Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'inventari general de béns i drets a data 31 de desembre de 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

ANUNCI

La Junta General del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, en sessió de data 29 desetembre de 2016, ha aprovat inicialment l'inventari general de béns i drets del Consorci a data 31 de desembre de2015.

L'esmentat expedient es sotmet al tràmit d'informació pública al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbansdel Maresme, Carrer de la Teixidora, 83.-08302 de Mataró, (de dilluns a divendres, tots els dies hàbils, de 09.00 hores a14.00 hores) i a la web del Consorci (www.cresidusmaresme.com), durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des del'endemà de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província, a fi que les persones interessades puguinformular les al·legacions i/o requeriments que estimin oportuns.

Transcorregut aquest termini, sense que es presentin reclamacions, l'inventari general de béns i drets del Consorci adata 31 de desembre de 2015 es considerarà definitivament aprovat.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Mataró, 30 de setembre de 2016

El president del Consorci, David Bote i Paz