Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació i de diverses ordenances fiscals de l'Ajuntament del Brull
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

ANUNCI d'exposició pública emès per la Diputació dels acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals aprovats per l'Ajuntament del Brull

La Diputació de Barcelona en exercici de les funcions d'assistència i cooperació que li atribueix l'article 36 de la Llei7/1985, de Bases del Règim Local i actuant com a Ens delegat per a realitzar la gestió, recaptació i la inspecció de tots o alguns dels tributs la titularitat dels quals correspon als municipis que es diran, anuncia que els Ajuntamentsrespectius han aprovat provisionalment els acords de modificació d'ordenances fiscals, així com d'imposició i ordenacióde taxes, per a l'exercici de 2017 amb el contingut següent:

Ajuntament del Brull.

L'Ajuntament del Brull en sessió plenària de data 3 d'octubre de 2016 amb el quòrum legalment exigible ha acordatprovisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptaciódels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el textcomplet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos al'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 demarç, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el períoded'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

La gerent, Silvia Cano Arteseros