Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del compte general de l'exercici 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torrelavit

EDICTE

Formulat el Compte General del Pressupost d'aquesta Entitat Local corresponent a l'exercici de 2015, s'exposa al públic,junt amb els seus justificants i el informe de la Comissió Especial de Comptes, durant QUINZE DIES. En aquest plaç ivuit dies més s'admetran les observacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per la ditaComissió que practicarà les comprovacions que cregui necessàries, emetent nou informe, abans de sotmetre-les al Plede la Corporació, per que puguin ser examinades i, en el seu cas, aprovades, de conformitat amb el què disposa l'article212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Torrelavit, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Ramon Riera Bruch