Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte de millora del clavegueram a Can Jaumira
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

EDICTE de l'Ajuntament de Torelló, referent a l'aprovació definitiva del Projecte de "Reforma i millora del clavegueram a la cruïlla del C. Manlleu amb el C. Diputació (Ctra. BV-5224 PK 5,600)"

Per resolució d'aquesta Alcaldia de data 3 d'octubre de 2016 es va aprovar definitivament el Projecte de "Reforma i millora del clavegueram a la cruïlla del C. Manlleu amb el C. Diputació (Ctra. BV-5224 PK 5,600)", redactat per l'enginyerde camins, canals i ports Xavier Falcó i Ferrer, que ascendeix a una quantia 223.612,33 EUR més 46.958,59 EUR corresponents a l'IVA.

La qual cosa es fa pública en compliment de l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova elReglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Si es vol impugnar la referida resolució de data 3 d'octubre de 2016, que posa fi a la via administrativa, procedeixinterposar recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de la província de Barcelonaen el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la publicació del present edicte al BOP, al DOGC i al taulerelectrònic d'edictes de la Corporació.

Alternativament i de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada en eltermini d'un mes a comptar des de la data de publicació del present edicte.

Torelló, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jaume Vivet i Soler