Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Substitució del senyor president del Consell per motiu de la seva absència, per part de la vicepresidenta primera
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Consells Comarcals


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Baix Llobregat

EDICTE

Per decret de presidència 208/2016, de data 5 d'octubre de 2016 i de conformitat amb el que disposa l'article 13.2 delDecret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'organització comarcal deCatalunya i l'article 11 del Reglament Orgànic Comarcal del Baix Llobregat en relació a l'article 47.2 del Reglamentd'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s'ha acordat la substitució del Sr. President, ambmotiu de la seva absència de la comarca en el període comprès entre el 7 al 26 d'octubre de 2016, ambdós inclosos, perpart de la Vice-Presidenta Primera la Sra. Raquel Sánchez Jiménez.

El que es fa públic per a general coneixement.

Sant Feliu de Llobregat, 5 d'octubre de 2016

El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà i Palau