Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del Programa d'actuació comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Maresme

EDICTE

Havent estat informat favorablement en el Consell d'Alcaldes celebrat en sessió ordinària de data 7 de juny de 2016, ihavent estat sotmès a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la inserció d'edictes al BOP núm.022016011636 de 11 de juliol de 2016 i al DOGC núm. 7156 de 6 de juliol de 2016, es fa públic que, d'acord amb allòprevist a l'article 29.3 del DL 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcalde Catalunya, en la sessió plenària ordinària de data 4 d'octubre de 2016 s'ha aprovat definitivament el Programad'Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019.

Atès que durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació a l'expedient, es fa públic el text íntegredel Programa d'Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Maresme 2016-2019.

PLA D'ACTUACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 2016-2019.

1.- ANTECEDENTS I MARC JURÍDIC.

El Pla d'Actuació Comarcal (PAC) respon a la voluntat del Consell Comarcal del Maresme de marcar el full de rutadurant els propers 4 anys. En aquest sentit, més enllà de les competències delegades ?ja sigui per part de la Generalitatde Catalunya o dels ajuntaments- es vol posar de manifest quines són les línies de treball, així com també les voluntats,els valors i els eixos estratègics que han de moure l'acció de govern en el mandat 2016-2019.

Aquest PAC ha estat elaborat a partir del marc jurídic que s'estableix en el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya (en endavant, LOC). Concretament, enl'article 29.1 de l'esmentat text legal, s'estableix que els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuaciócomarcal que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir dits serveisi activitats; els mecanismes necessaris de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes; i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.

El procediment d'aprovació i, si s'escau, revisió del PAC és el següent:

1. Emissió d'informe favorable per part del Consell d'Alcaldes.

2. Tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació quese'n faci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Aprovació per part del Ple comarcal amb quòrum de majoria absoluta.

2.- PRESENTACIÓ.

Les eleccions municipals del 24 de maig del 2015 van donar com a resultat als 30 municipis de la comarca unrepartiment a les diferents forces polítiques del següent número de conselleres. ERC 9 consellers, CiU 9, PSC 6, CUP 3,ICV-EU-els Verds 2, CS's 2 i PP 2.

De les negociacions per formar govern el resultat final va ser un acord entre ERC, CiU i PSC.

3.- EL PAC VIGENT FINS ARA.El Pla d'Actuació del Consell Comarcal del Maresme que ha estat vigent fins ara va ser aprovat per sessió plenàriaordinària el 25 de setembre de 2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) núm. 81 de 10 dejuliol de 2012.

Els objectius estratègics eren 4: E

1. Desenvolupament econòmic.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

2. Cohesió i desenvolupament social.

3. Sostenibilitat.

4. Mobilitat.

Aquests objectius es gestionaven mitjançant 4 àrees operatives: Cooperació Municipal i Planificació, Medi Ambient,Promoció Econòmica i Benestar Social i Educació; i els serveis que es donaven eren 39.

Les àrees de gestió d'aquest mandat han quedat repartides en sis:

? Serveis Generals.

? Serveis als Municipis i Planificació.

? Medi Ambient.

? Benestar social, Cultura, Consum i Salut pública.

? Educació i Joventut.

? Promoció Econòmica.

4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS.

Des d'un punt de vista intern, els valors que informaran l'acció de govern són:

El coneixement i la defensa del territori, atès l'elevat grau de coneixement que el CCM ha anat adquirint de la comarcaen l'àmbit econòmic, social i cultural, que ha permès planificar i proposar actuacions per a promocionar, potenciar iprotegir les capacitats del Maresme.

L'equitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis essencials que precisen les persones.

El bé comú pel que fa a la manera d'administrar els afers col·lectius de manera transparent i participada.

La voluntat de servei, perquè la implicació i el compromís amb els ajuntaments de la comarca ha fet possible que se'lsdoti dels serveis i de programes en funció de les seves necessitats.

La innovació, perquè la recerca de solucions innovadores i imaginatives en la prestació de serveis cap als ajuntamentsha estat i és un dels motors d'aquest consell.

L'orientació a resultats, en tant que el CCM ha tingut la capacitat de redirigir les actuacions dels serveis en funció del'avaluació dels resultats, amb respecte al procediment però sense oblidar els objectius.

L'eficiència, atesa la capacitat de respondre a les demandes dels ajuntaments amb els recursos i el temps adequat.

La qualitat, entesa aquesta com el compromís amb la millora contínua dels nostres serveis, mitjançant la implantació demodels estàndards que permetin satisfer les expectatives dels ajuntaments, la ciutadania i els usuaris.

I des d'un punt de vista extern, perquè aquest govern s'ha plantejat quatre grans objectius de mandat en l'àmbit de:

Cohesió territorial i projectes estratègics de comarca.

Està clar que el Consell Comarcal té per objectiu servir les necessitats dels municipis que en formen part, però també hade tenir capacitat per detectar necessitats del conjunt de municipis i elaborar estratègies de comarca, conjuntament isumar-los. En definitiva ser proactiu amb els temes que afecten a la comarca, com per exemple:- Mobilitat: foment del transport públic i paper del consell comarcal com a catalitzador d'una estratègia conjunta pel queN

fa a les infraestructures i interlocució amb altres institucions.

V

- Litoral: gestió integral del litoral tenint en compte el medi ambient i l'activitat econòmica i turística.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Comunicacions: reconduir el projecte de banda ampla com a xarxa de servies d'autoprestació al servei dels municipis.

- Protecció i vetlla del medi ambient.

Transparència i participació.

Accés a la informació per part de la ciutadania i foment de la participació en la presa de decisions, representada pelsseus càrrecs electes.

Una derivada d'aquest objectiu és la creació d'un web comarcal més accessible i intuïtiu i la implantació del Portal deTransparència.

Promoció econòmica i ocupació.

Desplegament d'una nova política de desenvolupament econòmic que potenciï la formació adaptada a les necessitatsdel mercat de treball, basada en competències, i que doni resposta a les demandes dels sectors de la indústria, turismei hostaleria, pagesia i obrir noves possibilitats en l'àmbit de la cultura i el medi ambient.

Cal enfortir els processos de concertació en marxa (l'Acord i el Pla estratègic pel Desenvolupament Econòmic,fonamentalment) i potenciar i crear altres espais de caràcter més sectorial definits en els 5 eixos estratègics: política industrial, economia social, sector primari, productes de la terra i el Mar, comerç restauració i turisme i Maresmemarítim.

Igualtat d'oportunitats i empoderament ciutadà.

Oferir recursos per tal que tots els ciutadans puguin desenvolupar els seus projectes vitals garantint suport en temes devivenda, serveis socials bàsics, dependència i en drets d'igualtat protegint especialment infants i dones en situació deviolència masclista, joventut, emprenedoria, formació i participació ciutadana.

El Consell Comarcal disposa d'una xarxa de serveis que atenen les problemàtiques esmentades i que cal potenciar desd'una perspectiva transversal i integradora.

5.- ELS PROJECTES DEL PLA D'ACTUACIÓ COMARCAL 2016-2019.

L'equip de govern del Consell Comarcal del Maresme vol posar en marxa de forma prioritària els projectes i/o serveissegüents en aquest mandat:

1. Posada en servei de la Xarxa de Banda Ampla del Maresme (XBAM): A partir de la recepció formal de l'obra per partdel Consell Comarcal, encetem el repte de garantir la seva gestió, capil·larització, manteniment i explotació, de maneraque esdevingui el node comunicatiu d'un ambiciós catàleg de serveis d'autoprestació per al ajuntaments del Maresme.

2. Extensió del servei integral de recollida de residus: Una vegada constituïda la societat de capital mixt RESMAR, queoferirà prestacions als municipis, correspon garantir l'excel·lència en la gestió i la major implantació possible en elsmunicipis de la comarca.

3. Integrar i coordinar els instruments de planificació estratègica comarcal (Pla estratègic de desenvolupamenteconòmic, Pla d'Especialització i Competitivitat Territorial del Maresme, Maresme Marítim, etc.), entesos com ainstruments per construir consensos entre els actors públics i privats del territori.

4. Reactivar la Comissió de Mobilitat i iniciar un procés concertat de millora de la façana litoral que compti amb laparticipació de la societat civil.

5. Excel·lir en els serveis de suport als municipis (assistència tècnica, borsa de personal, compres agregades, etc.) demanera que el Consell Comarcal esdevingui model de referència.

6. Participar de manera activa mitjançant la creació de discurs (Fòrum comarcal, jornades territorials, comissions

tècniques, compareixences parlamentàries, etc.) en el disseny de la nova organització territorial de l'AdministracióN

Pública a Catalunya.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

7. Donar resposta a les necessitats socials del territori a través dels serveis comarcals competents, donant suport alsajuntaments en la lluita contra les desigualtats socials, culturals, econòmiques i de gènere i coordinant actuacions encas d'episodis d'urgència humanitària (com, per exemple, el cas dels refugiats sirians).

6.- ORIGEN DE LES COMPETÈNCIES DELS SERVEIS I OBRES INCLOSOS EN EL PAC.

El present Pla d'Actuació Comarcal estableix la tipologia següent en funció de la competència comarcal:

A. Atribució per lleis del Parlament de Catalunya.

B. Delegació per part de la Generalitat.

C. Dispensa de serveis municipals mínims.

D. Prestació de serveis municipals per delegació o conveni amb els ajuntaments.

E. Prestació de serveis supramunicipals complementaris dels municipals i realització d'obres d'infraestructura general ocomplementàries per a l'establiment o la prestació de serveis municipals.

F. Conversió de competències municipals en comarcals.

G. Coordinació dels serveis municipals entre ells.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, MUNICIPALS I PLANIFICACIÓ.

SERVEI DE COMPRES AGREGADES.

I. Descripció:

El Servei de compres agregades del Consell Comarcal del Maresme té com a missió principal reunir les necessitatsd'adquisició d'un producte/servei per part de diversos ajuntaments en una única comanda. Mitjançant l'agregació de lademanda, els ajuntaments aconsegueixen, dels proveïdors, serveis/productes amb millors prestacions i a millors preus.

Mitjançant aquesta fórmula de col·laboració entre administracions, s'aconsegueix un estalvi econòmic gràcies a lareducció de preus que s'obté per l'aprofitament de les economies d'escala; es reequilibra el territori homogeneïtzant lacapacitat de compra dels ajuntaments amb independència de la seva grandària; es redueixen els costos de transacciótot incrementant la capacitat negociadora amb els proveïdors; i s'agilitza la tramitació dels expedients de contractació,que s'unifiquen i es simplifiquen.

En aquests moments, ja s'han realitzat experiències exitoses en el camp de la compra de serveis de telecomunicacions(telefonia fixa i mòbil i dades), material d'oficina i energia elèctrica. Les possibilitats de futur, però, són múltiples i jas'està treballant per ampliar el servei a d'altres àmbits d'especial interès, com l'adquisició de cotxes elèctrics.

Poden ser usuaris/àries d'aquest servei els ajuntaments i altres ens públics (mancomunitats, consorcis, etc.) de lacomarca del Maresme.

II. Objectius de mandat:

- Consolidar les compres agregades que ja s'han desenvolupat, i incorporar-hi millores que permetin reduir encara mésels preus obtinguts, així com millorar els serveis de valor afegit que ofereixen els proveïdors.

III. Actuacions estratègiques:

- Endegar una campanya entre tots els ajuntaments del Maresme per a detectar les necessitats més comunes quesiguin susceptibles de ser objecte d'una compra agregada.

- Ampliar l'oferta de productes i/o serveis susceptibles de ser objecte d'una compra agregada, amb un mínim de dos.IV. Indicadors clau:

V

- SI/NO.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Nombre de compres agregades addicionals.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Recursos propis del Consell Comarcal i dels ajuntaments adherits.

- Diputació del Barcelona.

SERVEI D'INFORMACIÓ ALS MUNICIPIS.

a. Descripció:

El SIM és un servei d'informació i suport als ajuntaments, el qual facilita informació oficial d'altres administracions i quepot ser útil i d'interès per als municipis.

Aquesta informació es fa a través del web oficial del Consell i a través de Correus-web a tot el personal, que així ho hagisol·licitat, dels ajuntaments.

Informació SIM:

? Convocatòries de subvencions.

? Actuacions generals d'interès pel municipi.

? Actuacions dels serveis del Consell Comarcal del Maresme.

? Jornades.

? Cursos.

Suport InfoSIM:

Una de les eines del servei és l'InfoSIM. Aquesta és una eina de suport tècnic i administratiu a la gestió diària. Elsajuntaments poden sol·licitar qualsevol qüestió relacionada amb la informació donada pel SIM o referent als propisserveis del Consell Comarcal.

Actuacions: Informació i/o assessorament.

b. Objectius de mandat:

Consolidació com a eina de suport pels serveis tècnics del Consell.

c. Actuacions estratègiques:

Base de dades (BD)-SIM.

d. Indicadors clau:

? Donar resposta el 95% de les consultes que arribin a través de l'InfoSIM. Termini de resposta màxim en 24h.

? Suport personalitzat, via on-line, amb un termini de resposta inicial, màxim de 48h.

Tipus de competència comarcal:e. Finançament del servei:

E

- Consell Comarcal del Maresme.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

SERVEI DE MILLORA DE LA GESTIÓ PÚBLICA LOCAL (SMGP).

I. Descripció:

El Servei de Millora de la Gestió Pública Local (SMGPL) té com a missió assessorar, dissenyar i implementarmetodologies i eines que ajudin els municipis del Maresme a modernitzar la seva gestió. D'aquesta manera, podendisposar d'uns serveis públics més eficients, eficaços i de qualitat.

L'actual crisi econòmica posa de manifest la inevitable transformació que han de realitzar les administracions públiquescap a sistemes de treball basats en l'optimització de recursos; la racionalització i simplificació de processos de treball; lamillora contínua i l'orientació de la gestió cap a resultats. També la transparència i el rendiments de comptes a laciutadania.

La importància d'obtenir una bona gestió implica, sovint, dur a terme un procés de simplificació, racionalització inormalització de les actuacions administratives.

Des del Consell es treballa amb els ajuntaments per ajudar-los a reorientar la seva gestió cap a un model més eficient iadreçat a la satisfacció de la ciutadania.

El Servei de Millora de la Gestió Pública Local està constituït per dos àmbits de treball: Tecnologies de la informació icomunicació i Gestió de qualitat. Així, el catàleg de serveis abasta, entre altres, la participació ciutadana, la planificacióestratègica, l'avaluació de polítiques públiques, la gestió de recursos humans, la realització d'estudis demoscòpics id'opinió i l'auditoria operativa i gestió de l'organització.

El servei s'activa a petició dels ajuntaments que volen endegar nous projectes per millorar la seva gestió ordinària enqualsevol àmbit. Els encàrrecs dels municipis al Consell Comarcal es materialitzen mitjançant un conveni decol·laboració entre aquest i l'ajuntament interessat, on es defineix l'abast concret del projecte, el pressupost i el terminid'execució. Aquest servei també incorpora el servei d'assistència tècnica i assessorament als municipis a que fareferència l'article 30 de la Llei d'Organització comarcal de Catalunya.

Poden ser usuaris/àries d'aquest servei tots els municipis de la comarca del Maresme.

II. Objectius de mandat:

- Esdevenir un referent en l'àmbit de l'assessorament sobre processos, sistemes i models d'eficiència de lesadministracions a la comarca del Maresme.

- Aconseguir un impacte significatiu dels projectes realitzats, promovent la seva continuïtat i capacitat de ser exportats.

III. Actuacions estratègiques:

- Definició d'un primer marc de col·laboració amb la Diputació de Barcelona en matèria de millora organitzativa, per talde coordinar esforços i optimitzar recursos al servei dels ajuntaments del Maresme.

- Establir una xarxa de receptors qualificats d'aquesta informació als ajuntament, que actuarien com a interlocutors.

- Elaboració, per encàrrec dels ajuntaments, de projectes concrets prioritzant els que permetin millorar la planificaciómunicipal i/o reduir costos econòmics, d'oportunitat o de transacció.

- Acumulació de bones pràctiques perquè sigui útil per a l'elaboració de nous projectes (efecte multiplicador).

IV. Indicadors clau:

- Nombre d'accions consultores (nombre absolut).

- Índex de penetració del servei (% de projectes sol·licitats sobre projectes realitzats).- Compliment del calendari de les accions (ti-t0
VDil uns, 17 d'octubre de 2016

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Recursos propis.

- Diputació de Barcelona.

- Aportacions dels ajuntaments beneficiaris.

SERVEI DE CULTURA.

I. Descripció:

El Servei de Cultura respon a la voluntat del Consell Comarcal del Maresme per desenvolupar accions culturals, i crearuna eina vertebradora de les polítiques culturals de la Comarca. Aquestes van dirigides a dotar el territori d'estratègiestransversals de caràcter cultural, d'identitat i de cohesió social. Així com, vetllar per el patrimoni comú, per laconservació de les tradicions, per la creativitat, i recuperar el sentiment de pertinença a la comarca per tal de generar enels seus habitants la necessitat de conèixer i respectar el seu patrimoni.

II. Objectius de mandat:

Objectiu de coneixement: presentar la comarca com a una unitat.

Objectiu participatiu: fomentar l'associacionisme cultural.

Objectiu socioeconòmic: promoure el patrimoni.

Objectiu cohesionador de polítiques culturals.

III. Actuacions estratègiques:

- Mapa Cultural de la Comarca del Maresme.

- Mostra Literària del Maresme.

- Edició de treballs relacionats amb el desenvolupament cultural contemporani.

- Espai d'intersecció d'espectacles del Maresme.

- Inventari de tots els equipaments culturals de la Comarca.

- Jornades formatives i cursos destinats al tercer sector.

- Projectes de millora del Patrimoni.

- Consell de Cultura.

IV. Indicadors clau:

- Nombre d'ajuntaments participants en cada una de les accions.

- La quantitat d'accions transversals que sorgeixin.

- El nombre d'entitats culturals que participin i el nombre d'accions que generin.- El nombre d'elements patrimonials recuperats.

V

- La quantitat de criteris unificadors per a la gestió de la cultura a la Comarca.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Tipus de competència comarcal.

E/A.

V. Finançament del servei:

- Ajuntaments de la Comarca.

- Consell Comarcal del Maresme.

- Diputació de Barcelona.

- Generalitat de Catalunya.

- Patrocinis.

ÀREA DE MEDI AMBIENT.

SERVEI COMARCAL D'ACOLLIDA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA DEL MARESME.

I. Descripció:

Mitjançant el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD), ubicat a Argentona, el serveipossibilita als municipis del Maresme el compliment de les obligacions recollides a la Llei de protecció dels animals: larecollida d'animals abandonats i l'acollida i atenció al CAAD fins la recuperació pels propietaris o l'adopció.

II. Objectius de mandat:

- Fer viable econòmicament el servei.

- Ampliar-ho a més municipis (actualment 16 adherits dels 30 possibles).

- Fomentar la tinença responsable.

III. Actuacions estratègiques:

- Reducció de costos en un 20%.

- Nova distribució quotes en funció de l'històric de cada municipi i no dels seus habitants i superfície.

- Nous convenis amb els municipis adherits amb les noves quotes. Fidelització.

- Captació de nous municipis amb quotes atractives.

IV. Indicadors clau:

- Nombre de municipis adherits al servei.

- Percentatge de reducció efectiva de costos.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:- Ajuntaments (quotes dels municipis adherits). E

- Diputació de Barcelona.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Generalitat de Catalunya.

- Patrocinis.

- Preus públics per recuperacions, adopcions i treballs per a colònies felines.

SERVEI D'INSPECCIÓ INDUSTRIAL AMBIENTAL.

I. Descripció:

Dins aquest servei es realitzen tasques relacionades amb el control d'abocaments industrials i tasques d'acústica.

En l'àmbit del control dels abocaments, la finalitat del servei és vetllar perquè les aigües residuals industrials que arribenal sistema de sanejament comarcal siguin òptimes pel seu posterior tractament a les Estacions Depuradors d'AigüesResiduals Urbanes Gestionades pel Consell Comarcal. Amb aquesta finalitat es realitzen inspeccions a les empreses dela comarca que aboquen aigües residuals i es vetlla perquè els abocaments de les empreses compleixin amb lanormativa comarcal.

En l'àmbit de l'acústica el servei es basa en donar suport als ajuntaments realitzant estudis acústics municipals isonometries en cas de conflictes.

II. Objectius de mandat:

- Vetllar perquè les empreses compleixin amb la normativa vigent tant pel que fa al compliment dels límits d'abocamentcom pel que fa als permisos d'abocament.

- Oferir un servei tècnic de control acústic ràpid i eficient per als Ajuntaments i continuar amb la implantació dels mapesacústics dels municipis de la comarca.

III. Actuacions estratègiques:

- Control de les empreses del Maresme que abocaran les seves aigües residuals a la nova depurador biològica delMaresme nord perquè s'adeqüin als nous límits de sals i conductivitat.

- Seguiment dels mapes de capacitat acústica dels Maresme i millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançantestudis de contaminació sonora.

IV. Indicadors clau:

- Resultats analítics de les aigües residuals abocades per les empreses.

- Empreses amb permisos d'abocament.

- Número de municipis de la comarca amb mapa acústic.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Agència Catalana de l'Aigua.

- Diputació de Barcelona.- Taxes.

- Expedients sancionadors.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

SERVEI COMARCAL D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE EN ALTA DEL MARESME NORD.

I. Descripció:

El Servei subministra aigua potable en alta a les xarxes de distribució municipal d'11 poblacions de la comarca que noen tenen prou amb els recursos hídrics propis disponibles. Això suposa la captació d'aigua, el seu tractament, transport icontrol sanitari, el manteniment de les instal·lacions, l'orientació estratègica de les noves inversions necessàries per alServei i l'execució de les obres derivades, i la representació dels interessos comarcals davant les administracionsresponsables de l'abastament.

El Servei inclou la captació d'aigua del riu Tordera, la potabilització a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) dePalafolls, la recepció d'aigua de la instal·lació de Tractament d'Aigua Marina (ITAM) del delta de la Tordera, la impulsiófins l'emmagatzematge als dipòsits reguladors generals i el transport fins al subministrament en alta als municipis delMaresme Nord. També inclou el seguiment acurat de la qualitat analítica de l'aigua potable subministrada.

Són usuaris d'aquest Servei 11 municipis del Maresme Nord: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar,Calella, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Abasteix una població estimada de 350.000 habitants.

El Servei està format per les següents instal·lacions: vuit captacions subterrànies a l'aqüífer de la Tordera; l'ETAP,ubicada a Palafolls pel tractament i impulsió de l'aigua, el dipòsit regulador comarcal de 18.000 metres cúbics, ubicat aSanta Susanna; la canonada de transport des de l'ETAP fins al dipòsit de Santa Susanna i d'allà fins a Arenys de Mar,Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta, amb dues estacions de bombeig intermèdies, passant pels diferents municipis;la derivació a Sant Cebrià de Vallalta; el dipòsit regulador d'Arenys de Munt i de la Creueta; i els sistemes de telecontrol,telecomandament i control sanitari de l'aigua. La xarxa de canonades que gestiona el Consell Comarcal és de 39,55 kmi el cabal de funcionament punta és d'uns 600 l/seg.

II. Objectius de mandat:

- Aconseguir que l'ACA apliqui una reducció de fins a 3,36 hm cúbics/any.

- Formalitzar un conveni per a la posta en servei i cessió de la nova canonada ATLL sense cost pel CCM.

- Assolir el canvi de titularitat dels terrenys de l'ETAP de Palafolls a favor del CCM.

III. Actuacions estratègiques:

- Establir un nou conveni d'explotació i regularitzar les concessions d'aigua de l'aqüífer de la Tordera.

- Adoptar una nova tarifa de subministrament d'aigua en alta que inclogui el nou impost de l'aigua, el dèficit d'explotacióde les últimes anualitats i les noves inversions o fonts de reposició anual a assignar.

IV. Indicadors clau:

- SI/NO.

Tipus de competència comarcal:

F.

V. Finançament del servei:

- Agència Catalana de l'Aigua.

- Aportacions dels ajuntaments adherits.

SERVEI COMARCAL DE SUPORT AL CONTROL DE MOSQUITS.

I. Descripció:El Servei Comarcal de Suport al Control de Mosquits del Consell Comarcal del Maresme és un servei amb la finalitat deE

donar suport als municipis de la Comarca que vulguin actuar per controlar els Mosquits Tigre. Des del servei, es fan actuacions puntuals de sensibilització i educació de la població, es dona suport als tècnics municipals, es fan 10Dil uns, 17 d'octubre de 2016

tractaments amb larvicides als embornals i s'estudia, només en casos molt concrets, la possibilitat de realitzartractament amb plaguicides i gestiona la contractació d'aquests tractaments. El Servei disposa de dos tècnics qualificatsper dirigir un servei de control de plagues.

Els beneficiaris del servei és la població del Maresme a través dels seus ajuntaments.

II. Objectius de mandat:

- Aconseguir una estratègia de lluita contra el mosquit tigre a nivell Comarcal.

- Consolidar l'estructura de suport i assessorament als municipis que ho sol·licitin.

III. Actuacions estratègiques:

- Dotar el servei de tècnics amb el Carnet d'aplicador de tractaments DDD.

- Donar d'alta el Consell Comarcal del Maresme en el Registre Oficial d'Empreses de Serveis de Plagues per poderassessorar o realitzar tractaments de control de plagues.

- Optimitzar la gestió de recursos mitjançant la unió de diferents Ajuntaments.

IV. Indicadors clau:

- Número d'embornals tractats i número de denúncies que reben els ajuntaments.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Ajuntaments per serveis prestats.

AGÈNCIA COMARCAL DE L'ENERGIA (ACE).

I. Descripció.

L'Agència Comarcal de l'Energia proporciona instruments als municipis de la comarca per a:

1) Reduir els consums energètics a través de l'estalvi i l'eficiència energètica.

2) Reduir els costos econòmics optimitzant la gestió dels recursos a nivell local i comarcal.

3) Promoure l'elaboració d'estratègies energètiques locals i les energies renovables.

4) Afavorir la lluita contra el canvi climàtic.

II. Objectius de mandat:

- Millorar el coneixement i el control dels municipis de la seva despesa energètica.

- Minimitzar i racionalitzar la despesa energètica municipal.

- Afavorir el compliment dels compromisos dels municipis contra el canvi climàtic.

- Donar suport tècnic als projectes en l'àmbit del Medi Ambient i l'Energia que se li puguin encomanar.III. Actuacions estratègiques: E

a) Assessorament tècnic i gestió energètica als 30 municipis de la comarca a través del software instal·lat per aquest fi: SIE-OBSERVATORI comarcal en xarxa.

11Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Compra agregada d'energia elèctrica, gas natural i gasoil als 30 municipis de la comarca.

c) Lluita contra la Pobresa Energètica a la comarca: suport tècnic als ajuntaments.

d) Promoure l'ús i les instal·lacions de biomassa a la comarca i la gestió forestal associada.

e) Auditoria, telegestió i telemesura dels punts de consum (edificis, enllumenats, etc.) en que es necessiti.

f) Redacció i actualització dels Plans d'Accions d'Energia Sostenible (PAES) dels municipis de la comarca que ensencomani la Diputació.

g) Promoció del vehicle elèctric a la comarca.

h) Assessorament tècnic i gestió de projectes en l'àmbit del Medi Ambient i l'Energia.

IV. Indicadors clau:

a) Número d'informes de seguiment anual realitzats.

b) Grau de satisfacció dels 30 ajuntaments respecte a cada compra agregada: número d'ajuntaments adherits a cadacompra agregada (veure si hi ha baixes/no).

c) Nombre de municipis assessorats en la lluita contra la Pobresa Energètica.

d) Nombre de municipis assessorats en temes de Biomassa.

e) Número de punts de consum auditats/telegestionats/telemesurats realitzats.

f) Número de PAES fets/actualitzats respecte als encarregats per la Diputació.

g) Si/No.

h) Si/No.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- 30 Ajuntaments: Quotes anuals per assessorament tècnic i gestió energètica a través del SIE/OBSERVATORI.

- ACM: Conveni per la gestió i seguiment de la compra agregada d'energia elèctrica i gas natural.

- Diputació de Barcelona: Suport econòmic de la XBMQ i meses de concertació 2016-2019.

- Altres: convenis o d'altres formules de col·laboració amb diferents ens que comportin un ingrés per al servei.

ENTORN URBÀ I MEDI NATURAL (I RISCOS AMBIENTALS).

I. Descripció:

Suport tècnic als Ajuntaments que no disposen de tècnic de medi ambient i d'enginyer de forests i enginyer tècnicagrícola (mancomunar suport tècnic puntual o periòdic).

Beneficia a tots els Ajuntaments de la comarca. Elabora projectes de gestió integrada de platges dels municipis

costaners amb l'objectiu de millorar la gestió de les activitats que es desenvolupen durant tot l'any en aquesta franja deN

territori i de fer entendre que són espais naturals que cal protegir. S'encarrega d'assessorar els ajuntaments pel que faV

al manteniment adequat de rieres i torrents i coordina la sol·licitud de subvencions que en aquesta matèria atorga periòdicament la Generalitat de Catalunya. Des del servei es redacten projectes ambientals, de restauració del medi i de 12Dil uns, 17 d'octubre de 2016

jardineria urbana per a tots els municipis que ho sol·liciten i s'aproven els convenis corresponents per poder portar-los aterme.

A més, coordina les actuacions de les diferents agrupacions de defensa forestal (ADF) que hi ha al territori a través dede la Federació d'ADF del Maresme, essent el coordinador comarcal dels voluntaris d eles ADF en les tasques deprevenció i extinció (INFOCAT) que al Maresme sumen 500 persones. Coordina la redacció dels plans d'actuaciómunicipal (PAM) per incendis i inundacions i els plans d'autoprotecció per a urbanitzacions (PAU).

II. Objectius de mandat:

- Proporcionar a tots els ajuntaments de la comarca el suport tècnic necessari en matèria de medi natural, entorn urbà imedi ambient. Aquesta assistència inclou l'elaboració, direcció i gestió de projectes ambientals, de gestió integrada deplatges, de restauració del medi i de jardineria urbana, i també assessorament en l'àmbit del manteniment de rieres itorrents.

- Coordinar el voluntariat de les ADF en riscos ambientals (incendis, aiguats, ventades...) i desaparició de persones.

III. Actuacions estratègiques:

- Redacció i manteniment del Pla de Formació del Voluntariat de les ADF (300 persones participen anualment en aquestPla, del qual se n'han fet 7 edicions).

- Coordinació del voluntariat de les ADF en cas d'emergències (incendis forestals, inundacions) al Centre deComandament Avançat (CCA) amb Bombers, Mossos d'Esquadra i Agents Forestals.

- Redacció del Pla de Manteniment de Lleres del Maresme (1990-2010).

- Actualització del Pla contra Avingudes de Rieres del Maresme (el vigent és de 1990).

- Redacció del projecte i direcció d'obra del Passeig de Ribera d'Òrrius (Inversió, 423.000 EUR PUOSC 2011).

- Redacció del projecte de Prevenció de Riscos Ambientals de Palafolls (FEDER 2012).

- Redacció i direcció d'obra dels projectes de franges de protecció perimetral de Dosrius, Sant Iscle de Vallalta, Vilanovadel Vallès, Montornès del Vallès.

- Enumerar les actuacions principals (projectes, accions, obres) que permeten la consecució dels objectius anteriors.

IV. Indicadors clau:

- Número de persones que participen anualment en el Pla de Formació del Voluntariat ADF Aprèn.

- Quantitat d'Ha cremades anuals agafant com a referent la mitjana del Maresme a arreu de Catalunya els darrers 10anys (donat que cada 5 anys aproximadament hi ha períodes de grans incendis forestals, la mitjana comarcal quedariaponderada per la mitjana de Catalunya al mateix any).

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Ajuntaments.

- Federació ADF Maresme.

SERVEI DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL/SERVEI DE CAMPANYES DE RECOLLIDA SELECTIVA.I. Descripció:

El servei de sensibilització ambiental promou la conscienciació i educació de la població respecte als beneficis queV

aporta la minimització, reutilització i reciclatge dels residus.

13Dil uns, 17 d'octubre de 2016

II. Objectius de mandat:

- Fomentar la prevenció de residus municipals.

- Promoure la correcta separació dels residus en origen per garantir la seva màxima recuperació.

- Reduir els impropis que es generen en els contenidors de recollida selectiva.

- Fomentar l'ús de les deixalleries (mancomunades, municipals i mòbils).

III. Actuacions estratègiques:

- Desplegar campanyes de sensibilització ambiental adreçades a la població en general i a segments concrets de lamateixa (població escolar, entitats i associacions ciutadanes i activitats econòmiques).

- Visites guiades a infraestructures de gestió de residus (deixalleries mancomunades i mòbil).

IV. Indicadors clau.

- Percentatge de disminució la quantitat de residus municipals generats.

- Percentatge d'increment de la quantitat de kg/h recollits selectivament.

- Percentatge de reducció del percentatge d'impropis en els contenidors de selectiva (especialment en el d'envasoslleugers).

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Generalitat de Catalunya.

SANEJAMENT EN ALTA.

I. Descripció:

Amb el sanejament en alta de les aigües residuals es pretén tractar les aigües residuals urbanes procedents delclavegueram de tots els municipis de la comarca (excepte Tiana i Montgat) de forma que puguin ser retornades al medisense causar cap impacte ambiental. El servei en alta, en contraposició al servei en baixa, s'encarrega de recollir lesaigües residuals en un punt ?on acaba el servei municipal o en baixa? i conduir-les fins a l'EDAR on seran convenientment tractades i retornades al medi.

Les competències en matèria d'aigües residuals a Catalunya les té l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el CCM actuacom a Administració Actuant de l'ACA a la comarca. La totalitat dels recursos econòmics destinats a sanejament(explotació, manteniment, reposicions, millores i inversions) procedeixen de l'ACA.

El Consell Comarcal del Maresme des del 1993 presta serveis a la comarca en matèria de sanejament. Inicialment es vacomençar amb la gestió d'una única EDAR i actualment es fa l'explotació i el manteniment de més de 115 km decol·lectors i de les 39 estacions de bombament (EBARs) que impulsen aquestes aigües; de les 9 Estacions Depuradoresd'Aigües Residuals (EDARs) -Teià, Mataró, Òrrius, Llavaneres, Arenys de Munt, Sant Pol, Sant Genís, Tordera i AltMaresme Nord-; i del 7 emissaris submarins que aboquen al mar.

Atenent a criteris geogràfics, però també amb l'objectiu d'optimitzar la gestió en quant a recursos tècnics i humans,l'explotació del conjunt de les instal·lacions de sanejament s'ha organitzat en 7 sectors, que són els següents:? Sector I: dóna servei als municipis de Malgrat de Mar, Palafolls, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella. Les aigües N

residuals són tractades a l'EDAR de l'Alt Maresme Nord (Tordera).

V

14Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Sector II: dóna servei als municipis de Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar. Les aigüesresiduals són tractades a l'EDAR de Sant Pol de Mar.

? Sector III: dóna servei als municipis de Canet de Mar, Arenys de Munt i Arenys de Mar. Les aigües residuals sóntractades a l'EDAR d'Arenys.

? Sector IV: dóna servei als municipis de Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d'Estrac. Les aigües residuals són tractades a l'EDAR de Sant Andreu de Llavaneres.

? Sector V: dóna servei als municipis de Mataró, Argentona, Cabrils, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt i Dosrius. Lesaigües residuals són tractades a l'EDAR de Mataró.

? Sector VI: dóna servei als municipis d'Alella, Teià, El Masnou, Premià de Mar i Premià de Dalt. Les aigües residuals són tractades a l'EDAR de Teià.

? Sector VII: dóna servei al municipi d'Òrrius i les aigües són tractades a l'EDAR d'Òrrius.

? Sector VIII: dóna servei al municipi de Tordera i les aigües són tractades a l'EDAR de Tordera.

? Sector XIX: dóna servei al nucli de Sant Genís de Palafolls i les aigües són tractades a l'EDAR de Sant Genís.

En tots els sectors en què està dividit el conjunt del sanejament a la comarca, el servei prestat és de caràctersupramunicipal, atès que en la construcció i l'explotació d'instal·lacions d'aquest tipus el criteri d'escala redueix de formaconsiderable les despeses.

En l'actualitat, aquests sistemes de sanejament permeten tractar fins el 98% de les aigües residuals generades a lacomarca, restants encara petits nuclis i urbanitzacions disseminats en el territori. El fet de donar tractament a la quasitotalitat de les aigües residuals generades, així com el correcte funcionament dels diferents sistemes de sanejament és,sens dubte, un dels factors claus per la reiterada presència de banderes blaves en les platges de la comarca cada any.

II. Objectius de mandat:

- Dotar el servei de sanejament d'eines de gestió, control i fiscalització de la feina prestada per l'empresa explotadoraaixí com de suport a les decisions. Aquestes eines són un GIS per a cada sistema de sanejament, un sistema detelecontrol que monitoritzi totes les instal·lacions de les diferents xarxes, un programari de manteniment i un programariper a la gestió d'incidències.

- Optimitzar el funcionament de la resta de sistemes de sanejament per tal de reduir la despesa sense afectar la qualitatde l'aigua tractada ni que s'incrementi el número d'abocaments d'aigua residual sense tractar directament a medi.

III. Actuacions estratègiques:

- Adquirir i implantar les eines de gestió, control i fiscalització de la feina prestada per l'empresa explotadora així com de suport a les decisions.

- Executar el màxim nombre possible de projectes que suposin una millora en la gestió del servei.

IV. Indicadors clau:

- Els paràmetres de qualitat de l'aigua tractada (DQO, DBO5 i MES) a l'EDAR de Pineda han d'estar per sota del límitmàxim fixat per la Normativa (125/25/35).

- La feina realitzada amb la mateixa atribució de fons.

Tipus de competència comarcal:

D.V. Finançament del servei:

- La totalitat del finançament del servei prové de l'ACA.

V

15Dil uns, 17 d'octubre de 2016

SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS, GESTIÓ DE DEIXALLERIES FIXES I MÒBILS I PRESTACIÓ DE SERVEIS ACCESSORIS DE NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES.

I. Descripció:

L'objectiu del servei de recollida de residus és incrementar la discriminació de les fraccions de la brossa per afavorir el reciclatge i la seva valorització i, alhora, reduir costos. Tot i ser una competència municipal, la gestió a través d'un ens supramunicipal genera un fort estalvi.

El Servei fa la recollida selectiva dels residus domèstics i de les fraccions comercials assimilables a residus municipals.També s'encarrega de les gestió de les deixalleries mancomunades i ofereix la recollida integral (inclòs rebuig,voluminosos, etc.) als municipis que ho sol·licitin.

El model de gestió segrega cinc fraccions ? paper/cartró, envasos, vidre, matèria orgànica FORM/FV i rebuig- i elConsell s'adapta a la versió de cada municipi: contenidors en superfície o soterrats, porta a porta, o versió mixta, separació de totes les fraccions o només alguna, residus domèstics o també els comercials.

Recentment s'ha incorporat la inspecció de gestors de runa de la construcció per afavorir la legalització d'aquestesactivitats i, alhora garantir la utilització d'àrids reciclats en obres públiques i privades.

Actualment es recullen íntegrament els residus a un municipi, es presta algun tipus de recollida selectiva a 14, i esgestionen dues deixalleries mancomunades i una de mòbil.

A banda de les tasques inspectores, el Servei vetlla per la informació i la formació als municipis sobre la utilitzaciód'àrids reciclats en obra pública i el control de la seva utilització en l'obra privada.

Està previst poder prestar el servei de neteja viària i de platges als municipis que ho requereixin i amb els qualss'estableixi un conveni de col·laboració. Potencialment, se li podria donar servei a tots els ajuntaments de la comarca pelque fa a les neteges viàries i a tots els municipis de la franja costanera pel que fa a les neteges de platges.

II. Objectius de mandat:

- Entre els compromisos del Servei és el d'esdevenir el referent comarcal en matèria de gestió integral de residus en elsàmbits de la formació, sensibilització, recollida i transport.

- Augmentar el número de municipis adherits al servei de recollida integral de totes les fraccions i gestionar de maneraeficient i eficaç les incidències dels serveis de nova implantació. Un altre dels objectius és definir i gestionar campanyesde sensibilització ambiental amb l'objectiu de millorar la qualitat (disminució d'impropis) i la quantitat de residus recollits.

- En l'àmbit de la inspecció, el compromís és controlar tots els gestors de residus de la construcció, tant els autoritzatsde la comarca, i negociar amb l'Agència de Residus de Catalunya la implantació d'una planta de tractament de lamatèria orgànica.

III. Actuacions estratègiques:

- S'ha creat un servei integral de recollida de residus, mitjançant un empresa d'economia mixta. Actualment, el servei deRecollida, Transport i Gestió de Residus Municipals se centra, a l'àmbit domèstic, en la recollida selectiva de les tresfraccions clàssiques: vidre, envasos i paper. També realitza la recollida de la fracció orgànica, de la poda, del rebuig idels voluminosos en el municipi de Dosrius. Es pretén donar un gir al servei actual incorporant prestacions a la carta demanera que estigui preparat per cobrir totes les necessitats que demanden els municipis. A més d'ampliar les diverses modalitats de recollida selectiva, s'oferirà el servei de neteja viària i el de manteniment i neteja de platges. Es vetllaràper aconseguir prestar el servei al màxim nombre possible de municipis de la comarca.

IV. Indicadors clau:

- SI/NO.Tipus de competència comarcal: E

D.

C

16Dil uns, 17 d'octubre de 2016

V. Finançament del servei:

- Recursos propis.

- Ajuntaments.

SERVEI DE PROTECCIÓ DE LA SALUT.

I. Descripció:

L'objecte d'aquest servei és la prestació de serveis de protecció i promoció de la salut de competència municipal que elsConsell Comarcal donarà als ajuntaments i ciutadans que conformen el seu àmbit territorial.

Les activitats que es portaran a terme per part del Consell Comarcal del Maresme:

1. Previ acord amb els municipis de la comarca la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris:inspeccions de control dels establiments alimentaris i assessoraments als ajuntaments sobre qualsevol qüestiórelacionada amb la normativa sanitària vigent.

2. Previ acord amb els municipis de la comarca la gestió del risc per la salut derivat dels establiments de tatuatge,pírcing i micropigmentació: instrucció i gestió dels expedients d'autorització sanitària funcionament d'aquest sector.

3. Previ acord amb els ajuntaments o per oferta directa als ciutadans de nostra comarca la promoció de la salut decompetència municipal: cursos de seguretat i higiene alimentària estàndards o segons les necessitats especialsd'ajuntaments o sectors de la nostra societat.

II. Objectius de mandat:

- La co-gestió d'una nova versió del QAI10 pensada i destinada pels establiments de restauració col·lectiva social, i queserveixi per obtenir una avaluació constant dels establiments certificats que garanteixi uns estàndards de qualitat.

III. Actuacions estratègiques:

- Donar suport en matèria de salut pública als ajuntaments que així ho precisin.

- Posar en valor el segell QAI10.

IV. Indicadors clau:

- Nombre d'ajuntaments adherits.

- Nombre d'actuacions realitzades.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Dels convenis de delegació de competències amb els ajuntaments i dels procedents de les ofertes formatives directesdel Consell Comarcal del Maresme.

SERVEI TÈCNIC DEL PUOSC.

I. Descripció:

El Servei Tècnic del PUOSC (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya) controla, inspecciona i gestiona les obres que

s'executen als municipis de la comarca finançades per aquest Pla, impulsat per la Generalitat. L'objectiu és informarN

sobre l'adequació de les obres que es realitzen d'acord amb el projecte i de la documentació exigida d'acord amb la V

normativa així com de les certificacions correctes per tal de lliurar la subvenció atorgada) la seva adequació i proposar el lliurament de les subvencions atorgades.

17Dil uns, 17 d'octubre de 2016

El Consell té la funció de controlar l'execució de les obres mitjançant inspeccions, de gestionar les certificacions i lesrecepcions facultatives i de lliurar els imports de les subvencions. Es pot definir el servei com l'eina d'acompanyamentdels ajuntaments en la gestió del PUOSC.

Mitjançant conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i el Consell Comarcaldel Maresme per a l'encàrrec de gestió del PUOSC de Catalunya 2008-2012, signat en data 26 de maig de 2015, s'estableix en l'apartat V de la part expositiva el següent:

"Atès que l'actuació dels consells comarcals com a entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions del PUOSCdel període 2008-2012 s'ha de mantenir fins a l'any 2017, quan s'esgotarà la vigència del Pla, és necessària la signaturad'un nou conveni que la reguli".

II. Objectius de mandat:

2. Gestionar amb celeritat la documentació que ens compet i que regula la normativa del PUOSC en benefici delsajuntaments.

III. Actuacions estratègiques:

- BD PUOSC 2015-2019: actualitzada.

IV. Indicadors clau:

- SI/NO.

Tipus de competència comarcal:

B.

V. Finançament del servei:

- Generalitat de Catalunya (Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya).

METEOROLOGIA.

a. Descripció:

El Consell Comarcal del Maresme va crear el mes de novembre de 1994, METEOMAR, el servei comarcal demeteorologia, amb la finalitat d'alertar als municipis del risc de rierades i d'aquelles condicions meteorològiques que, pelseu possible impacte, fan necessari establir mesures de protecció especials.

Amb aquesta finalitat actualment el servei disposa d'una xarxa d'11 estacions meteorològiques automàtiques repartidesper tota la comarca que proporcionen cada 5 minuts totes les variables meteorològiques que registren i que permetenprendre decisions en matèria d'avisos. A més aquestes dades permeten elaborar informes per a asseguradores en casde sinistres provocats per les inclemències meteorològiques.

Cada dia es fa l'espai del temps per a 13 emissores de ràdio de la comarca.

b. Objectius de mandat:

- Implantació de la nova web del servei i una aplicació per a dispositius mòbils.

- Ampliar el nombre d'estacions meteorològiques de que disposa el servei actualment.

- Col·laborar amb el servei de sanejament en alta per a analitzar la relació entre les característiques dels episodis de precipitacions i el comportament de les xarxes de sanejament pel que fa a les descàrregues dels sistemes unitaris.c. Actuacions estratègiques:

V

- Creació i implantació d'una aplicació per a mòbils per prestar un millor servei als ajuntaments.

18Dil uns, 17 d'octubre de 2016

d. Indicadors clau:

- Incrementar el nombre d'estacions de la xarxa.

- Implantació de la nova web.

- Implantació de la aplicació per a mòbils.

Tipus de competència comarcal:

D.

e. Finançament del servei:

- Ajuntaments.

- ACA.

- Patrocinis externs.

SERVEI DE PONÈNCIA AMBIENTAL COMARCAL I ASSESSORAMENT TÈCNIC ALS MUNICIPIS.

a. Descripció:

La Llei 20/2009, de prevenció i control d'activitats, a l'article 38 especifica que és l'òrgan tècnic ambiental competent delConsell Comarcal qui ha d'informar els expedients d'activitats annex II, dels municipis de menys de 20.000 habitats oque no disposin de Ponència Ambiental pròpia.

El servei d'assessorament tècnic es basa en la informació d'expedients municipals d'activitats, d'obres de companyia itotes les tasques habituals de l'enginyer municipal.

b. Objectius de mandat:

- Creixement del servei d'assessorament tècnic incrementant el nombre de municipis.

c. Actuacions estratègiques:

- Mantenir la qualitat del servei prestat als ajuntaments de la comarca i d'informar els expedients dintre dels terminis queestableix la Llei 20/2009, de prevenció i control d'activitats.

- Incrementar els recursos disponibles per a prestar el servei d'assessorament tècnic.

- Aconseguir arribar a prestar el servei d'assessorament tècnic a la major part de municipis de la comarca.

d. Indicadors clau:

- El nombre de municipis als quals se li presta el servei d'assessorament tècnic.

Tipus de competència comarcal:

D.

e. Finançament del servei:

- Ajuntaments.

PROTECCIÓ CIVIL.I. Descripció:

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en el seu article 50 regula que els consells comarcals hanV

de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil.

19Dil uns, 17 d'octubre de 2016

El servei de protecció civil es basa en la realització de plans municipals d'actuació, redacció de documentsd'autoprotecció, informació de plans d'autoprotecció i assessorament tècnic sobre matèries de protecció civil en general.

II. Objectius de mandat:

- Licitació de la redacció del DUPROCIM de tots els municipis de la comarca que estiguin interessats.

- Incrementar els recursos disponibles per a la prestació del servei.

- Incrementar el nombre de municipis adscrits al servei.

III. Actuacions estratègiques:

- Prestar el servei al màxim nombre de municipis de la comarca.

IV. Indicadors clau:

- El nombre de municipis adscrits al servei.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Els ajuntaments financen els encàrrecs que fan en matèria de protecció civil.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

SERVEI D'EMPRENEDORIA.

f. Descripció:

El Servei d'emprenedoria té com a funció principal proporcionar informar i assessorar a persones emprenedores per a lacreació de noves empreses però també vetllem per reduir la taxa de mortalitat de les empreses de la comarca,mitjançant el servei de CONSOLIDACIÓ fent que aquestes creixin, es formin, s'innovin i si és el cas, puguin obrir nous mercats cap a la internacionalització.

Es realitzen les següents activitats:

- Informar a les persones emprenedores dels tràmits legals i dels permisos que s'han de realitzar per a la creació d'unaempresa.

- Fomentar l'emprenedoria en els col·lectius més joves i amb possibilitats de ser futurs emprenedors (instituts).

- Tramitació d'ajudes i subvencions de la Generalitat i d'altres ens.

- Facilitació d'accés a diferents fonts de finançament.

- Millora competencial dels emprenedors de la comarca oferint FORMACIÓ en tots aquells aspectes amb d'habilitatsdirectives i empresarials.

- Assessorament tècnic per empreses constituïdes per tal de reduir mortalitat de les mateixes i per a què puguin ser méscompetitives.

- Difusió a tota la comarca de totes les accions que puguin ser d'interès general fomentant el suport a l'emprenedoria.g. Objectius de mandat:

V

- Augmentar el nombre de empreses de la comarca, creant nous llocs de treball mitjançant l'autocupació.

20Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Formar a persones emprenedores per millorar les seves capacitats, habilitats i aptituds.

- Reduir la mortalitat d'empreses de la comarca millorant la competitivitat de les mateixes.

- Ser una entitat referent a la comarca en quan a l'emprenedoria i així donar suport a tots els Ajuntaments del Maresme.

h. Actuacions estratègiques:

- Planificar la formació d'acord les necessitats i conjuntura econòmica actual.

- Planificar projectes de foment l'emprenedoria a la comarca, amb la recerca de fonts de finançament adequades.

- Planificar i executar accions de consolidació a les empreses.

i. Indicadors clau:

- Persones que utilitzen el servei d'emprenedoria al llarg de l'any.

- Persones assessorades per els tècnics del servei.

- Número de empreses creades.

- Número de cursos de formació i beneficiaris.

- Empreses que se'ls hi ha donat suport tècnic de consolidació.

Tipus de competència comarcal:

E.

j. Finançament del servei:

- Generalitat de Catalunya.

- Diputació de Barcelona.

- Consell Comarcal del Maresme.

OBSERVATORI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL MARESME.

f. Descripció:

L'objectiu central de l'Observatori és conèixer la realitat socioeconòmica de la comarca i difondre aquest coneixementper tal d'orientar la planificació i desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació i desenvolupament local.

Aquest coneixement de la realitat comarcal s'aconsegueix a partir de l'anàlisi d'informació, bàsicament estadística, enmatèria d'activitat econòmica, mercat de treball i demografia. Un objectiu paral·lel és seguir treballant transversalmentamb altres àrees del Consell i/o altres entitats de la comarca, cosa que ja s'ha concretat en d'anys anteriors amb estudispel Servei Comarcal de Joventut del Maresme i pel Servei Integral d'Atenció a les Dones (SIAD).

g. Objectius de mandat:

Consolidar el paper de l'Observatori com a eina d'anàlisi referent del territori i com a proveïdora d'informació.

h. Actuacions estratègiques:- Millora dels productes existents i la seva difusió. E

- Potenciar l'espai web de l'Observatori.

21Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Col·laborar en projectes d'altres àrees del CCM i/o entitats de la comarca.

i. Indicadors clau:

- Nombre de productes en difusió.

Tipus de competència comarcal:

E.

j. Finançament del servei:

- Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.

- Ajuntaments de la comarca adherits al Servei de l'Observatori.

- Consell Comarcal del Maresme.

- Possibilitat d'ingressos amb altres projectes.

SERVEI DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I L'OCUPACIÓ DEL MARESME.

I. Descripció:

El servei es dota de l'Acord pel Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Maresme que és l'eina estratègica dedesenvolupament local que té actualment el Maresme per concertar les polítiques de Desenvolupament Econòmic ambels 30 ajuntaments, els agents socials i econòmics CCOO, UGT i les associacions empresarials FAGEM i PIMEC.Consell Comarcal del Maresme que realitza les funcions d'entitat coordinadora de l'Acord.

Té com a funció principal desenvolupar de manera consensuada polítiques de desenvolupament econòmic anàlisis idiagnosi per tal de planificar, executar i fer difusió de les accions del Pla d'Acció Conjunt Biennal consensuat amb totsels agents del territori.

L'Acord té sis eixos estratègiques que marcaran les actuacions a desenvolupar en el marc del Pla d'Acció ConjuntBiennal:

- Eix estratègic 1: Política industrial.

Constitució de la Taula de Política Industrial comarcal amb la presencia dels agents socials, econòmics i del teixitempresarial del Maresme per treballar: eines de suport a les empreses industrials, foment de l'ocupació a la industria,reciclatge i formació, PAE Maresme, infraestructures i mobilitat.

En aquest eix s'inclou el foment i millora de l'ocupació i la interacció empresarial.

- Eix estratègic 2: Economia Social i Solidària.

Detecció d'iniciatives i pràctiques que s'estan duent a terme en l'àmbit de l'Economia Social i Solidària al Maresme pertreballar conjuntament amb els ajuntaments i dinamitzar-les i integrar-les en les accions de les diferents administracionspúbliques locals.

- Eix estratègic 3: Sector primari - productes de la Terra i el Mar.

Impulsar l'economia del sector primari lligat a la Xarxa de Productes de la Terra, la internacionalització del sectoralimentari i Flor i Planta del Maresme.

- Eix estratègic 4: Comerç, Restauració i Turisme.

Treballar de manera coordinada amb el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.- Eix estratègic 5: Maresme Marítim.

Impulsar com a sector prioritari de la comarca, definir les línies i activitats pel que fa a activitats primàries (pesca),V

serveis (gastronomia i turisme) i industrial i drassanes.

22Dil uns, 17 d'octubre de 2016

II. Objectius de mandat:

- L'objectiu estratègic és treballar de forma consensuada per detectar necessitats, dissenyar, planificar, coordinar iexecutar les corresponents polítiques de promoció econòmica per assolir una major eficàcia de gestió d'optimització derecursos, per tal de millorar la qualitat de l'ocupació i augmentar la competitivitat de l'economia en l'àmbit territorial i aixíafavorir el seu òptim desenvolupament econòmic.

- D'aquest objectiu general se'n deriven quatre d'específics:

- Facilitar l'emergència de projectes innovadors i d'impacte territorial, generadors de coneixements i d'ocupació.

- Ordenar racionalment les polítiques de desenvolupament econòmic del territori Maresme, donar suport efectiu a partirdel Pla d'Acció Conjunt biennal als serveis de promoció econòmica dels ajuntaments de la comarca.

- Aprofitar i augmentar les sinergies existents per fomentar l'ocupació i l'esperit empresarial, donar suport a la innovació ila qualificació del capital humà.

- Oferir coordinació i assistència tècnica als programes i iniciatives pel desenvolupament local, a partir d'unaprogramació i gestió concertada en el territori.

III. Actuacions estratègiques:

Accions en l'àmbit de Promoció de l'Ocupació adreçats als Serveis de Promoció Econòmica dels ajuntaments:

- Ocupabilitat per competències.

- Oficina Tècnica Laboral OTL Maresme.

- Xarxa comarcal d'Interacció empresarial al Maresme.

- Promoció de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat.

- Programes d'orientació professional, formació i inserció laboral.

Accions en l'àmbit de Suport al Teixit Productiu del Maresme adreçades a les empreses ubicades al Maresme i.

també als serveis de promoció Econòmica dels Ajuntaments:

- Cooperació empresarial.

- Formació i sessions informatives específiques pel teixit empresarial.

- Projecte Productes de la Terra i artesania alimentària del Maresme i la Internacionalització del sector.

IV. Indicadors clau:

- Nombre d'Ajuntaments de la comarca a les accions consensuades del Pla d'Acció Conjunt pels pròxims anys (mínim25).

Tipus de competència comarcal:

E.

V. Finançament del servei:

- Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona.- Consell Comarcal del Maresme.

V

- Possibilitat d'ingressos amb altres projectes.

23Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Generalitat de Catalunya: Servei d'Ocupació de Catalunya SOC i Departament de treball Afers Socials i Família.

SERVEI DE L'OFICINA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OCIC).

a. Descripció:

El Servei de l'Oficina d'Informació al Consumidor (OCIC) realitza tasques d'atenció, informació, i tramitació de lesconsultes, reclamacions i denúncies de les persones consumidores i usuàries; s'encarrega del foment de la mediació il'arbitratge com a vies de resolució de conflictes; realitza tasques inspectores i de les diligències prèvies que es derivende la presentació d'una denúncia, i pren mostres i analitza productes; desplega campanyes d'inspecció i de controlsistemàtic programades periòdicament per l'Agència Catalana del Consum (ACC); i ofereix informació, formació sobretemes relacionats amb consum a ajuntaments, associacions de consumidors, gremis, associacions o federacions decomerciants o empreses prestadores de serveis i centres educatius de la comarca. El servei avarca tota la població delMaresme sense perjudici de tenir una oficina als seus ajuntaments. Es dóna una protecció especial a infants iadolescents, gestants, persones de més de 65 anys, malalts i persones amb capacitats disminuïdes.

El servei s'estructura en:

1. Servei d'Informació i Formació que conté les següent seccions:

a) La secció d'Informació.

b) La secció de Formació i Educació.

2. Servei de Mediació i Arbitratge.

3. Servei d'Inspecció:

a) Inspeccions programades/campanyes.

b) Inspeccions derivades de denúncies.

c) Inspeccions per productes alertats.

d) Inspeccions per recollida de mostres.

b. Objectius de mandat:

- Consolidar el Servei com a referent comarcal pel que fa a l'atenció del consumidor i a la defensa dels seus interessos.

c. Actuacions estratègiques:

- A nivell educatiu: Infantil i Primària, com a grups d'especial atenció, així com gent gran, col·lectiu especialment protegit,tal i com indica el codi de consum per la seva vulnerabilitat en les relacions de consum. L'objectiu és portar a terme un ensenyament especialitzat en temes quotidians com la telefonia, videojocs, consum sostenible (recollida selectiva,consum mínim), per infantil i primària, i factures de llum, gas, telefonia, i revisions legals dels subministraments bàsics,per la gent gran.

- A nivell formatiu: Destinat a personal laboral de l'Administració Pública que atenen al ciutadà: Administratius OAC, ipolicia. L'objectiu és informar dels drets bàsics de la persona consumidora, relacions de consum i mediació. La formacióinclou informació dels serveis propis que actualment presta el CCM tant al ciutadà de manera directe com alsAjuntaments.

d. Indicadors clau:

- SI/NO.Tipus de competència comarcal:

V

B.

24Dil uns, 17 d'octubre de 2016

e. Finançament del servei:

- Conveni de delegació de competències en matèria de consum amb l'Agència Catalana del Consum de la Generalitatde Catalunya.

SERVEI DE RECURSOS EUROPEUS.

I. Descripció:

El servei de Recursos Europeus té tres funcions principals:

1. Informar als ajuntaments sobre el conjunt dels recursos que ofereix la Unió Europea (programes, projectes, jornades,subvencions, iniciatives,...). Per això s'estudia i es valora la informació de la Unió Europea i es transmet la informació alsmunicipis.

2. Dinamitzar els programes europeus, posant en contacte a diferents municipis per als projectes europeus conjunts iproposar la participació dels municipis en jornades i trobades.

3. Assessorar, elaborar i gestionar projectes de la Unió Europea.

II. Objectius de mandat:

- Crear una xarxa de receptors qualificats entre el personal dels ajuntaments per rebre la informació transmesa per partdel Consell Comarcal.

- Oferir als municipis de la comarca suport tècnic i polític en relació amb les polítiques de la UE.

- Col·laborar amb les institucions de Catalunya que treballen en l'àmbit de la Unió Europea.

III. Actuacions estratègiques:

- Potenciar la participació del Consell Comarcal del Maresme com a membre de la xarxa de Centres d'informació EuropeDirect-Barcelona", en el marc del projecte de la Diputació de Barcelona a través de l'Oficina de Cooperació Europeadavant la Comissió Europea.

IV. Indicadors clau:

- Nombre d'ajuntaments que participen activament en les diverses propostes de col·laboració i cooperació en l'àmbit dela Unió Europea a la comarca del Maresme.

Tipus de competència comarcal:

E.

V. Finançament del servei:

- Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES.

SERVEI DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ.

I. Descripció:

L'objectiu del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració és contribuir a la plena integració dels col·lectius de personesimmigrades a la vida social dels municipis i de la comarca, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra

l'exclusió social, la igualtat d'oportunitats, i l'accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

25Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Donem suport a tots els municipis de la comarca per a poder fer front a les noves situacions que els planteja l'acollida iintegració de la població immigrada, generant una xarxa de recursos i projectes en la gestió de la diversitat entre elsdiferents municipis.

Es realitzen les següents activitats:

- Coordinar i assessorar els ajuntaments i associacions de la comarca entorn al fet migratori.

- Derivar informacions entorn al fet migratori que tinguin incidència a nivell municipal i/o supramunicipal.

- Coordinar i gestionar els serveis i les accions emmarcades al Pla.

- Promoure o participar en altres accions entorn al fet migratori en funció de les necessitats de la comarca.

- Gestionar l'oferta formativa optimitzant la gestió dels recursos.

- Cercar recursos per a la gestió del Pla i dels serveis i accions que es realitzen.

- Impulsar noves accions i/o serveis que responguin a les necessitats detectades.

II. Projectes:

Dins del Pla Territorial de Ciutadania i Immigració es recullen els següents projectes:

- Servei d'acollida itinerant.

- Servei de mediació intercultural.

- Servei de traducció per a persones nouvingudes.

- Programa de la diversitat, de sensibilització a joves.

- Formació i assessorament per a tècnics, regidors i entitats de la comarca.

Tipus de competència comarcal:

B.

III. Objectius de Mandat.

- Desplegar la Llei d'Acollida al territori, mitjançant la promoció i la gestió dels programes d'acollida locals.

- Atendre les necessitats de comunicació intercultural.

- Promoure la convivència intercultural i sensibilitzar a la ciutadania.

- Consolidar els serveis que actualment prestem en el marc del Pla i seguir essent un servei referent.

IV. Actuacions estratègiques.

- Gestionar el Servei d'acollida itinerant a tots els municipis menors de 20.000 habitants i conveniar altres programesd'acollida amb ajuntaments majors de 20.000 habitants, amb l'objectiu de sistematitzar actuacions d'acollida.

- Implicar al teixit associatiu en les actuacions municipals que es duen a terme en relació al fet migratori.

- Potenciar activitats dirigides a facilitar la convivència entre persones de diferents cultures, el reconeixement de laimmigració i la valoració de la seva aportació a la societat d'acollida.V. Finançament del servei:

V

- Contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

26Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

- Aportacions municipals mitjançant convenis amb ajuntaments de la comarca.

VI. Observacions:

- Més enllà dels projectes i serveis definits, també facilitem el suport en diverses accions que es van realitzant en funcióde les tasques relacionades amb les competències municipals en estrangeria, com és el suport als informesd'estrangeria municipals, o en funció de l'anàlisi de la realitat comarcal, com és l'observatori estadístic o la promoció dela participació del teixit associatiu.

SERVEI D'ATENCIÓ I INFORMACIÓ A DONES (SIAD MARESME).

I. Descripció:

El Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) és un recurs social bàsic que ofereix informació, assessorament,primera atenció i acompanyament, si s'escau, en relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral,social, personal, familiar i d'altres.

El caràcter generalista de les seves funcions ofereix un marc que garanteix la discreció de la intervenció.

Pel que fa a l'atenció en violència masclista, els SIADs han d'estar vinculats amb els circuits d'atenció local i comarcalcom el SIE Mataró-Maresme per a l'abordatge de la problemàtica, atès que representen una porta d'entrada de lesdones que es troben en aquesta situació.

Entre les seves funcions destaquen:

- Oferir i difondre informació a les dones sobre els seus drets i l'exercici d'aquests drets.

- Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès.

- Facilitar atenció i assessorament jurídic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.

- Facilitar atenció i assessorament psicològics a les dones.

- Treballar amb la comunitat i en el teixit associatiu femení en la realització d'accions que visualitzin les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i visualitzant les seves aportacions per així millorar la sevacapacitat d'incidència pública.

- Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i organitzacions de dones i oferir-los recursos quefacilitin la realització de les seves activitats.

- Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista en coordinació ambels serveis socials i altres recursos, públics o privats (com el SIE, els Mossos d'Esquadra, etc.) que poden donar sortidaa les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques).

- Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les informacions necessàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d'intervenció en els plans o programes locals de politiques de dones.

- Realitzar activitats de sensibilització social i de formació als i les professionals de la comarca.

El Servei compta amb una coordinadora, una agent d'igualtat, una psicòloga i una advocada. Però no compta amb unaadministrativa, hi ha una necessitat vital d'una administrativa al servei.El SIAD Maresme té la peculiaritat de ser itinerant, tant la psicòloga com l'advocada atenen a les dones a Mataró, Arenys de Mar i Tordera, amb la finalitat de facilitar l'accés al servei al major nombre possible de dones.

V

27Dil uns, 17 d'octubre de 2016

II. Objectius de mandat:

- Impulsar la transversalització de les polítiques de gènere en tots els àmbits de l'administració comarcal i localmitjançant l'elaboració del Pla Comarcal de les Polítiques d'Igualtat i el Pla Intern d'Igualtat.

- Sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de reduir i superar la concepció androcèntrica da la nostra societat.

- Facilitar l'accés de les dones a la informació i difondre els recursos existent.

- Consolidar el SIAD MARESME com un servei de referència en temes d'igualtat de gènere a la comarca.

- Impulsar l'elaboració d'un protocol comarcal d'actuació en casos de violència masclista.

- Incorporar el teixit associatiu femení en la implementació del Pla Comarcal de Polítiques d'Igualtat.

III. Actuacions estratègiques:

Les accions que es portaran a terme estaran incloses al Pla de polítiques de dones 2016-2019. Aquí es seleccionenalgunes d'aquestes actuacions.

Treball en xarxa amb els diferents serveis del Consell Comarcal.

- Difusió i Sensibilització entorn a les temàtiques de la dona.

Formació i empoderament de les dones i dels professionals.

Col·laborar a consolidar protocols i circuits d'atenció a les dones tant a nivell municipal com a comarcal.

- Crear un canal de coordinació permanent en el SIAD i la resta de serveis municipals.

- Creació d'un canal de coordinació permanent entre el SIAD i les entitats que treballen amb dones.

IV. Indicadors clau:

- 1a acció: Una acció transversal a l'any en col·laboració amb altres departaments del CCM.

- 2a acció: Organització d'una jornada anual de commemoració.

- 3a acció: Organització de dos cursos i/o tallers a l'any.

- 4a acció: Una jornada durant el mandat de repàs del circuit d'atenció a víctimes de violència de gènere amb laparticipació de tots els serveis intervinents dirigida a tots els municipis de la comarca.

- 5a acció: Una acció anual en coordinació amb les entitats de dones.

Tipus de competència comarcal:

B.

V. Finançament del servei:

- Generalitat de Catalunya.

SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA.I. Descripció: E

L'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència és un equip multidisciplinar format per treballadors socials, pedagogs,C

psicòlegs i educadors que realitza l'estudi i seguiment de menors en situació d'alt risc social i les seves famílies.

28Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Es realitzen les següents activitats:

- Diagnòstic i valoració de la situació de menors en estat d'alt risc social i proposta de les mesures administrativesd'acord amb la Llei de Protecció de Menors desemparats a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència(DGAIA).

- Seguiment dels menors i de les famílies en situació de tutela.

- Assessorament als Servei Socials d'Atenció Primària i altres serveis del territori respecte a menors que es troben en situació d'alt risc social.

- Coordinar amb tots els serveis que treballen amb menors i famílies en situació de tutela: Institut Català de l'Acolliment ide l'Adopció (ICAA), Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP), Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica,equipaments de lleure, Centre de Salut Mental Infantil, Juvenil (CSMIJ), Centre d'Atenció Primària (CAP), Centred'Atenció i Seguiment a les Drododependències (CAS), Servei Jurídic, centres residencials i d'acollida, escoles hospitalsi pediatria.

- Donar suport als Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP) de Mataró en un possible programa de famíliescol·laboradores.

II. Objectius de mandat:

- Consolidar el servei com a marc de referència comarcal dels municipis.

III. Actuacions estratègiques:

- Formació pels professionals de l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) a nivell informàtic i específic.

- Projecte de Millora de la Qualitat del Servei que comprèn: reducció del temps d'espera, augment d'espaisd'assessorament dels casos atesos per part dels Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP); treball en Xarxa, abordatgedels adolescents des del territori i optimització de l'espai físic de treball.

IV. Indicadors clau:

- Nombre de professionals formats.

- SI/NO.

Tipus de competència comarcal:

B.

V. Finançament del servei:

- Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència.

- Consell Comarcal del Maresme.

- Ministeri de Treball i Afers Socials.

SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.

I. Descripció:

Suport directe als EBAS amb un equip de treballadors/es socials amb expertesa en el desplegament de la Llei deDependència.Les tasques que porten a terme:

V

? Realització, tramitació i seguiment dels Plans Individuals d'Atenció (PIAS).

29Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Informar, assessorar i orientar a les persones dependents i als seus familiars.

? Formar, assessorar i coordinar-se amb els ST de les residències de gent gran i altres serveis especialitzats.

? Formar, assessor i treball coordinat amb els EBAS.

? Validar i verificar els PIAS que realitzin els EBAS.

? Resoldre incidències, dubtes,...

? Tramesa i control de sol·licituds, acords PIA signat, documentació complementaria i incidències entre l'àrea bàsica i elDTASF.

? Registre i seguiment de la gestió d'expedients en el programa informàtic.

? Seguiment de la implantació del protocol de seguiment de PIA.

? Participació en la comissió tècnica del protocol d'abordatge del maltracte a les persones grans.

II. Objectius de mandat:

- Millorar l'atenció a les persones dependents i les seves famílies, i que aquestes puguin accedir als serveis i prestacionsamb la major brevetat possible.

- Consolidar un equip comarcal gestor de la dependència que realitzi tots els PIAS de la comarca.

III. Actuacions estratègiques:

- Oferir la prestació del servei de suport a la dependència de manera fàcil i senzilla als ajuntaments de l'Àrea BàsicaComarcal (ABS), simplificant al màxim els tràmits necessaris.

- Garantir el control i la qualitat del servei, mantenint un procés de retroalimentació continuat amb els EBAS.

IV. Indicadors clau:

- Nombre de municipis que demanen el servei.

- Nombre de PIAS pendents.

- Nombre de seguiments fets.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Convenis de col·laboració amb els ajuntaments.

- Contracte Programa amb el Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

- Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA.

I. Descripció:El Consell Comarcal del Maresme té la competència en matèria de serveis socials i per tant assumeix la titularitat i laV

coordinació dels municipis que formen la nostra Àrea Bàsica.

30Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Les funcions del Consell Comarcal van dirigides a:

2. Informar, assessorar, suport tècnic i formació de tots els professionals que formen els Equips Bàsics d'Atenció Social(EBAS), amb l'objectiu de millorar la qualitat de la seva feina.

3. Finançar part del cost dels EBAS, per tal que s'adeqüin les ràtios que estableix la Llei de Serveis Socials.

4. Planificar i promocionar les actuacions i serveis que sol·licitin els municipis i que s'adeqüin a les necessitatsdetectades.

Els usuaris d'aquest servei són els treballadors socials, educadors socials, treballadores familiars, coordinadors i altrestècnics que formen part dels EBAS dels municipis de menys de 20.000 habitats.

II. Objectius de mandat:

- Actualitzar els convenis de col·laboració pel finançament dels EBAS signats l'any 1989 amb els ajuntaments de l'Àrea Bàsica.

- Elaborar document d'acord tècnic per a la utilització del sistema d'informació HESTIA.

- Proposar als ajuntaments un model de protocol per a la protecció de professionals que treballen als EBAS.

- Implantar el protocol de prevenció del maltracte a les persones grans.

- Efectuar diagnosi i implementació d'accions per fer front de la pobresa i a les situacions d'emergència social a lacomarca del Maresme.

- Col·laboració amb les entitats socials de la comarca en aquelles accions que permetin reforçar les actuacions i serveisque realitzin els municipis de l'Àrea Bàsica.

- Elaborar i implementar un model d'intervenció socioeducativa diürna per a la infància en risc i les seves famílies.

- Posar en funcionament el Consell de Serveis Socials.

- Col·laborar en el seguiment intercongressual de la gent gran.

III. Actuacions estratègiques:

- Informar als ajuntaments dels nous objectius del servei d'atenció primària.

- Proposar un nou model de conveni de cooperació amb es ajuntaments.

- Crear i/o dinamitzar el grup de treball tècnic per l'Hestia i pel PIRMI.

- Dinamitzar els grups de treball ja establerts de treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadores familiars.

- Crear i dinamitzar el grup de treball de coordinadors dels ebas.

- Atendre les propostes de suport tècnic, orientació i formació proposades pels diferents tècnics.

- Aprovar el model de protocol per a la protecció de professionals que treballen als EBAS i procurar la seva implantacióa tots els equips de l'àrea bàsica.

- Aprovar el model de protocol de prevenció del maltracte a les persones grans i procurar la seva implantació a tots elsmunicipis de l'àrea bàsica.

- Treball en xarxa amb Joventut, Educació, Oficina comarcal de l'Energia, Pla d'immigració, Habitatge i Consum per una

diagnosi de la pobresa al Maresme i establir accions de lluita contra la pobresa energètica. E

- Aprovar el model d'intervenció socioeducativa diürna per a la infància en risc i les seves famílies.

31Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Donar a conèixer els objectius del Consell de participació de serveis socials, tant als ajuntaments com a les entitats iorganitzacions de caire social implantades al Maresme.

- Impulsar un observatori de necessitats socials de la comarca que permeti orientar la planificació de cara a l'obtenció deresultats.

IV. Indicadors clau:

- Núm. d'accions de promoció/informació del servei d'atenció primària.

- SI/NO proposta de nou model actualitzat de conveni.

- Núm. de reunions i propostes/incidències treballades i recollides dels ebas.

- Núm. d'accions de suport ?orientació i de formació als ebas realitzades.

- SI/NO model de protocol per a la protecció dels professionals dels ebas i núm. d'ajuntaments on s'aplica.

- SI/NO protocol de prevenció del maltracte a les persones grans i núm. d'ajuntaments on s'aplica.

- SI/NO diagnosi.

- Núm. de mesures establertes contra la pobresa energètica.

- SI/NO model d'intervenció socioeducativa diürna per a la infància en risc i les seves famílies.

- Núm. d'accions de promoció del Consell de Serveis Socials.

- SI/NO observatori.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Convenis de col·laboració amb els ajuntaments.

- Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya.

- Diputació de Barcelona.

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT.

I. Descripció:

La mobilitat de les persones amb discapacitat i en situació de dependència és un dret bàsic per a la seva integraciósocial. És per això, que el Consell Comarcal del Maresme porta més d'una dècada treballant per a facilitar la mobilitat i l'accés de les persones amb discapacitat i de la gent gran als centres socials d'atenció especialitzada, als ocupacionals ials de formació, amb l'objectiu essencial de vetllar per la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu. Amb el Servei deTransport Adaptat "porta a porta" s'aconsegueix que les persones amb discapacitat puguin sortir dels seus domicilis pera realitzar activitats de la vida diària que potencien la seva promoció tant a nivell individual com social.

Des dels inicis, el Servei de Transport Adaptat s'ha caracteritzat per les dificultats financeres i de gestió davant eldegoteig constant de demandes i per la limitació de recursos. El servei, però, s'ha anat consolidant i s'han incrementatde manera important els nivells de cobertura de necessitats. La prestació es du a terme mitjançant una infraestructurade vehicles adaptats, tant col·lectius com taxis compartits, amb què es realitzen desplaçaments personalitzats als

centres i establiments socials. E

Els recursos per a fer efectiu aquest servei provenen del Contracte-Programa amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, d'un conveni de col·laboració establert amb l'ajuntament de Mataró i de 32Dil uns, 17 d'octubre de 2016

l'aportació de les famílies a través del preu públic. El Consell Comarcal, però, està concentrant els esforços necessarisper tal d'incrementar les fonts de finançament, tant per oferir un servei amb una demanda constant a l'alça, com per talde donar-li una projecció futura amb qualitat que respongui a les necessitats de desplaçament de les persones ambdiscapacitat i en situació de dependència del Maresme.

II. Objectius de mandat:

- Afavorir la mobililitat i l'accés dels ciutadans i ciutadanes de la comarca als centres i establiments socials, perquè per laseva discapacitat o situació de dependència no poden fer ús del transport públic ordinari. Amb aquest servei promovemla integració social, laboral i relacional de les persones amb discapacitat i de la gent gran del Maresme.

- Liderar el procés d'implantació del model català de transport adaptat i/o assistit a la comarca del Maresme.

III. Actuacions estratègiques:

- Realitzar un estudi de diagnosi de necessitats, tipologia i nivells de cobertura del transport adaptat i per l'establimentd'una visió global de la xarxa dels diferents agents prestadors al territori.

- Revisar i modificar el mapa de rutes actuals per a incrementar la seva eficiència.

- Augmentar la cobertura de necessitats de transport adaptat de les persones amb discapacitat i en situació dedependència de la comarca.

- Cercar noves fonts de finançament.

- Actualitzar el sistema de cobrament dels preus públics.

- Potenciar el treball en xarxa amb els ajuntaments de la comarca i amb les entitats que treballen amb persones ambdiscapacitat per optimitzar els recursos i racionalitzar els serveis.

- Revisar el pla de qualitat per a la gestió i prestació del servei.

IV. Indicadors clau:

- Nombre de rutes establertes.

- Nombre d'usuaris coberts.

- Accions i projectes realitzats per a cercar noves fonts de finançament.

- Nombre d'accions realitzades per a la implantació del model català de transport adaptat i/o assistit a la comarca delMaresme.

- Posada en marxa d'una xarxa de transport per a traslladar persones grans amb dependència als centres socialsd'atenció diürna.

Tipus de competència comarcal:

B.

V. Finançament del servei:

- Contracte ? Programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.- Conveni amb l'ajuntament de Mataró. E

- Preu públic per la prestació del servei.

C

33Dil uns, 17 d'octubre de 2016

SERVEI DE BEQUES I AJUTS ESCOLARS.

I. Descripció:

Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme aprova les bases de la convocatòria de beques de menjador ques'envien als ajuntaments com a administracions interlocutores amb els usuaris i les escoles.

Un cop finalitzat el termini de sol·licitud, els ajuntaments les fan arribar al Consell Comarcal que, seguint lesbaremacions realitzades i segons les bases de la convocatòria, aprova els ajuts, els notifica a cada ajuntament i els liquida segons l'ús del servei que hagi realitzat cada alumne, amb un màxim del 50% del cost del menú i d'acord amb elpreu públic establert pel Departament d'Ensenyament.

Els diferents ajuts gestionats són:

- Ajuts de menjador obligatoris: van adreçats als alumnes que s'han de desplaçar del seu municipi de residència perpoder cursar educació infantil de segon cicle, primària o secundària, per manca d'oferta en el seu municipi deresidència, així com els alumnes escolaritzats en escoles d'educació especial.

- Ajuts de desplaçament obligatoris: van adreçats als alumnes que s'han de desplaçar del seu municipi de residència perpoder cursar educació infantil de segon cicle, primària o secundària, per manca d'oferta en el seu municipi de residènciai que no disposen de transport escolar.

II. Objectius de mandat:

- L'objectiu d'aquest servei és el de gestionar les beques socioeconòmiques de menjador escolar no obligatòries i elsajuts de menjador i/o desplaçament obligatoris, segons les normatives i bases anuals.

III. Actuacions estratègiques:

- Adaptació de les bases a la realitat social com a conseqüència del context econòmic actual.

- Enfortir el treball de coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments.

- Agilitzar els processos d'atorgament dels ajuts.

- Facilitar la gestió dels ajuts socioeconòmics, a través d'una nova aplicació informàtica d'implantació comarcal.

IV. Indicadors clau:

- Nombre de sol·licituds rebudes.

- Nombre de beques socioeconòmiques atorgades.

- Nombre de beneficiaris dels ajuts de menjador i de desplaçament per curs escolar.

- Calendari d'atorgaments de les beques socioeconòmiques.

- Posada en marxa del nou programa de gestió de beques.

Tipus de competència comarcal:

B.

V. Finançament del servei:

- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI DE BEQUES I AJUTS ESCOLARS.

VI. Descripció:Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Maresme aprova les bases de la convocatòria de beques de menjador queE

s'envien als ajuntaments com a administracions interlocutores amb els usuaris i les escoles.

C

34Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Un cop finalitzat el termini de sol·licitud, els ajuntaments les fan arribar al Consell Comarcal que, seguint lesbaremacions realitzades i segons les bases de la convocatòria, aprova els ajuts, els notifica a cada ajuntament i els liquida segons l'ús del servei que hagi realitzat cada alumne, amb un màxim del 50% del cost del menú i d'acord amb elpreu públic establert pel Departament d'Ensenyament.

Els diferents ajuts gestionats són:

- Ajuts de menjador obligatoris: van adreçats als alumnes que s'han de desplaçar del seu municipi de residència perpoder cursar educació infantil de segon cicle, primària o secundària, per manca d'oferta en el seu municipi deresidència, així com els alumnes escolaritzats en escoles d'educació especial.

- Ajuts de desplaçament obligatoris: van adreçats als alumnes que s'han de desplaçar del seu municipi de residència perpoder cursar educació infantil de segon cicle, primària o secundària, per manca d'oferta en el seu municipi de residènciai que no disposen de transport escolar.

VII. Objectius de mandat:

- L'objectiu d'aquest servei és el de gestionar les beques socioeconòmiques de menjador escolar no obligatòries i elsajuts de menjador i/o desplaçament obligatoris, segons les normatives i bases anuals.

VIII. Actuacions estratègiques:

- Adaptació de les bases a la realitat social com a conseqüència del context econòmic actual.

- Enfortir el treball de coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments.

- Agilitzar els processos d'atorgament dels ajuts.

- Facilitar la gestió dels ajuts socioeconòmics, a través d'una nova aplicació informàtica d'implantació comarcal.

IX. Indicadors clau:

- Nombre de sol·licituds rebudes.

- Nombre de beques socioeconòmiques atorgades.

- Nombre de beneficiaris dels ajuts de menjador i de desplaçament per curs escolar.

- Calendari d'atorgaments de les beques socioeconòmiques.

- Posada en marxa del nou programa de gestió de beques.

Tipus de competència comarcal:

B.

X. Finançament del servei:

- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT (SCJ).

I. Descripció:

El Servei Comarcal de Joventut del Maresme desenvolupa la seva tasca atenent a dos grans encàrrecs de laGeneralitat de Catalunya:1. L'un, en relació a les activitats d'educació en el lleure i les instal·lacions juvenils:

- Vetllar pel compliment de la normativa en matèria d'activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de E

18 anys, tot realitzant la funció d'assessorament, seguiment i visita de les activitats que es desenvolupen en el territoriC

comarcal, i,

35Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- l'assumpció de la delegació de les potestats d'execució en matèria d'instal·lacions juvenils, d'acord amb la Llei 38/1991,de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i el Decret 187/1993, de 27 de juliol.

2. L'altre, en relació l'impuls i desenvolupament de les polítiques locals de joventut:

- Vetllar perquè a tots els municipis de la comarca es duguin a terme polítiques de joventut en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, exercint les funcions d'assistència i cooperació als municipis.

Per aquesta finalitat, el Consell comarcal compta amb el Pla d'actuació comarcal en Joventut. El Pla d'actuació comarcalen joventut és una eina de treball elaborada amb i per als ajuntaments, a partir de les necessitats i demandes delsprofessionals, i, amb la finalitat de millorar les condicions de vida dels i les joves maresmencs/ques.

Per a l'assoliment d'aquesta finalitat, des del SCJ, es fomenta la corresponsabilitat i la coordinació dels diferents agents iprofessionals presents al territori que intervenen en el món dels joves, prioritzant el treball mancomunat, el treball enxarxa i la integralitat de les polítiques de joventut.

Els destinataris de les actuacions del Servei Comarcal de Joventut són, principalment, els professionals delsajuntaments, ja sigui com a destinataris finals de les diferents accions, o bé, com a intermediaris i coordinadors de lesaccions que es posen a l'abast dels ajuntaments com un recurs més per a l'atenció als joves. Els professionals amb quies treballa de forma més prioritària són:

- Professionals de les regidories de joventut dels Ajuntaments de la comarca (perfil tècnic, informador, dinamitzador ieducador).

- Tècnics municipals de les regidories d'Educació, Serveis Socials i Promoció Econòmica (principalment pel projecteTET però puntualment, per reforçar el treball transversal als ajuntaments, també els hi podem adreçar accionsvinculades als altres dos àmbits de treball).

II. Objectius de mandat.

Les accions incloses en el Pla d'actuació comarcal en joventut persegueixen, principalment, els següents objectius:

En vers els joves:

? Incrementar les possibilitats dels i les joves per accedir als recursos existents.

? Millorar l'ocupabilitat entre el jovent, posant especial atenció en els itineraris que realitzen els i les joves amb menysoportunitats.

? Reduir les desigualtats i els comportaments abusius entre, i, envers els i les joves.

En vers els ajuntaments:

? Afavorir l'adequació i ampliació de les eines i els recursos que els serveis de joventut posen a l'abast dels i les joves.

? Promoure que els ajuntaments donin una resposta activa als processos de transició formativa i laboral dels joves(prevenció, segona oportunitat, orientació, etc.).

? Millorar l'adequació de les intervencions de joventut a la realitat i necessitats del jovent.

Tipus de competència comarcal:

A/B/D.

III. Actuacions estratègiques.- Programa de suport als ajuntaments en la gestió i dinamització de serveis i equipaments juvenils. E

- Programa de Transició Escola Treball del Maresme.

36Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Programa de suport als ajuntaments en el disseny de plans i projectes de joventut.

- Programa de creació de la xarxa i capacitació d'agents de prevenció de relacions abusives amb joves.

- Actuacions delegades en matèria d'activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys.

- Actuacions delegades en matèria d'instal·lacions juvenils.

IV. Indicadors clau:

- Manteniment del Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme.

- Ajuntaments participants en les accions de Transició Escola Treball.

- Ajuntaments i agents implicats en la prevenció de les relacions abusives entre joves.

- Ajuntaments formats / assessorats en l'àmbit de la planificació de plans i projectes de joventut.

V. Finançament del servei:

- Contracte Programa fitxes 31 i 34 (Personal i actuacions).

- Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2015-2019.

? Subvenció de suport al projecte Xarxa TET del Maresme de la gerència de Serveis Educatius.

? Subvenció de suport a les accions de joventut del Servei d'Igualtat i Ciutadania.

- Aportacions a la gestió d'enviament de voluntaris en el marc del SVE.

- Altres vies de finançament que es puguin obrir en relació a les actuacions impulsades en el marc del Pla d'actuaciócomarcal en joventut.

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR.

a. Descripció:

La realitat social actual ha convertit el servei de menjador escolar en un servei imprescindible i necessari en els centreseducatius. El Consell Comarcal del Maresme ha entès que els menjadors escolars són quelcom més que un espai a onels alumnes satisfan les seves necessitats alimentàries. El model de prestació de menjadors escolars comarcal apostaper un servei de menjador que:

1. Garanteixi una dieta equilibrada que ajudi al creixement dels alumnes.

2. Eduqui en actituds i valors socials que ajudin al desenvolupament personal dels alumnes. Valors com: elcompanyonia, el respecte i la tolerància.

3. Garanteixi l'acompliment dels estàndards de qualitat del menjar i de les activitats educatives programades.

4. Vetlli per la millora contínua del servei en tots els seus àmbits de prestació: Instal·lacions, menjars, activitats de lleure,personal de monitoratge, etc.

El servei s'adapta a les necessitats dels diferents centres docents, oferint tres modalitats, segons les infraestructures decada un d'ells, que poden ser càtering que s'elabora en cuina central i es porta als centres escolars en barquetestèrmiques per tal que no perdin temperatura; cuina "in situ", quan al menjar s'elabora en el propi centre escolar en cuina pròpia; i servei en línia freda, que és quan el menjar està precuinat i baixat de temperatura i al centre escolar esregenera i s'acaba de cuinar.Aquest servei es troba també diferenciat en menjar i monitoratge. El menjar s'aporta mitjançant una empresaV

concessionària del sector i la part de monitoratge, mitjançant el servei de monitors del Consell Comarcal del Maresme.

37Dil uns, 17 d'octubre de 2016

El Consell Comarcal fa un seguiment integral del servei juntament amb els centres escolars, empresa concessionària,ajuntaments i Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b. Objectius de mandat:

- Cobrir la prestació del servei de menjador escolar als centres públics d'educació secundària obligatòria que disposend'alumnes desplaçats d'altres municipis per manca d'oferta de centres d'ensenyament públics.

- Oferir el servei de menjador escolar a altres centres d'educació primària que voluntàriament es vulguin adherir alservei.

c. Actuacions estratègiques:

- Establir una estratègia de posicionament del Consell Comarcal del Maresme com a millor opció per a la gestió delmàxim número de menjadors escolars a la comarca.

- Oferir xerrades informatives als pares dels alumnes sobre seguretat alimentària.

- Revisar els plans de funcionament dels serveis de menjador dels centres que gestiona el Consell Comarcal delMaresme.

- Vetllar per la qualitat del servei, mitjançant les comissions de menjador.

- Introducció de criteris de proximitat i de menjar ecològic en els menús diaris.

d. Indicadors clau:

- Nombre de centres obligatoris i no obligatoris coberts.

- Nombre de xerrades sobre seguretat alimentària organitzades.

- Participació en el 80% de les comissions de menjador dels centres escolars.

- % de productes ecològics i de proximitat en els menús escolars.

Tipus de competència comarcal:

B.

e. Finançament del servei:

- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

- Preu públic del servei de menjador no obligatori.

SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR.

k. Descripció:

El transport escolar és imprescindible per facilitar l'accés dels alumnes de la comarca a les escoles, instituts i als centresd'educació especial. A través d'aquest servei, es potencia la xarxa de mobilitat del Maresme, ja que fins i tot, essupleixen les mancances de transport urbà i interurbà dels municipis, sobretot, pel que fa al desplaçament dels alumnesobligatoris. A més, el servei no només afavoreix la mobilitat dels alumnes, sinó que també facilita la conciliació de la vidalaboral i familiar.

El Consell Comarcal del Maresme gestiona i coordina aquest servei, durant el període determinat pel calendari escolar, iha arribat a traslladar diàriament a més de 1.800 alumnes, amb una flota de 60 autobusos i 31 rutes distribuïdes per la

comarca. Del total de rutes, 10 són d'educació especial, motiu pel qual, els vehicles estan dotats de mecanismesN

adaptats per a transportar persones amb discapacitat i amb mobilitat reduïda. Així mateix, els professionals en ruta, tantV

xofers com monitores, s'encarreguen de facilitar els desplaçaments dels alumnes usuaris, del seu control i de la vigilància en els diferents trajectes.

38Dil uns, 17 d'octubre de 2016

El servei disposa per cada curs escolar d'un pressupost de prop de 2 milions d'EUR, que prové, majoritàriament, delDepartament d'Ensenyament de la Generalitat, dels convenis subscrits amb els ajuntaments amb alumnes que fan servirel transport no obligatori i del preu públic que paguen aquests usuaris.

El transport escolar manté el compromís de treball per a la millora contínua de la qualitat del servei i per a l'increment dela satisfacció dels usuaris/àries. És per això que cada curs escolar es realitzen enquestes de valoració i visites decontrol de les rutes per a detectar les necessitats i per a planificar les accions correctores i preventives que millorin laqualitat. A més, el Consell Comarcal del Maresme ha potenciat la coordinació del control en carretera de les diferentsrutes, a través de l'establiment de mecanismes de vigilància amb la secció de Trànsit dels Mossos d'Esquadra i lespolicies locals i ha introduït nous sistemes control d'ús del servei i de comunicació directa amb les famílies ambl'aplicació de les noves tecnologies. Aquest compromís per a la millora contínua també ha suposat la revisió deprocessos com, entre d'altres, la modificació del sistema de sol·licitud del servei, del procediment del cobrament del preupúblic, la proposta de criteris d'accés al transport no obligatori o la generalització de la formació dels professionals.

l. Objectius de mandat:

- Desplaçar els alumnes de la comarca als centres docents on han de cursar els estudis que es corresponen amb el seunivell educatiu, en condicions de qualitat i seguretat.

m. Actuacions estratègiques:

- Revisar, optimitzar i incrementar l'eficiència del mapa de rutes actuals.

- Vetllar per la seguretat i millora del servei amb l'aplicació de les propostes de modificació del programa d'inspeccionsper a cada curs escolar.

- Modificar l'ordenança reguladora del preu públic per adaptar-la progressivament a les instruccions del Departamentd'Ensenyament i per assegurar el finançament del servei.

- Millorar el sistema de gestió dels preus públics.

- Controlar la qualitat percebuda per part dels usuaris.

- Convocatòria de nous processos de contractació per a la gestió del servei de transport escolar de la comarca delMaresme.

- Introduir nous sistemes de gestió per al control d'accés de l'alumnat al servei i per al tractament de la informació per laprestació de les rutes.

- Establir un nou reglament de funcionament general del servei.

n. Indicadors clau:

- Nombre de rutes establertes.

- Nombre d'alumnes coberts.

- Nombre de convenis signats amb els ajuntaments amb alumnes residents usuaris del transport no obligatori.

- Aprovació del conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per al finançament del transport no obligatori.

- Capacitat de resposta ràpida a les incidències i a les no conformitats del servei.

- Percentatge de morositat en el cobrament del preu públic.- Nova contractació per a la prestació i gestió del servei.

E

Tipus de competència comarcal:

39Dil uns, 17 d'octubre de 2016

B.

o. Finançament del servei:

- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

- Diputació de Barcelona.

- Convenis amb els ajuntaments amb alumnes usuaris del transport no obligatori.

- Preu públic aportat per les famílies usuàries del transport no obligatori.

SERVEI DE L'OFICINA COMARCAL DE L'HABITATGE.

I. Descripció:

L'objectiu del servei és facilitar l'accés de les polítiques públiques d'habitatge a la ciutadania de la comarca.

El Servei neix el 2005 per donar resposta a les necessitats que aleshores hi havia a la comarca en matèria d'habitatge social i de rehabilitació, i pels pocs recursos socials que es destinaven a aquesta finalitat.

Les actuacions que es duen a terme queden emmarcades dins el Pla Nacional per l'Habitatge 2007-2016 i es centrenen:

1. Informar i assessorar la ciutadania i els ajuntaments sobre els serveis d'habitatge que presta l'administració engeneral.

2. Fomentar el manteniment i la rehabilitació d'habitatges i edificis de la comarca.

3. Tramitar les sol·licituds d'accés als programes socials per a fer front al pagament del lloguer o a les quoteshipotecàries.

4. Facilitar l'accés assequible a l'habitatge i promoure el lloguer social a través del Programa de Mediació i el Programade Cessió d'habitatge de la borsa de lloguer.

5. Gestionar l'eina del Registre Únic de sol·licitants.

Són potencials usuaris/àries d'aquest servei tota la població de la comarca, excepte els ciutadans que viuen en aquellsmunicipis que ja disposen de serveis propis.

II. Objectius de mandat:

- El Servei té el compromís d'ampliar la captació d'habitatges a tota la comarca i, en termes generals, millorar l'accés a l'habitatge.

- Agilitzar la tramitació dels serveis i ampliar el nombre de municipis adherits amb els convenis de col·laboració.

- Mantenir la professionalitat dels programes prestats, així com consolidar la col·laboració amb els serveis socials i elsdepartaments de Joventut de la comarca.

- Millorar l'assessorament tècnic de les obres de rehabilitació d'edificis i habitatges.

- Esdevenir el referent de la comarca en matèria d'habitatge.

III. Actuacions estratègiques:- Posta en marxa d'un nou servei de mediació i suport en habitatge per tal d'informar i assessorar a aquelles personesN

que comencen a tenir dificultats i/o tenen algun impediment per a fer efectiu els pagaments de les rendes de lloguer iV

poden trobar-se en risc de perdre l'habitatge. Fer mediació en aquells casos de conflictes veïnals i donar suport a les comunitats de veïns; utilització dels espais comuns, silenci i sorolls, brossa...

40Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Posta en marxa d'una plataforma d'estudi i d'investigació per adquirir un profund coneixement de les necessitatsd'habitatge que hi ha a la comarca i poder impulsar actuacions que es cenyeixin a aquests paràmetres estudiats amb lafinalitat de millorar el coneixement del territori. La seva finalitat és establir unes pautes organitzatives, de col·laboració ide difusió interna amb els agents que s'hi adhereixin i fer difusió pública de les conclusions extretes.

IV. Indicadors clau:

- SI/NO.

Tipus de competència comarcal:

B.

V. Finançament del servei:

- Generalitat de Catalunya.

SERVEI DE PROJECTES COOPERACIÓ INTERNACIONAL.

I. Descripció:

D'un temps ençà assistim a un canvi de paradigma en la Cooperació Internacional al Desenvolupament. Del tradicionalmonopoli de l'Estat com a gestor d'aquesta esfera d'acció pública, hem transitat cap a una participació directa delsgoverns subnacionals en el sistema de cooperació internacional. Ha estat la necessitat d'operar en contextosglobalitzats i regionalitzats la que ha assentat les bases per a una creixent presència de les ciutats i regions en l'arenainternacional, en especial pel que fa a la promoció del progrés econòmic i social dels països més desfavorits.

L'aportació dels ens locals al sistema de cooperació internacional ha estat històricament modesta. No obstant, des delConsell Comarcal tenim la convicció que la col·laboració del món municipal en projectes de cooperació és uncomplement necessari a les estratègies d'abast més global, a les que aporta el valor afegit de la proximitat amb el teixit associatiu i de la corresponsabilitat domèstica amb la correcció de les desigualtats internacionals.

Les ajudes de cooperació internacional que instrumenta el Consell Comarcal, amb sistema de lliure concurrència,s'adrecen a entitats sense afany de lucre amb seu social al Maresme.

II. Objectius de mandat:

- Consolidar les iniciatives en les quals el Consell pot aportar coneixement i experiència, fruit de la prestació de serveisque fa anys que dóna des de les diferents àrees.

- Prioritzar aquelles iniciatives que solucionen els problemes originats per causes estructurals del país receptor i no tantper situacions d'emergència.

- Consolidar la participació del Consell en un nombre major de projectes adreçats al tercer món.

III. Actuacions estratègiques:

- Crear una xarxa comarcal amb el suport de tots els ajuntaments, per consensuar criteris i línees d'actuació en l'àmbitinternacional.

- Definir unes noves bases per a l'atorgament dels ajuts que donin resposta als principis de flexibilitat en la presentacióde projectes, objectivitat en la seva valoració, proporcionalitat en l'atribució de fons i selectivitat de les iniciatives demajor impacte.

IV. Indicadors clau:- SI/NO. E

Tipus de competència comarcal:

41Dil uns, 17 d'octubre de 2016

E.

V. Finançament del servei:

- Recursos propis.

SERVEI DE MONITORATGE EDUCATIU.

a. Descripció:

El servei de monitoratge educatiu gestiona les activitats educatives complementàries que es desenvolupen en elsdiferents serveis que gestiona el Consell Comarcal del Maresme per la delegació de competències del Departamentd'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com són el transport i menjador escolar i l'acollida matinal.

La creació d'aquest nou model de gestió, mitjançant una empresa d'economia mixta, respon a l'exigència actual dequalitat i complexitat que suposa el desenvolupament d'activitats amb infants, mitjançant l'eficiència i laprofessionalització del sector.

Seguint aquesta línia, el Consell Comarcal del Maresme va dissenyar un pla de formació per integrar-lo al servei demonitoratge, basat en les diferents competències professionals del monitor polivalent. El producte final va ser el Curs de Monitor/a Socioeducatiu/va, pioner a la comarca i a Catalunya, atès que habilita al monitor en totes les activitatseducatives complementàries. També se segueix professionalitzant els monitors vetlladors a través dels diferents cursosque el Consell Comarcal del Maresme gestiona.

b. Objectius de mandat:

El servei de monitoratge educatiu significa l'ordenació, simplificació i millora de la qualitat dels serveis educatius actualsa través del compliment dels següents objectius generals:

a) Incrementar l'ocupabilitat i l'estabilitat laboral del personal.

b) Augmentar l'eficiència a través de l'optimització de recursos i reducció dels costos estructurals.

c) Millorar la qualitat, mitjançant:

- La reducció del nombre d'interlocutors.

- La integració del monitor en el projecte educatiu de centre.

- La unificació de l'estil educatiu en totes les activitats.

d) Professionalització del sector mitjançant un pla de formació propi.

e) Gestió de possibles incidències amb el menor temps possible.

c. Actuacions estratègiques:

2. Incrementar el nombre d'escoles que optin pel Servei d'Acollida del Consell Comarcal del Maresme.

3. Oferir a la comunitat educativa una adequada oferta de recursos formatius.

4. Enfortir les línies de coordinació amb l'empresa SESMAR, SL amb l'objectiu de mantenir la qualitat dels serveiseducatius.

5. Dinamitzar la borsa de monitors disponibles a la comarca creant oportunitats laborals.

d. Indicadors clau:1. Nombre d'escoles amb el Servei d'Acollida.

V

2. Nivell de satisfacció dels usuaris (escoles, famílies i monitors).

42Dil uns, 17 d'octubre de 2016

3. Nombre d'alumnes que finalitzen satisfactòriament els cursos de formació gestionats pel Consell Comarcal delMaresme.

4. Nombre de persones apuntades a la borsa de monitors del Consell Comarcal del Maresme.

Tipus de competència comarcal:

B.

e. Finançament del servei:

- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

- Preu Públic de famílies.

SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA.

I. Descripció:

El Consell Comarcal del Maresme presta el servei d'atenció domiciliària als municipis que li deleguen la competènciaamb la signatura de conveni.

L'Objectiu és oferir un servei de l'atenció domiciliària als ajuntaments dels Maresme que millori la qualitat de vida delsusuaris derivats pels ajuntaments amb criteris d'eficiència, simplificació, innovació i control públic, que posicioni elConsell Comarcal del Maresme com a garant de la igualtat d'accés a aquest servei.

Aquest servei es presta a través de SESMAR, SL empresa d'economia mixta creada l'any 2009 per aquesta finalitat. El servei que es presta als usuaris derivats pels ajuntaments és: en el conjunt organitzat i coordinat d'accions que esrealitzen a la llar de la persona usuària, adreçades a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter puntual i/ourgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal,dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials, que impedeixen les tasques habituals de lavida quotidiana.

El servei engloba les següents actuacions domiciliàries bàsiques:

- Atenció personal.

- Neteja a la llar.

Altres serveis complementaris que es poden prestar:

- Àpats a domicili.

- Bugaderia.

- Ajuts tècnics.

II. Objectius de mandat:

- Augmentar nombre de convenis de delegació de competències de SAD amb els ajuntaments de la comarca.

- Implantar el Quadre de Comandament Integral del SAD.

III. Actuacions estratègiques:

- Oferir la prestació del SAD de manera fàcil i senzilla als ajuntaments de la comarca del Maresme, simplificant al màxim

els tràmits necessaris i facilitant la gestió econòmica del servei. E

- Garantir el control i la qualitat de les prestacions, mantenint un procés de retroalimentació continuat amb els ajuntaments adherits.

43Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Complementar el servei prescrit pels ajuntaments amb millores adaptades a les necessitats canviants dels usuarisfinals.

IV. Indicadors clau:

- Nombre de municipis que deleguen la competència.

- Nombre de processos del QCI implementats.

- Nombre de millores adaptades.

Tipus de competència comarcal:

D.

V. Finançament del servei:

- Convenis de delegació de competències amb els ajuntaments.

- Contracte Programa amb la Generalitat de Catalunya.

- Copagament dels usuaris.

SERVEI DE SUPORT A LA GESTIÓ DE LES EXTRAESCOLARS. SEGELL DE QUALITAT QAI10.

I. Descripció:

Les activitats extraescolars són un camp obert que, de moment, no és regulat per cap normativa que fixi criteris clars sobre el que és raonable com a activitat complementària. Aquesta manca de regulació provoca moltes mancances en eldia a dia de la gestió i el seguiment d'aquestes activitats educatives que es porten a terme fora dels horaris escolars.

En aquest marc, el Consell Comarcal del Maresme va dissenyar l'any 2005 una eina de mesura de la qualitat: segellQAI10 que permet avaluar el nivell òptim de qualitat de les activitats extraescolars inicialment, i posteriorment va integrarel servei de lleure educatiu en temps de migdia i el servei de monitoratge de transport escolar. Amb aquest segelldistintiu es vol facilitar la recerca i l'elecció d'aquelles activitats i entitats que han estat sotmeses a criteris de qualitat pera l'educació, sent una impuls per aquestes en la seva promoció a la comarca i fora d'aquesta.

El servei de suport a la gestió de les activitats extraescolars ha evolucionat des del seu inici fa 5 anys, s'ha treballat ambuna desena d'ajuntaments de la comarca per mitjà de convenis de col·laboració, i en funció de les necessitats que hananat sorgint: creació de noves escoles i AMPA, tramitació de nous serveis educatius, cursos i tallers formatius, borsa demonitors...

També s'ha estat donant suport a una quinzena d'AMPA durant els anys de vigència del servei i s'ha anat integrantnoves accions al servei, com la línia de subvencions per a les accions organitzades per l'AMPA dirigides als pares imares de l'escola, o bé aplicades a les activitats extraescolars del centre. També s'han realitzat un seguit de xerradesper als pares sobre temes d'interès educatiu, tallers formatius per part de FAPAC en temes de contractació i funcions dels membres de l'AMPA...

L'ampliació d'usuaris d'aquests serveis, en l'actualitat està molt lligada a la situació socioeconòmica de les famílies i delsajuntaments i aquest factor pot tenir més pes pel seu futur immediat que la pròpia necessitat de millora de la qualitat.

II. Objectius de mandat:

- Donar suport a les associacions de mares i pares, a les administracions públiques i als professionals del lleureeducatiu per a la millora de la qualitat òptima de les activitats que ofereixen.- Posar en valor el segell de qualitat QAI10 com a model de certificació del nivell òptim de qualitat per a l'educació basatN

en 10 criteris bàsics: viabilitat econòmica, organització, prevenció i seguretat, programació i recursos humans de lesV

entitats certificades.

44Dil uns, 17 d'octubre de 2016

III. Actuacions estratègiques:

- Promocionar el segell de qualitat per diversos mitjans (web corporativa, catàleg per empreses, etc).

IV. Indicadors clau:

- Nombre d'accions de promoció realitzades.

- Nombre d ?empreses acreditades.

Tipus de competència comarcal:

E.

V. Finançament del servei:

- Recursos públics i privats.

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davantel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la sevapublicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Mataró, 5 d'octubre de 2016

La gerent, Anna Antoja Serra

45