Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del treballs d'assistència per a l'elaboració de 4 plans locals d'adaptació al canvi climàtic en el marc del pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Resolució de la Vicepresidència de l'Àrea de Medi Ambient de data 4 d'octubre de 2016 de l'Àrea Metropolitana deBarcelona, per la qual es convoca la licitació de la contractació, per procediment obert, dels treballs d'assistència per al'elaboració de 4 plans locals d'adaptació al canvi climàtic en el marc del pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i elclima.

D'acord amb el preceptuat a l'article 142 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es procedeix a la publicació de la següent licitació:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació.

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Veure 1 b).

2) Domicili: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 2ª Planta. (Zona Franca).

3) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

4) Telèfon: 93 223 51 51.

5) Fax: 93 223 51 31.

6) Correu electrònic: Contractacio@amb.cat.

7) Direcció d'internet del perfil de contractant: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació d'ofertes.

d) Número d'Expedient: 1399/16.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció: Treballs d'assistència per a l'elaboració de 4 plans locals d'adaptació al canvi climàtic en el marc del pacted'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima.

c) Divisió per lots : Si. Número de lots 2.

d) Lloc d'execució/lliurament: Veure plecs.

e) Termini d'execució: 9 mesos, a comptar des de la data de formalització definitiva el 2016.

f) Admissió de pròrroga: de mutu acord, fins un màxim de dos més addicionals.

g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas).

h) Sistema dinàmic d'adquisició (en el seu cas).

i) CPV (Referència de nomenclatura):.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Subhasta electrónica: No procedeix.

d) Criteris d'adjudicació: Veure plecs.4. Valor estimat del contracte: 68.000,00 EUR.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 68.000,00 EUR (34.000 EUR per lot).Dil uns, 17 d'octubre de 2016

6. Garanties exigides.

Provisional (import):No se'n demana.

Definitiva: El 5% de l'import d'adjudicació, sense IVA.

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació (en el seu cas): No se'n demana.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i profesional: veure plecs de clàusules administratives ? clàusula13 ? Sobre 1 ? 5).

c) Altres requisits específics: Veure plecs.

d) Contractes reservats: No procedeix.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins les 11 hores del dia que es compleixin 15 dies a partir de la publicació del present anunci.

b) Modalitat de presentació: Veure plecs.

c) Lloc de presentació: Veure plecs.

1.2.3.: Veure punt 1.

4. Direcció electrònica: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.

d) Número previst d'empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit).

e) Admissió de variants: No procedeix.

f) Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: l'obertura dels sobres número 2 i 3 s'avisarà oportunament als licitadors al Perfil de contractant de l'AMB.

b) Direcció: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 7ª Planta. (Zona Franca).

c) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

d) Data i hora: Veure Perfil de Contractant.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari fins a màxim de 1000,00 EUR.

11. Data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: No procedeix.

12. Altres informacions: No procedeix.

Barcelona, 5 de setembre de 2016

El secretari general accidental, Sebastià Grau i Àvila