Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Preu públic del curs d'indumentària modernista El Poble va de fira! 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa

ANUNCI

La Direcció-Gerència del Centre de Documentació i Museu Tèxtil va aprovar un decret en data 22 de febrer de 2016, lapart resolutiva del qual és la següent:

"PRIMER. Fixar el preu públic de 75 EUR (IVA exempt), per un taller de 10h., corresponents a la inscripció al curs d'indumentària modernista "El poble va de fira!" en la seva edició de l'any 2016.

SEGON. L'Activitat es desenvoluparà sempre que hi hagi el mínim de participants que cobreixen les despeses.

TERCER. Els preus públics a que s'ha fet esment en l'apartat anterior, seran d'aplicació des del moment de la sevaaprovació.

QUART. Publicar aquest acord per a general coneixement."

Terrassa, 10 d'octubre de 2016

La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila