Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de les obres del P.O.M.O. del projecte executiu de millora d'espai públic a l'entorn dels equipaments de la Parellada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Acord de la Junta de Govern de data 4 d'octubre de 2016 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la qual es convocala licitació de la contractació, per procediment obert, de les obres del P.O.M.O. del projecte executiu de millora d'espaipúblic a l'entorn dels equipaments de la Parellada, al municipi de Sant Boi de Llobregat.

D'acord amb el preceptuat a l'article 142 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es procedeix a la publicació de la següent licitació:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació.

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Veure 1 b).

2) Domicili: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 2ª Planta. (Zona Franca).

3) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

4) Telèfon: 93 223 51 51.

5) Fax: 93 223 51 31.

6) Correu electrònic: Contractacio@amb.cat.

7) Direcció d'internet del perfil de contractant: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació d'ofertes.

d) Número d'Expedient: 901091/16.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres.

b) Descripció: Obres del P.O.M.O. del projecte executiu de millora d'espai públic a l'entorn dels equipaments de laParellada, al municipi de Sant Boi de Llobregat.

d) Lloc d'execució/lliurament: Sant Boi de Llobregat.

e) Termini d'execució/lliurament: 6 mesos.

f) Admissió de pròrroga: No.

i) CPV (Referència de nomenclatura): 45233262-3.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

d) Criteris d'adjudicació: Veure plecs.

4. Valor estimat del contracte: 546.129,80 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 546.129,80 EUR. Import total: 660.817,06 EUR.6. Garanties exigides.

Provisional (import): 16.383,89 EUR.

Definitiva (%) 5% import d'adjudicació.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació (en el seu cas): Grup C Subgrup 6 categoria d.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins les 11 hores del que es compleixin 26 dies a partir de la publicació del present anunci.

b) Modalitat de presentació:

c) Lloc de presentació:

1.2.3.: Veure punt 1.

4. Direcció electrònica: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant

e) Admissió de variants, si procedeix: No.

f) Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: l'obertura dels sobres número 2 i 3 s'avisarà oportunament als licitadors al perfil de contractant.

b) Direcció: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 7ª Planta. (Zona Franca).

c) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari fins a màxim de 1000 EUR.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El secretari general, Sebastià Grau Àvila