Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del servei de vigilància, seguretat, protecció i control d'accés dels museus del Consorci de Patrimoni de Sitges
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada per Decret de la Sra. Directora-gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 26de setembre de 2016 s'anuncia el procediment obert amb pluralitat de criteris, d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Consorci del Patrimoni de Sitges.

b) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Barcelona/Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: c/ Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Telèfon: 93 402 25 64.

5. Telefax: 93 402 06 47.

6. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

7. Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores i fins el dia 28d'octubre de 2016.

9. Número d'expedient: 2016/0009603.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Servei de vigilància, seguretat, protecció i control d'accés dels museus del Consorci dePatrimoni de Sitges.

c) Divisió per lots i núm.: No.

d) Lloc d'execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

e) Termini d'execució: El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d'1 any a comptar des de l'inici de la prestació.

f) Admissió de pròrroga: Sí. Incloses les pròrrogues no podrà excedir de 2 anys.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 79714000-2.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació:

Fase 1:

Criteris que depenen d'un judici de valor:

? Valoració de l'operativa de servei presentada per l'empresa, fins a 45 punts.

Per passar a la fase 2 els licitadors hauran d'haver obtingut una puntuació mínima de 15 punts a la fase 1.Fase 2:

Criteris avaluables de forma automàtica:

? Preu de licitació, fins a 55 punts.

E

4. Valor estimat del contracte: 188.348,16 EUR IVA exclòs.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

5. Pressupost total màxim de licitació.

Import: 78.478,40 EUR.

IVA (21%): 16.480,46 EUR.

Import total: 94.958,86 EUR.

(Aquest pressupost es desglossa en una part fixa i una part variable formulada en termes de preus unitaris).

6. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: Per a la part fixa el 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs i per a la part variable el 5% del pressupost delicitació. IVA exclòs.

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de ClàusulesAdministratives Particulars.

c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14hores del matí fins el dia 4 de novembre de 2016. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina decorreu abans de les 14 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançanttèlex, telegrama o fax al Servei de Contractació.

b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: carrer Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants: No.

f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos a comptar des de la data d'obertura de lesofertes.

9. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: C/ Londres, 55, planta baixa.

b) Localitat: 08036 Barcelona.

c) Data i hora: 16 de novembre de 2016, a partir de les 12:30 h. Obertura del sobre corresponent a la documentaciótècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (sobre 2). Aquesta sessió serà oberta al públic.

10. Despeses de publicitat: 400,00 EUR.

11. Data d'enviament de l'anunci en el DOUE: No procedeix.

12. Altres informacions:

a) L'obertura del sobre corresponent a la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicacióavaluables de forma automàtica (sobre 3) es publicarà al tauló d'anuncis de la web de la Diputació de Barcelona ambuna antelació mínima de dos dies: https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis (es podrà consultar telefònicament alnúm. 93 402 25 64).b) Condicions especials d'execució: Sí. Vegeu la clàusula 2.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. E

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

C

La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila