Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança de transparència i Administració electrònica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecavalls

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Viladecavalls, en data 29 de setembre de 2016 ha aprovat inicialment la modificació del'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, que es transcriu literalment a annex a aquest anunci, el quees sotmet a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la publicació d'aquest al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona, DOGC, i un dels diaris de major difusió de la província i al taulell d'anuncis municipal a comptarde l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb el quedisposa l'article 63 del Reglament d'Obres, activitats i serveis de les entitats locals.

L'expedient romandrà exposat al públic a les dependències de Secretaria d'aquest Ajuntament, als efectes de la sevaconsulta, i si s'escau es podran formular les reclamacions i/o suggeriments pertinents davant del registre general de laCorporació.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi presentat cap reclamació i/o suggeriment, l'acord d'aprovació inicialesdevindrà definitiu, sens perjudici del tràmit de certificació.

ANNEX (TEXT MODIFICAT).

Es modifica l'Ordenança de Transparència i Administració Electrònica, mitjançant la substitució del redactat dels articles11.1m), 17.1, 28.3, 28.6 i 34, pels següents:

? Article 11.1.m) Les informacions que siguin demandades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a lainformació pública. S'entendrà que una sol·licitud és freqüent quan el volum de sol·licituds és reiterada i constant al llargdel temps o bé quan es produeixen diverses sol·licituds en un espai reduït de temps. A aquests efectes, i de formaorientativa, se'n valorarà la publicació quan es produeixi una mitjana d'una sol·licitud cada 30 dies o bé quan esprodueixen almenys 3 sol·licituds en un període de 3 mesos.

? Article 17.1. La seu electrònica és l'adreça electrònica disponible al públic, la titularitat, gestió i administració de la qualcorresponen a l'Ajuntament de Viladecavalls en exercici de les seves competències. La seu electrònica estarà disponibleper als ciutadans i les ciutadanes a través dels sistemes de la informació que determini i faci públiques l'Ajuntament deViladecavalls i en tot cas, a través del següent apartat de la web municipal, https://www.viladecavalls.cat/ajuntament-

seu-electronica, o la que en el seu dia es determini mitjançant decret de l'alcaldia, segons el desenvolupamentorganitzatiu corresponent.

? Article 28.3. Els membres de la Corporació restaran obligats a relacionar-se amb l'Ajuntament per mitjans electrònicsde conformitat amb el que disposa l'article 38 del Reglament Orgànic Municipal.

? Article 28.6. Les persones físiques o jurídiques que l'Ajuntament de Viladecavalls determini mitjançant acord de l'òrganmunicipal corresponent i de conformitat amb la normativa que resulti d'aplicació en cada moment, restaran obligades ala tramitació electrònica dels procediments, en funció del procediment o de la seva singularitat.

? Renumerar l'article 34 que passa a estructurar-se en apartats 1 al 9 amb el mateix contingut.

Viladecavalls, 17 de octubre de 2016

L'alcaldessa, Francesca Berenguer Priego