sols i definit en l'estudi paisatgístic).

-Es permet la possibilitat d'us de moble auxiliar per a menatge dins les dimensions i tots els paràmetres definits al'Ordenança de Terrasses del 2013.

-Queda prohibida explícitament la col·locació de jardineres, testos, mampares rígides o paraments separadorsautoportants donant forma i acotant el perímetre de la terrassa, en minvar la permeabilitat i transparència del conjunt endetriment de la percepció, l'ús i la qualitat general de l'espai públic.

-Queden prohibits els bujols de recollida selectiva de residus visibles, només s'accepten dins del mobiliari auxiliar tal icom descriu l'Ordenança de Terrasses 2013.

?Queda prohibida la col·locació de pissarres i faristols, en ser elements fàcilment desplaçables fora de l'àmbit definit imarcat de la terrassa en detriment de la percepció, l'ús i la qualitat general de l'espai públic.

? Queda prohibida la col·locació de separacions mòbil i diàfana entre operadors en el cas que tinguin mòduls contigus,en minvar la permeabilitat i transparència del conjunt en detriment de la percepció, lùs i la qualitat general de l'espaipúblic.

Definició de l'ocupació màxima de les terrasses.

L'Ordenança de Terrasses del 20 de desembre de 2013 defineix que l'ocupació màxima de les terrasses que es podenautoritzar en les places no poden ocupar més del 50 per cent de la superfície lliure destinada als vianants de l'espai d'uspúblic de la plaça.

Per tal de que es mantingui la coherència amb tots els usos compartits de l'espai cal vetllar perquè aquesta ocupaciósigui el menor percentatge possible.

L'ocupació de les 6 unitats de terrassa suposa un total de 108 m2. En relació a la superfície definida per la línia d'àmbitmarcada en aquest document, un cop tretes les superfícies de calçada, entrades de l'aparcament de vehicles i accessosper als vianants, la superfície de terrasses suposa un percentatge d'ocupació al voltant del 5%. clarament per sota delmàxim exigit.

Criteris d'assignació.

A la Pl. Bonanova s'ha projectat la ocupació amb mòduls de vuit taules.

Els criteris d'assignació seran els següents:

-S'assignarà un màxim de vuit taules per local, en el mòdul més proper a la façana del local que la sol·liciti.

-En cas d'augment de locals que sol·licitin vetllador, es podrà autoritzar un mínim de 4 taules per local.

En el plànol 04 del projecte d'ordenació singular, estan definides les parcel·les que pertanyen a cada una de les dueszones.

Els mòduls s'assignaran de forma igualitària.

En cas que l'espai disponible sigui insuficient, aquest es repartirà amb sorteig i alternança d'operadors.

1.5. Estudi paisatgístic de l'espai.Per a l'estudi paisatgístic de l'espai i la proposta es tindran en compte dos tipus de consideracions, les de caràcterV

pròpiament espacial i les de formalització concreta dels elements que conformen les terrasses.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Aquesta ordenació singular ha seguit doncs els criteris de col·locació de les terrasses que l'Ordenança especifica enrelació amb el paisatge urbà però també proposa criteris de materials i cromàtics que siguin respectuosos amb lespreexistències i amb el caràcter quotidià i no invasiu, a nivell visual, que es suposa tota intervenció privada d'aquestordre hauria de tenir a l'espai públic.

Les terrasses són presents dins de l'imaginari urbà històricament, estem acostumats a elles i al ciutadà li agrada gaudir-

les.

No obstant, cal minimitzar la seva artificiositat en pro sempre de la continuïtat de l'espai públic que prioritza el seu úslliure enfront el privat.

Cal evitar doncs les delimitacions excessives que privatitzin en excés l'apropiació temporal de l'espai urbà que suposa laterrassa.

L'impacte de les terrasses pot resultar abusiu o massa present si es magnifica la intervenció perdent aquestaquotidianitat.

En tot moment aquesta Ordenació Singular tracta d'evitar aquests efectes buscant localitzacions definides on no siguinecessari un excés de tancament o protecció de la resta dels usos de l'espai públic urbà.

Sempre pensant i considerant que la terrassa ha de ser un espai permeable a l'espai públic en tot el seu perímetre isense tanques que l'aïllin del mateix.

L'objectiu final és aconseguir una implementació harmònica de les terrasses i que es puguin identificar per un criterigeneral en relació a l'espai urbà i no pel soroll visual que podria causar el descontrol dels elements de detall.

Es creu convenient també que, encara que l'Ordenació Singular té com a àmbit d'actuació i com a objecte d'estudi la Plaça de la Bonanova, es poguessin extrapolar les decisions matèric-cromàtiques a un àmbit superior que englobés totel Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

Definint i marcant pautes que ajudessin a la identificació de les actuacions dins d'una estratègia de paisatge superior,basada en les múltiples mico actuacions coordinades de cada terrassa particular.

Es pensa que d'aquesta manera es redueix la contaminació visual del paisatge urbà del Districte i s'augmenta elcaràcter singularitzador i diferenciador respecte altres zones de la ciutat de Barcelona.

A continuació relacionarem els criteris de material i cromàtics per als elements que conformen les terrasses.

Consideracions MATÈRIQUES.

Material: Alumini anoditzat color Plata per a les taules i cadires.

Es creu que és important no maximitzar la presencia visual dels elements configuradors del Mòdul bàsic (1'50m. x1'50m.= 1 taula 0'80m. x 0'80m. + 4 cadires).

Els actuals models de cadires i taules d'alumini presents a la majoria de les terrasses de la ciutat són una solució excel·lent que amb modèstia i eficiència han anant configurant un paisatge homogeni valorat i acceptat per la majoriadels habitants i visitants de la ciutat.

L'Alumini anoditzat representa un material econòmic, lleuger i resistent a l'exterior.

Les taules hauran de ser en la seva totalitat d'alumini, apilables i de quatre potes, dimensions de 0'80m. x 0'80m. tipus elmodel de la fotografia adjunta, i amb tacs de goma protectors anti soroll a les potes i les zones de contacte-impacte enapilar-les.

Les cadires podran ser amb o sense braços en la seva totalitat d'alumini, apilables i de quatre potes, tipus els models2r90 de les fotografies adjuntes, i amb tacs de goma protectors anti-soroll a les potes i les zones de contacte-impacte en

apilar-les.Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Taula i Cadires tipus.

Altres elements de mobiliari auxiliar permesos dins d'aquesta Ordenació Singular i no definits explícitament dinsd'aquest document hauran de complir en dimensions, característiques i materials segons el que disposi l'Ordenança deTerrasses del 2013.

Consideracions CROMÀTIQUES.

Color: a les parts tèxtils dels para-sols i les fundes i coixins de cadires (si es decideix posar-ne).

Els para-sols concentren la major càrrega de volum i cromatisme del conjunt de la terrassa quan es troben instal·lats ioberts.

La superfície tèxtil que els conforma representa la taca cromàtica més important a nivell visual de tot el conjunt de laterrassa, i cal definir-la dins d'aquesta Ordenació Singular.

Les parts no tèxtils o estructurals dels para-sols no podran ser de cap color fora dels tons blancs, negres o, en el cas deque siguin de fusta, acer o alumini, el color natural del material.

Es creu que la proposta ha de fugir a nivell cromàtic tant dels colors blancs i crus clars com dels colors negres o colorsvius massa contrastats amb els elements urbans. Els colors blancs i crus denoten un envelliment que resta massa enfunció del manteniment de l'operador concret de la terrassa, i si aquest no és acurat i continuat en el temps ofereixenfàcilment un estat lamentable en acumular taques i pols al llarg del temps.

Els colors foscos o negres o massa densos destaquen molt dins el que seria la paleta cromàtica de les edificacions, laurbanització i la vegetació del Districte, fent-se massa presents i agafant un protagonisme excessiu en el conjunt del'espai públic, contaminant amb la seva presència la tranquil·litat i quotidianitat requerida en el context de la plaça.

Carta cromàtica aplicable als elements tèxtils de la terrassa.

Es proposa fer servir colors en la gama dels verds trencats, crus i grisos matisats per als para-sols i les fundes de lescadires.

Aquests colors són part de l'ecosistema urbà barceloní tan perquè s'acosten als de la vegetació mediterrània, comperquè l'espai públic a la ciutat es mou en aquestes games de color.

Així doncs s'entén com a lògic que l'homogeneïtzació sigui conceptual segons el referit al paràgrafs anteriors però noamb una única opció. Proposem set colors possibles que poden coexistir dins de l'espai públic objecte d'aquestaOrdenació Singular.

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

La utilització combinada en menor o major grau d'intensitat i variació dels set colors proposats que configuren la presentgama donarà lloc a situacions amb un caràcter diferenciador i qualificat per a l'espai públic.

Essent colors molt discrets ja que pertanyen a les tonalitats dels verds i grisos existents a la ciutat localitzats tant a l'arbrat com als elements urbans i les façanes.

Tots els colors triats són combinables i coexisteixen perfectament entre si, de manera que l'aplicació d'aquesta paletacromàtica (o part d'ella) en una única zona o unitat espacial seria vàlida i desitjable perquè no existissin unitats espacials(zones) amb un únic color homogeni.

Dins d'una mateixa zona, l'últim operador en contractar, si es troba amb una homogeneïtat cromàtica coincident amb elsanteriors operadors ja contractats (situació difícil però possible), hauria d'obligatòriament canviar de color per fercontrastar la paleta proposada.

Cada operador podria triar un màxim de dos colors un pels para-sols i un altre per les fundes de les cadires i els coixins,de manera que en cada unitat de terrassa podrien coexistir un màxim de dos colors d'aquesta gama.

Per l'operador és també possible la tria d'un únic color per ambdós elements.

Dins d'una zona amb més d'un preceptor.

Altres elements de mobiliari auxiliar en relació als para-sols com els elements d'il·luminació o amb les terrasses comestufes o mobiliari auxiliar permès, si no estan definits cromàticament a l'Ordenança de Terrasses del 2013 no podranser de cap color fora dels tons blancs, negres o el color natural del material en cas de que siguin d'acer o alumini.

1.6. Incidència pressupostària, econòmica i social de l'ordenació.

Per a la implementació de les terrasses serà necessària l'execució d'algunes obres.

En aquest capítol es relacionen els treballs previstos en cada zona. Els preus s'han tret del Banc de preus BEDEC i de pressupostos d'altres actuacions dutes a terme en projectes d'escala semblant a la ciutat de Barcelona.

Dimarts, 18 d'octubre de 2016

DOC. GRÀFICA 2.10Dimarts, 18 d'octubre de 201611Dimarts, 18 d'octubre de 201612Dimarts, 18 d'octubre de 201613Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrganque l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposardirectament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesoscomptats des de l'endemà de la present notificació. El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en eltermini d'un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del diasegüent de la recepció de la notificació de l'acte expres. Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició,que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagiresolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del diasegüent al que s'hagi produït la desestimació tàcita. També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es creguiconvenient.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El secretari delegat del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Ricard González Soriano

14