Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició pública del compte general del pressupost del 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

ANUNCI

Informat per la Comissió Especial de Comptes el Compte General del Pressupost de l'any 2015 d'aquesta Corporació,es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de la publicació d'aquest anunci en elButlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant aquest termini i vuit dies mes, s'admetran les observacions i objeccions que puguin formular-se per escrit.

Vallbona d'Anoia, 7 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Maria Isabel Ferrer i Bosch