Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública de la dissolució definitiva del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès TV)
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

EDICTE del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès

El Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès TV), en sessió de 22 dejuny de 2016, va acordar inicialment la dissolució de l'entitat, la liquidació dels seus béns i la reversió de les obres iinstal·lacions existents.

L'acord esmentat es va sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils, mitjançant edictes publicats en el ButlletíOficial de la Província de Barcelona de 8 d'agost de 2016 i en el DOGC de 4 d'agost de 2016, sense que dins del'esmentat termini s'hagi presentat cap al·legació o reclamació.

D'altra banda, l'expressat acord fou ratificat pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, membre únic delConsorci, en sessió de 19 de juliol de 2016, i l'acord municipal també esdevingué definitiu prèvia informació pública.

Per tant, l'acord adoptat s'ha d'entendre definitiu de forma tàcita. Es fa publica, en conseqüència, la dissolució definitivadel Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès TV), dissolució que s'inscriuràen el registre del sector públic local de Catalunya.

Vilafranca del Penedès, 23 de setembre de 2016

El secretari del Consorci, Francesc Giralt i Fernàndez