Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Acceptació de la delegació de l'Ajuntament per a la gestió, seguiment i coordinació del programa Auditories i intervenció en habitatges en situació de pobresa energètica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Als efectes del que preveu l'article 13.3 i 15.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de lesAdministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa públic que per acord de la Comissió Permanentdel Ple del Consell Comarcal del Maresme celebrat en sessió ordinària el 27 de setembre de 2016 s'ha aprovat acceptarla delegació de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta per a la gestió, seguiment i coordinació del programa "Auditories iintervenció en els habitatges en situació de pobresa energètica", de la Diputació de Barcelona, aprovada per acord deJunta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta de data 29 d'agost de 2016.

Contra el present acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del diasegüent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 4 d'octubre de 2016

La gerent, Anna Antoja Serra