Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del Projecte d'urbanització del carrer Nou i corredor de Can Reig
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

EDICTE de l'Ajuntament de Torelló, referent a l'aprovació del Projecte d'urbanització del carrer Nou i corredor de Can Reig

Per resolució d'aquesta Alcaldia de data 14 d'octubre de 2016 es va aprovar el Projecte d'urbanització del carrer Nou icorredor de Can Reig" redactat per l'arquitecte Jaume Tuneu i Alabró per encàrrec d'aquest ajuntament, que ascendeixa una quantia de 649.217,86 EUR més 136.335,75 EUR corresponents a l'IVA.

El projecte es pot consultar al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torelló de dilluns a divendres, durant eltermini d'informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al DOGC ial BOP.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant de l'Ajuntament dins del termini esmentaten l'apartat anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, delprocediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Torelló, 14 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jaume Vivet i Soler