Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició publica del compte general i compte de patrimoni per a l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vacarisses

EDICTE

Donada la necessitat de procedir a l'aprovació del Compte General i Compte de Patrimoni de l'Ajuntament deVacarisses corresponent a l'exercici 2015.

Vist allò disposat pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 de abril, RBRL, i 208 i següents del Text Refós de la Lleireguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; 69 de la Llei 30/1992 de 26de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i 165.1 a) delreglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, en relació amb les atribucions previstes pelsarticles 21.1 f) i 22.2. e) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

El compte general de l'Ajuntament de Vacarisses corresponent a l'exercici 2015, juntament amb tots els seus justificantsi el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals i vuit més, els interessats podran presentar reclamacions, correccionso observacions. Examinats aquests per la Comissió Especial de Comptes i practicades les comprovacions que estiminecessàries, emetrà, en el seu cas, nou informe.

Evacuats aquests tràmits, sotmetre l'expedient, el qual contindrà, en tot cas, el Compte General de l'Ajuntament deVacarisses acompanyat dels informes i de les reclamacions i esmenes, a l'aprovació del ple de la corporació a fi deprocedir, en el seu cas a la seva aprovació i enviar còpia de l'expedient a la Sindicatura de Comptes.

Vacarisses, 26 de setembre de 2016

L'alcalde, Antoni Masana Ubach