Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de la gestió del servei de gestió del Centre Obert de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 4 d'octubre de 2016 va acordar aprovar l'expedient decontractació i obertura de procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i elplec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació de la gestió del servei de gestió del CentreObert de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

1. Entitat adjudicadora: dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1) Dependència: Servei de Contractació.

2) Domicili: plaça de la Vila, 8.

3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

4) Telèfon: 938 140 000.

5) Fax: 938 142 425.

6) Correu electrònic: contractacio@vilanova.cat.

7) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.vilanova.cat/html/ajuntament/perfil_contractant.html.

8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: l'últim dia de presentació de proposicions.

d) Número d'expedient: 011/2016-CONT.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: gestió de serveis.

b) Descripció: gestió del servei de gestió del Centre Obert de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

c) Divisió per lots i número de lots: no.

d) Lloc d'execució:

2) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

e) Termini d'execució: 2 anys.

f) Admissió de pròrroga: sí, dos anys, prorrogables anualment.

i) CPV: 85312000.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert, subjecte a regulació harmonitzada.

c) Subhasta electrònica: no.

d) Criteris d'adjudicació: vegeu el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

4. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 250.000,00 EUR (anuals).

IVA: 25.000,00 EUR d'IVA (anuals).Import total: 275.000,00 EUR (anuals).

5. Garanties exigides:

Provisional: no s'exigeix la constitució de la garantia provisional.

Definitiva: 5% de l'import anual d'adjudicació.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

6. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: vegeu la clàusula 5.3 del Plec de ClàusulesAdministratives.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 de novembre de 2016.

b) Modalitat de presentació: la indicada als plecs.

c) Lloc de presentació:

1) Dependència: Oficina d'Atenció Ciutadana.

2) Domicili: plaça de la Vila, 8.

3) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

e) Admissió de variants: no.

f) Termini durant el qual el licitador restarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a comptar des de la datad'obertura de les proposicions econòmiques.

8. Obertura d'ofertes:

a) Adreça: C/ Escolapis, 6, 1a planta.

b) Localitat i codi postal: Vilanova i la Geltrú, 08800.

c) Data i hora: 2 de desembre de 2016 a les 12 h.

9. Despeses de publicitat: a càrrec de l'adjudicatari.

10. Data d'enviament de l'anunci al "Diari Oficial de la Unió Europea": 6 d'octubre de 2016.

Vilanova i la Geltrú, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Neus Lloveras Massana