Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació i de diverses ordenances fiscals de l'Ajuntament de Calonge de Segarra
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

ANUNCI d'exposició pública emès per la Diputació dels acords provisionals de modificació d'ordenances fiscals aprovats per l'Ajuntament de Calonge de Segarra

La Diputació de Barcelona en exercici de les funcions d'assistència i cooperació que li atribueix l'article 36 de la Llei7/1985, de Bases del Règim Local i actuant com a Ens delegat per a realitzar la gestió, recaptació i la inspecció de tots o alguns dels tributs la titularitat dels quals correspon als municipis que es diran, anuncia que els Ajuntamentsrespectius han aprovat provisionalment els acords de modificació d'ordenances fiscals, així com d'imposició i ordenacióde taxes, per a l'exercici de 2017 amb el contingut següent:

Ajuntament de Calonge de Segarra.

L'Ajuntament de Calonge de Segarra en sessió plenària de data 5 d'octubre de 2016 amb el quòrum legalment exigibleha acordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptaciódels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que acontinuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l'impost sobre béns immobles

Ordenança fiscal núm. 2

reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques

Ordenança fiscal núm. 3

reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal núm. 4

reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança fiscal núm. 5

reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals

Ordenança fiscal núm. 9

reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Ordenança fiscal núm. 11

reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança fiscal núm. 13

reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses através del sotmetiment a prèvia l icència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l'inicide l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Tercer.- Publicar el text refós de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança fiscal núm. 6

reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública

Ordenança fiscal núm. 7

reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança fiscal núm. 10

reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiris

Ordenança fiscal núm. 12

reguladora de contribucions especials Ordenança fiscal núm. 14

reguladora de la taxa pel servei de tinença d'animals domèstics i de companyia

Ordenança fiscal núm. 15

reguladora de la taxa per la prestació d'activitats formatives i recreatives

Ordenança fiscal núm. 16

reguladora de la taxa per la prestació del servei de màquina biotrituradora de restes vegetals

Quart.- Derogar les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal enles activitats i instal·lacions de l'Ajuntament de Calonge de Segarra.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concessió de llicències, la comprovació de les activitats comunicades i elcontrol de la publicitat dinàmica.Ordenança fiscal reguladora del preu públic per a l'extracció d'àrids al municipi de Calonge de Segarra.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de camins municipals per a l'extracció d'àrids al municipi de Calonge de Segarra.

Ordenança fiscal reguladora del preu públic per publicitat radiofònica.

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització privativa de l'alberg-casa de colònies "Casa del Mestre".Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text completde les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de lapublicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos al'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 demarç, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el períoded'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

La gerent, Silvia Cano Arteseros