Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local

ANUNCI

La Junta de Govern del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL), en sessiócelebrada en data 13 d'octubre de 2016, ha aprovat inicialment el Pressupost per a l'exercici de 2017, per un import totalde 218.310,48 EUR, d'acord amb la següent distribució:

RESUM D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS (IMPORT EN EUR).

Capítol 4

Transferències corrents

218.300,48

Capítol 5

Ingressos patrimonials

10,00

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER A L'EXERCICI 2017

218.310,48

RESUM DE DESPESES PER CAPÍTOLS (IMPORT EN EUR).

Capítol 1

Despeses de personal

192.950,16

Capítol 2

Despeses de béns corrents i serveis

25.360,32

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES PER A L'EXERCICI 2017

218.310,48

De conformitat amb allò que disposa l'article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovatper Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació amb l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i d'altra normativa vigent, el Pressupost del Consorci estarà exposat al públic a les sevesdependències situades al carrer Londres, 55, 3a planta de Barcelona, durant el termini de quinze dies hàbils, comptatsdes del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessatspodran examinar-lo i presentar reclamacions davant la Junta de Govern. El Pressupost es considerarà definitivamentaprovat si durant el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, la Junta de Govern disposarà del terminid'un mes per resoldre-les.

PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2017.

PLANTILLA.

CATEGORIA

GRUP

ESCALA

SOTS-ESCALA

DOTACIÓ

Tècnic Administració General

A1 Administració General

Tècnica

Tècnic Superior Dret

A1 Administració Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà de Gestió

A2 Administració Especial Tècnica

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL (1).

DENOMINACIÓ DEL LLOC

DEDICACIÓ I JORNADA (2)

REQUISITS

COMPLEMENT LLOC DE TREBALL GRUP/SUBGRUP

DE DESTINACIÓ

RETRIBUTIU

Director gerent

EC

A1

28

A202

Tècnic superior Dret especialista en funció pública i

GM

A1

20

TG02

relacions laborals

Tècnic gestió de Recursos Humans Nivell 1

GM

A2

17

TG01

(1) Al personal que presta serveis en el Consorci se li apliquen les condicions laborals i retributives vigents a laDiputació de Barcelona.(2) Dedicació i tipologia de jornada:

EC: Exclusiva.

GM: Intensiu Matí.

Barcelona, 13 d'octubre de 2016

El secretari delegat, Ferran Gonzalo Sánchez

V