Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació d'urgència d'un professor de saxo de l'escola municipal de música Pau Casals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecavalls

ANUNCI

D'acord amb el previst a l'art. 94.3. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal alservei de les entitats locals, es fa pública la contractació d'urgència del Sr. Héctor Canós Avellaneda com a professor desaxo de l'escola municipal de música Pau Casals, amb efectes del 5 de setembre de 2016, amb un contracte laboral temporal a temps parcial.

Viladecavalls, 3 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Francesca Berenguer Priego