Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu de Millora del revolt al PK 5+655 de la carretera BV-5001
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

Servei Jurídico-Administratiu

ANUNCI

L'Il·lm. Sr. Vicepresident primer i President delegat de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, de la Diputació de Barcelona, enús de les facultats delegades de conformitat amb la Refosa 1/2016, sobre nomenaments i delegació de competències iatribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.3048/16, de data 14 d'abril de 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d'abril de 2016,quant a les competències de la Presidència delegada de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, relatives a l'expropiacióforçosa, ha dictat la següent Resolució amb data 28 de setembre de 2016 (D 9385/16):

(...)

Primer.- MODIFICAR la relació de béns i drets afectats per les obres del Projecte constructiu de "Millora del revolt al PK5+655 de la carretera BV-5001. TT MM. Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet", com a conseqüència del'aportació documental per part dels titulars afectats de la finca 3, pel que es detecten variacions en les dadespublicades i no impugnades, de la relació de béns i drets.

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS MODIFICADA.

DADES FISCALS

EXPROPC.

SERVIT.

OCUPAC.

CLASSIFIC.

VIALS

PAS SOTERR

TEMPOR. (m2)

I QUALIFIC.

URBANÍST.

Nº FINCA

NOM DEL TITULAR

Polígon

Parcel·la

Subparcel·la

Naturalesa

Domingo Tril Solè 82

384,85

MT-Agrari

Rústica

Aurora Muñoz Moreno

104

1097,25

MT-Agrari

Rústica

Josefina Figuerola Bassedas (33,333%)

784,59

MT-Agrari

Concepción Figuerola Bassedas (33,333%)

Rústica

Francisco Miguel Balonga Figuerola (16,666%)

Maria Asunción Balonga Figuerola (16,666%)

Segon.- APROVAR la relació de béns i drets afectats modificada de l'expedient d'expropiació forçosa del projecte"Millora del revolt al PK 5+655 de la carretera BV-5001. TT MM. Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramenet",situats al terme municipal de Montcada i Reixac, fent-ne exposició pública per un període de quinze dies hàbils,comptats des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en undels diaris de més circulació de la província i en el tauler electrònic d'aquesta Diputació i de l'Ajuntament de Montcada iReixac i Sta. Coloma de Gramenet, període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davantd'aquesta Diputació. En el cas de no haver-hi cap reclamació o al·legació en el tràmit de la informació pública, aquestamodificació en la relació de béns i drets, esdevindrà definitiva.

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a tots els propietaris i titulars dels béns i drets objecte d'expropiació quefiguren en la relació de béns i drets, així com a l'Ajuntament de Montcada i Reixac i Sta. Coloma de Gramenet.

(...)

Si es volgués impugnar l'esmentada resolució, que posa fi a la via administrativa, s'haurà d'interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia

següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es podria interpolar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, enel termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Barcelona, 7 d'octubre de 2016

E

El secretari delegat, Francesc Bartoll Huerta

C