Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte executiu de coberta de pista esportiva i vestidors del CEIP Marcel·lí Moragas a Gavà
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

La Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha resolt, en data 28 de setembre de 2016, aprovarinicialment el projecte executiu de coberta de pista esportiva i vestidors del CEIP Marcel·lí Moragas a Gavà, i sotmetre'la informació pública durant un termini de 30 dies, tenint-lo per definitivament aprovat si dintre del termini esmentat nos'hi formulessin al·legacions.

Durant el termini expressat l?esmentat projecte estarà a disposició dels interessats al departament de Contractació del'Àrea Metropolitana de Barcelona a l'adreça següent: Carrer 62 número 16-18 Edifici A, 2ª planta Zona Franca, 08040Barcelona i es podran formular les al·legacions que s'estimin oportunes en el seu Registre General, a la mateixa adreçaindicada.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El secretari general, Sebastià Grau i Àvila