Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de les obres per a l'execució del projecte de remodelació del carrer Pompeu Fabra, entre el carrer Sant Carles i el passeig Salzareda, fase II
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Àrea Metropolitana de Barcelona


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Acord de la Junta de Govern en sessió de data 4 d'octubre de 2016 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, per la qual esconvoca la licitació de la contractació, per procediment obert, de les obres per l'execució del projecte de remodelació delcarrer Pompeu Fabra, entre el carrer Sant Carles i el Passeig Salzareda, FASE II, al terme municipal de Santa Colomade Gramenet.

D'acord amb el preceptuat a l'article 142 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es procedeix a la publicació de la següent licitació:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció d'informació.

a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.

b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Veure 1 b).

2) Domicili: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 2ª Planta. (Zona Franca).

3) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

4) Telèfon: 93 223 51 51.

5) Fax: 93 223 51 31.

6) Correu electrònic: Contractacio@amb.cat

7) Direcció d'internet del perfil de contractant: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Durant el termini de presentació d'ofertes.

d) Número d'Expedient: 901075/16.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres.

b) Descripció: Obres per l'execució del projecte de remodelació del carrer Pompeu Fabra, entre el carrer Sant Carles i elPasseig Salzareda, FASE II, al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

d) Lloc d'execució: al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet.

e) Termini d'execució: serà de 12 mesos, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acte decomprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

i) CPV (Referència de nomenclatura): 45233200-1.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

d) Criteris d'adjudicació: Veure plecs.

4. Valor estimat del contracte: 2.960.368,79 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost base de licitació:a) Import net: 2.960.368,79 EUR. Import total: 3.582.046,24 EUR.

6. Garanties exigides.

Provisional (import): 88.811,06 EUR.

Definitiva (%) 5 per cent de l'import de l'adjudicació, IVA exclòs.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: Grup G Subgrup 6 categoria e i Grup E Subgrup 1 categoria e.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure plecs.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins les 11 hores del dia que es compleixin 26 dies a partir de la publicació del present anunci.

b) Modalitat de presentació:

c) Lloc de presentació:

1.2.3.: Veure punt 1.

4. Direcció electrònica: http://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant

f) Termini durant el qual el licitador és obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos.

9. Obertura d'ofertes:

a) Descripció: l'obertura dels sobres número 2 i 3 s'avisarà oportunament als licitadors al perfil de contractant.

b) Direcció: Carrer 62 número 16-18, Edifici A, 7ª Planta. (Zona Franca).

c) Localitat i codi postal: 08040 Barcelona.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari fins a màxim de 1.000,00 EUR.

11. Data de tramesa de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: no procedeix.

12. Altres informacions.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila