Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de preus públics referits a les embarcacions del MMB
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consorcis


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ALTRES ENTITATS

Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona

ANUNCI

En data 29 de setembre de 2016, per resolució del Director general del Consorci de les Drassanes Reials i MuseuMarítim de Barcelona, s'ha aprovat l'establiment de les tarifes dels següents preus públics, la part resolutiva de la quales transcriu a continuació:

"PRIMER- APROVAR l'establiment de les tarifes dels preus públics que es relacionen a continuació, referits a cursos demanteniment d'embarcacions d'esbarjo que es realitzaran pel Museu Marítim al llarg del present exercici i del proper,d'acord amb la justificació abans exposada i informes adjunts:

- Tipologia 1: motor dièsel, electricitat de bord i similars: 175 EUR IVA inclòs.

- Tipologia 2: vaixells de fibra, pintura i similars: 250 EUR IVA inclòs.

- Tipologia 3: vaixells de fusta, eixàrcia i similars: 150 EUR IVA inclòs.

SEGON- APLICAR els ingressos que se'n derivin de l'aplicació dels preu públics esmentats en l'apartat anterior, al'aplicació pressupostària 333.34411 del pressupost d'ingressos del Consorci de l'exercici que correspongui.

TERCER- PUBLICAR aquests acords, que entraran en vigor a partir de la seva publicació, per a general coneixement."

Barcelona, 11 d'octubre de 2016

La secretària delegada, Denia Lázaro Ardila