Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la incorporació de l'Ajuntament de Castellví de Rosanes com a membre de ple dret del Consorci
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci de Turisme del Baix Llobregat

EDICTE

En compliment del que disposen els articles 313.2 i 3 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils,l'acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci de Turisme del Baix Llobregat en data 28 de setembre de 2016 relatiu aaprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Castellví de Rosanes com a membre de ple dret del Consorci de Turisme delBaix Llobregat.

Els interessats en presentar al·legacions o reclamacions podran fer-ho en el termini esmentat a la seu del Consorci deTurisme del Baix Llobregat, a la Carretera Nacional, 340, Parc de Torreblanca, a Sant Feliu de Llobregat, de 9:00 a 14:00 hores.

En cas que en el període d'informació pública no es presenti cap al·legació, suggeriment o reclamació l'acordesdevindrà definitiu sense la necessitat de cap altre acord.

Sant Feliu de Llobregat, 3 d'octubre de 2016

El president del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Josep Perpinyà i Palau