Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

ANUNCI

Aprovada inicialment, per acord del Ple municipal de data 27 de setembre de 2016, l'Ordenança municipal reguladoradels mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès, es sotmet a informació pública pel termini de trentadies a comptar des del dia següent al de la darrera publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es pot examinar l'expedient en el Departament de Secretaria d'aquest ajuntament i presentar al·legacions o reclamacions. Si no n'hi haguessin,l'Ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés, i entrarà en vigor l'endemà dela publicació del seu text complert en el Butlletí Oficial de la Província.

Vilafranca del Penedès, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Pere Regull i Riba