Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del Protocol per a la prevenció i l'actuació davant l'assetjament moral, sexual o per raó de sexe
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tordera

EDICTE d'aprovació inicial del Protocol per a la prevenció i l'actuació davant l'assetjament moral, sexual o per raó de sexe de l'Ajuntament de Tordera

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment el Protocol per a laprevenció i l'actuació davant l'assetjament moral, sexual o per raó de sexe de l'Ajuntament de Tordera.

L'expedient s'exposa a informació pública, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de l'ultimapublicació d'aquest edicte en el BOP, en el DOGC, en el Diari ARA, en el tauler d'anuncis de la corporació i a la web municipal, per tal que es pugi examinar l'expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s'estimin pertinents.

De no produir-se reclamacions o suggeriments durant l'esmentat termini, l'acord d'aprovació inicial del Protocols'entendrà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un de nou.

L'expedient es podrà consultar en el Departament de Secretaria (Pl. Església, 2.- 08490 Tordera), en horari de dilluns adivendres, de 9.00 a 14.00 hores, i a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'adreça www.tordera.cat.

El que es publica per a general coneixement, a Tordera, 5 d'octubre de 2016.

Ho disposa, el primer tinent d'alcalde, per delegació (DA 2016/253), Josep Llorens Muñoz

En dóna fe, la secretària, Marta Portella Nogué