Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases i simultàniament de la convocatòria del procés de selecció per cobrir els següents llocs de treball temporals: 2 oficials de 2a de paleta i 1 agent cívic
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Viladecavalls

ANUNCI

Per resolució de l'Alcaldia de data 29 de setembre de 2016 han estat aprovades les bases i simultàniament laconvocatòria del procés de selecció per a cobrir els següents llocs de treball:

- 2 oficials de segona de paleta.

- 1 agent cívic integrador social.

tots ells inclosos en el "Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, per a l'any2016.

Les bases es poden consultar al taulell d'edictes de l'Ajuntament i al web municipalhttps://www.viladecavalls.cat/ajuntament-seu-electronica/informació-oficial/anuncis-edictes

El termini per presentar sol·licituds per prendre part en el procés de selecció, serà de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Els successius anuncis es faran públics exclusivament en el tauler municipal d'edictes i a l'esmentat web.

Viladecavalls, 3 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Francesca Berenguer Priego