Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva i publicació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tordera

EDICTE sobre l'aprovació definitiva i publicació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals del municipi de Tordera

El Ple de la corporació, en sessió tinguda el dia 26 de maig de 2016, va aprovar inicialment l'Ordenança municipalreguladora de la tinença d'animals del municipi de Tordera.

Durant el període d'informació pública, que va finalitzar el dia 8 d'agost de 2016, la Societat de Caçadors va presentaral·legacions a l'Ordenança, les quals es van desestimar per acord del Ple, en sessió de data 29 de setembre de 2016, ies va procedir a la seva aprovació definitiva en els mateixos termes en què es va aprovar inicialment.

En compliment del que estableixen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règimlocal, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim localde Catalunya, i 65 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de lesentitats locals, es fa públic el text íntegre de l'Ordenança aprovada, significant a les persones interessades que podendeduir recurs contenciós-administratiu directe davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior deJustícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS.

PREÀMBUL.

La creixent sensibilitat social pel respecte, la protecció i la defensa dels éssers vius, en general, i dels animals més propers a les persones, en particular, ha suscitat una intensa activitat normativa a Catalunya i a la resta de l'Estat. Ara bé, els condicionaments de l'hàbitat urbà i, en ocasions, la manca de responsabilitat d'alguns propietaris d'animalsprovoquen problemes en la convivència veïnal. Per això, s'ha elaborat una Ordenança municipal sobre tinençad'animals, en què es pretén regular no solament les mesures que garanteixin una saludable relació dels animals amb lespersones en l'aspecte higiènicosanitari, sinó també una eficaç protecció dels animals, adequant el seu contingut a la Lleide protecció dels animals.

L'ordenança va dirigida, fonamentalment, malgrat que no de manera exclusiva, a fomentar la tinença responsable delsanimals i a promoure el respecte dels seus drets. En aquest sentit, la mera tinença d'animals comportarà obligacions pera la persona propietària o posseïdora, el coneixement de les quals és converteix en el primer element, perquè qui hopretengui, valori i sospesi la decisió que comporta fer-se càrrec d'un animal.

En els darrers anys s'han produït canvis significatius en la ciutadania en relació amb la sensibilitat envers els animals,pel que fa a considerar el respecte de l'espècie humana pels drets dels animals com a base de la coexistència de lesespècies en el món. Els vincles afectius amb els animals de companyia són molt importants per a moltes persones. Laconvivència amb els animals en l'entorn urbà, com cal cuidar-los, les obligacions que comporten, etc. Tot això conformauna sèrie de deures i drets de les persones envers els animals, dels quals cal tenir una cura especial. Davant del marclegislatiu establert pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei de protecció delsanimals, les necessitats a cobrir per les problemàtiques descrites i davant la necessitat de sancionar determinadesconductes no previstes per la normativa local vigent, s'ha elaborat la present Ordenança, que pretén regular la tinença icriança dels animals domèstics i de companyia i adequar el seu contingut a la Llei de protecció dels animals vigent.

TÍTOL I.- NORMES GENERALS.

Article 1. Objecte.



Aquesta Ordenança té per objecte regular la tinença d'animals al terme municipal de Tordera per tal d'evitar tant com espugui les molèsties als ciutadans i de prevenir els possibles riscos per a la salut pública. L'Ordenança planteja quina hade ser la interrelació responsable de les persones i els animals. Per aquest motiu, és respectuosa en tot cas amb els drets dels animals i té cura dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, de conformitat amb la normativa vigent.



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 2. Règim Jurídic.

La tinença de tota mena d'animals domèstics o de companyia queda subjecta al compliment d'aquesta Ordenança, a laLlei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, al Reial Decret287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de latinença d'animals potencialment perillosos, al Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossosconsiderats potencialment perillosos, així com, en general, al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova elText Refós de la Llei de protecció dels animals. Els animals de companyia en cap cas podran ser factors de molèsties operillositat per al veïnatge i ciutadania en general.

Article 3. Àmbit d'aplicació.

Els preceptes continguts en aquesta Ordenança seran d'aplicació a tot el terme municipal de Tordera.

Article 4. Responsables.

La persona portadora d'un animal i, subsidiàriament la persona propietària, serà responsable dels danys que ocasioni,d'acord amb la normativa aplicable al cas.

Els pares o tutors són responsables del compliment de qualsevol obligació i/o deure que contempli la present disposicióper a la persona propietària o posseïdora d'un animal, quan la persona propietària o posseïdora sigui el/la seu/va fill/amenor i es trobi sota llur guarda, o quan la persona menor o incapaç propietària o posseïdora de l'animal es trobi sota la seva autoritat i habiti en llur companyia.

En idèntiques circumstàncies a les descrites en el paràgraf anterior, els pares o tutors seran responsables dels danys iperjudicis que pugui causar l'animal, malgrat s'escapoleixi o extraviï.

En el cas d'animals potencialment perillosos serà responsable la persona física o jurídica que, en virtut de qualsevoltítol, tingui sota custòdia un animal qualificat com a tal.

TÍTOL II.- IDENTIFICACIÓ i REGISTRE, TINENÇA, MANTENIMENT i CONDUCCIÓ D'ANIMALS.

CAPÍTOL I. Identificació i registre dels animals compresos a la present Ordenança.

Article 5. Identificació i Registre dels animals compresos a la present Ordenança.

Les persones propietàries de gossos tenen l'obligació d'identificar-los mitjançant algun dels sistemes següents:

1. Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi el caràcter indeleble i codi genètic de l'animal.

2. Identificació electrònica mitjançant la implantació d'un microxip homologat i el codi genètic de l'animal.

Les persones propietàries de gats i fures tenen l'obligació d'identificar-los mitjançant algun dels sistemes següents:

1. Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi el caràcter indeleble.

2. Identificació electrònica mitjançant la implantació d'un microxip homologat.

La identificació dels animals s'ha de realitzar de conformitat amb les instruccions contingudes al Decret 328/1998, de 24de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.

Tot cànid que es trobi habitualment al terme municipal de Tordera, amb independència del lloc de residència de lapersona propietària o posseïdora, ha de ser identificat, conforme al que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, constar inscrit al Cens Municipal d'Animalsde Companyia i circular amb la identificació establerta per aquesta Ordenança.

És obligació de les persones responsables o posseïdores dels gossos, gats i fures instar la inscripció al Cens Municipal

d'Animals de Companyia de l'Ajuntament dins els terminis següents: tres mesos, des del naixement de l'animal o trentaN

dies des de la data d'adquisició de l'animal o des d'un canvi de residència. La inscripció s'efectuarà mitjançant laV

presentació del model normalitzat d'instància que s'inclou com a Annex 3 a la present Ordenança, a la qual s'adjuntarà tota la documentació requerida en ella.



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Aquest Cens es mantindrà a través d'una base de dades restringida al Departament de Medi Ambient i a la PoliciaLocal.

A la referida base de dades hi constaran les dades relatives a:

1. Data d'inscripció.

2. Núm. d'inscripció.

3. Núm. d'identificació de xip i codi de referència genètic (patró de l'ADN caní).

4. Tipus d'animal i raça.

5. Any de naixement de l'animal.

6. Nom de l'animal.

7. Sexe.

8. Nom, cognoms i DNI de la persona propietària o posseïdora de l'animal.

9. Entitat asseguradora i període de pòlissa.

10. Lloc habitual de residència.

11. Destí de l'animal (companyia, guarda, protecció, caça...).

És imprescindible el procediment analític i de mostreig per a la confecció de la base de dades genètica (patró de l'ADN caní) de tots els gossos com a requisit obligatori per a la inscripció al Cens Municipal d'Animals de Companyia.

Produïda la inscripció de l'animal amb les dades que es requereixen, la resolució serà notificada a la persona propietàriade l'animal, amb entrega d'una placa d'identificació numerada que es trobarà vinculada a la Base de Dades existent.Aquesta placa l'haurà de portar l'animal al collar o corretja de manera permanent pels espais o les vies publiques de lavila.

Les persones propietàries queden obligades a comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi de dades, defunció de l'animalo altra informació al cens en el termini màxim de trenta dies, mitjançant la presentació del model normalitzat d'instànciaque s'inclou com a Annex 4 a la present Ordenança.

L'autoritat municipal podrà requerir a qualsevol persona propietària d'un animal que acrediti mitjançant documentaciól'efectiva identificació de l'animal. En cas de falsificar la documentació o no mostrar-la quan sigui requerida per fer-ho,serà sancionada per una infracció greu.

No s'inscriurà cap gos, gat o fura al Cens Municipal d'Animals de Companyia si no ha estat identificat de maneraindeleble mitjançant algun dels sistemes esmentats en aquest mateix article. No censar l'animal té caràcter sancionable.

CAPÍTOL II. Tinença d'animals.

Article 6. Animals de companyia.

Dins del terme municipal de Tordera i, amb caràcter general, s'autoritza la tinença d'animals de companyia ?gats,gossos i fures-, sempre que les circumstàncies d'allotjament en l'aspecte higiènicosanitari ho permetin i no es produeixicap situació de perill o incomoditat per a les persones veïnes o per a altres persones en general.

Article 7. Animals de corral.

La tinença d'animals no considerats com de companyia (aus de corral, conills, coloms, etc.) en domicilis particulars espermetrà després de valorar la repercussió higiènicosanitaria a l'entorn i les molèsties o perill que pugui ocasionar alveïnatge. Quan pel nombre o característiques dels animals la seva tinença es pugui considerar com a activitat tipificada,estarà subjecta a les llicències, autoritzacions o comunicacions que corresponguin segons la Llei 20/2009, de 4 dedesembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Article 8. Animals exòtics o salvatges.

La tinença d'animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està sotmesa a l'autorització expressa d'aquestAjuntament. En tot cas, aquesta tinença està condicionada a què es compleixin les condicions següents:



1. Fauna autòctona: queda prohibida la tinença d'animals d'espècies protegides segons l'Annex del Decret LegislatiuN

2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals.

V



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2. Fauna no-autòctona: la tinença d'animals d'espècies no-autòctones es regeix pel que estableixen els tractats iconvenis internacionals signats per l'Estat espanyol, per la normativa comunitària i pel que preceptua el DecretLegislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals, i les disposicionsque el desenvolupen.

Les persones propietàries d'una espècie de fauna no-autòctona, sempre que en tinguin permesa la tinença, haurand'acreditar la seva procedència legal, amb la documentació següent:

- Certificat sanitari d'origen.

- Llicència d'importació.

- Llicència d'exportació.

- Autorització sanitària d'entrada a Espanya.

- Certificat de reconeixement sanitari de duana o la certificació de la quarantena.

- Certificat d'origen si són animals criats en captivitat.

No és permesa la tinença d'animals d'agressivitat manifesta o que poden provocar enverinaments amb la sevamossegada o picada.

Article 9. Gossos de guarda.

Els gossos de guarda i/o vigilància d'obres, empreses i habitatges s'han de tenir de manera que les persones vianantsno prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar unaccident. A més s'hauran de complir els requisits següents:

1. S'haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol que adverteixi del perill de l'existència d'un gos vigilant el recinte.

2. S'hauran de complir els requisits que s'especifiquen per a animals potencialment perillosos d'aquesta Ordenança, enel seu cas.

3. Hauran d'estar censats.

CAPÍTOL III. Tinença de gossos potencialment perillosos.

Article 10. Gossos potencialment perillosos.

Es consideraran gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

1. Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

2. Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

3. Gossos que pertanyen a una de les races incloses a l'Annex 1 de la present Ordenança i els seus creuaments.

4. Gossos que tinguin la majoria o totes les característiques de l'Annex 2 de la present Ordenança.

Article 11. Llicència administrativa.

Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós hauran de sol·licitar obligatòriament una llicènciaadministrativa a l'Ajuntament. La sol·licitud s'efectuarà mitjançant la presentació del model normalitzat d'instància ques'inclou com a Annex 3 a la present Ordenança, a la qual s'adjuntarà tota la documentació requerida en ella.

Per a l'obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos esrequeriran els següents condicionants:

1. Ser major d'edat.

2. No haver estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, lallibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resoluciójudicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d'aportar elcorresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.

3. No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que

preveu l'article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animalsN

potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l'obtenció o, en el seu cas renovació de la llicència,V

haver estat sancionat/da amb la suspensió temporal d'aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Igualment, no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus que hagin comportat comís de l'animal d'acordamb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossosconsiderats potencialment perillosos.

Als efectes de facilitar la justificació del compliment d'aquest requisit en aquells casos en què no existeixi delegació persancionar als ajuntaments, els delegats territorials del Departament de Medi Ambient, notificaran a l'ajuntamentcorresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòries.

La persona sol·licitant acreditarà el compliment d'aquest requisit mitjançant declaració responsable incorporada al modelnormalitzat d'instància adjunt com a Annex 3.

4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisits'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduirautoritzats o bé per tècnics facultatius titulats en medicina pel que fa al certificat de capacitat física i per tècnicsfacultatius titulats en psicologia pel que fa al certificat d'aptitud psicològica. La vigència d'aquests certificats serà d'unany a comptar des de la data de la seva expedició.

5. Acreditar haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferiora 150.253 EUR, que serà condició prèvia i indispensable per inscriure el gos al Cens Municipal d'Animals deCompanyia. En aquesta pòlissa hi hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal. Coincidint amb la renovació dela pòlissa, se n'haurà de lliurar una còpia a l'ajuntament, per tal que es pugui comprovar la seva vigència; en cascontrari, la llicència administrativa perdrà la seva vigència.

6. Identificació i inscripció del gos a l'apartat específic del Cens Municipal d'Animals de Companyia corresponent agossos potencialment perillosos.

7. Descripció o croquis del lloc on habitarà l'animal.

Article 12. Durada de la llicència administrativa.

La llicència administrativa tindrà un període de validesa de cinc anys i podrà ser renovada per períodes successius de lamateixa durada. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en què la persona titular deixi decomplir qualsevol dels requisits exigits.

Article 13. Gossos agressors.

Les persones propietàries d'animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan obligadesa facilitar les dades de l'animal agressor a l'ajuntament, que ho farà constar al Cens Municipal d'Animals de Companyia.

Quan les autoritats sanitàries municipals ho creguin convenient podran obligar a recloure l'animal agressor on estiminconvenient perquè hi estigui durant un període d'observació veterinària, essent les despeses a càrrec de la personapropietària.

Article 14. Conducció dels gossos potencialment perillosos.

Han de circular amb morrió tots els gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, atesa la sevanaturalesa i característiques i tots aquells que siguin considerats potencialment perillosos segons l'Annex 1 de la presentOrdenança.

A les vies públiques, a les parts d'ús comú dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i espais d'ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d'anar obligatòriament lligats amb una cadena o corretja noextensible d'un metre com a màxim i proveïts del corresponent morrió i en cap cas es permet portar més d'un d'aquestsgossos per persona.

Els gossos potencialment perillosos que es trobin en una finca, casa de pagès, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevolaltre lloc delimitat hauran d'estar lligats, a no ser que es compleixin les característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i infligeixin danys a tercers:



1. Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes per evitar la fugida de l'animal i han de ser consistents i estar V

ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2. Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar perevitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

3. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

4. La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada per la persona titular al Cens Municipal d'Animals deCompanyia en un termini màxim de 8 hores.

CAPÍTOL IV. Manteniment dels animals compresos a la present Ordenança.

Article 15. Condicions higiènicosanitàries i protecció dels animals.

Les persones propietàries, criadores o tenidores tindran les següents obligacions respecte dels animals que es trobinsota llur custòdia:

1. Mantenir-los en bones condicions higiènicosanitàries i albergar-los en instal·lacions adequades per a tal fi. Esconsiderarà que no estan mantinguts en bones condicions higiènicosanitàries quan siguin susceptibles de contagiar opropagar qualsevol malaltia o plaga a les persones o a altres animals de qualsevol espècie.

2. Mantenir les instal·lacions que alberguen als animals en condicions de neteja i desinfecció necessàries perquè no esprodueixin situacions de risc sanitari per infecció, contagi, propagació de plagues o olors.

Resta prohibit respecte als animals a què fa referència la present Ordenança:

1. Causar-ne la mort, excepte en els casos d'animals destinats al sacrifici, malaltia incurable o necessitat ineludible. Entot cas, el sacrifici es realitzarà mitjançant l'eutanàsia, sota control veterinari i a les instal·lacions autoritzades.

2. Colpejar-los, maltractar-los, infringir-los qualsevol dany injustificat o cometre actes de crueltat amb ells.

3. Practicar-los qualsevol tipus de mutilació, excepte les controlades per veterinaris i només en cas de benefici del'animal.

4. Fer-los ingerir substàncies que puguin causar-los patiments o danys innecessaris.

5. Vendre'ls o donar-los a laboratoris o clíniques per a experimentació.

6. Vendre'ls a menors de 16 anys i a discapacitats, sense l'autorització de qui en tingui la pàtria potestat o tutela.

7. La donació d'un animal com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació per altres adquisicionsde naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals.

8. Portar-los lligats a vehicles en marxa.

9. Abandonar-los.

10. Realitzar actes públics o privats de baralles d'animals.

11. Criar-los per a la venda o vendre'ls llevat que es tracti d'un establiment que posseeixi les llicències o permisoscorresponents i que es trobi registrat com a nucli zoològic. Queda prohibida la venda ambulant i per correu o a distància.

12. Resta prohibida la comercialització, venda, tinença i utilització de tots el procediments massius i no selectius per a lacaptura o mort d'animals, en particular verins, enceballs enverinaments, tota classe de parany, xarxes i, en general, totsel mètodes no autoritzats per la normativa vigent.

13. El comerç d'animals fora dels establiments autoritzats. Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants enquè només es permet el comerç de petits animals de producció i consum.

Article 16. Tinença en immobles urbans.



Poden albergar-se animals, exclusivament de companyia, en habitatges i locals en sòl urbà, sempre que no produeixin situacions de perill per a les persones o al propi animal o molèsties al veïnat. L'allotjament de l'animal ha de resultarE

concorde amb les exigències pròpies de les necessitats etològiques, segons la raça i espècie.

C



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Es prohibeix la permanència continuada de gossos, gats i qualsevol animal susceptible de produir molèsties enterrasses, balcons o patis dels habitatges.

No obstant això, però, si de manera temporal els animals es troben en balcons, terrasses i similars, les personespropietàries o responsables hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que quan hi romanguin pugui afectaramb les seves deposicions i orina els pisos inferiors o la via pública.

Les persones propietàries podran ser denunciades si el gos, gat o animal d'altra espècie borda, miola o emet sorollscaracterístics de l'espècie a la que pertanyi habitualment durant la nit. També podran ser denunciades si l'animal resta ala intempèrie en condicions climatològiques adverses a la seva pròpia naturalesa. Igualment, podran ser sancionadesles persones propietàries d'animals que s'escapoleixin com a conseqüència de la falta de diligència o de l'adopció de lesmesures oportunes en relació a la seguretat i tancament del lloc on es trobin.

Els animals que es mantinguin en recintes o espais no coberts disposaran de caseta habilitada per al seu refugi de laintempèrie.

Article 17. Nombre d'animals.

El nombre màxim d'animals domèstics permès per habitatge podrà ser establert pels tècnics municipals, tenint encompte les característiques de l'allotjament, l'espai disponible, les condicions higiènicosanitàries i les repercussions imolèsties que puguin generar al veïnatge o a l'entorn.

Article 18. Subjecció d'animals.

Quan per alguna causa justificada un animal hagi d'estar subjecte a un lloc concret durant un espai de tempsdeterminat, se seguiran les normes següents:

1. La subjecció es farà amb una cadena corredora. Les cadenes seran fixes només quan hi hagi la impossibilitatd'instal·lar una cadena corredora.

2. La cadena corredora ha d'anar sobre un cable horitzontal i ha de permetre que l'animal pugui jeure i arribar al seuaixopluc.

3. El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i la força de l'animal i no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l'animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior a 3 metres.

4. Si s'ha d'emprar una cadena fixa, ha de tenir un dispositiu que eviti la torsió, el seu enrotllament i la immobilització del'animal.

5. El collar dels animals que es mantenen lligats no pot ser la mateixa cadena que els lliga ni un collar de força o que elsprodueixi estrangulació.

6. L'animal no pot estar lligat de manera permanent.

Article 19. Serveis de sanitat preventiva.

L'ajuntament podrà realitzar, amb personal propi o a través de convenis o contractes amb institucions públiques oprivades, serveis i campanyes de sanitat preventiva, amb l'objecte fonamental d'informar, conscienciar i sensibilitzar lespersones propietàries dels animals sobre les obligacions i responsabilitats que els pertoquen com a tals.

El personal responsable del seguiment, control i regulació de la verificació del Cens Municipal d'Animals de Companyiapodrà demanar en qualsevol cas que la documentació d'identificació de l'animal compleixi el que esmenta la presentOrdenança.

En el procés de la recollida d'excrements abandonats a la via publica i anàlisi de les mostres, el personal responsable d'aquesta gestió, sempre acompanyat d'un agent policial, podrà efectuar qualsevol acció relativa a la presentOrdenança: recollida de la mostra, requeriment i verificació de la identificació de l'animal caní a la persona propietària,etc.

CAPÍTOL V. La conducció i permanència d'animals en espais públics o comunitaris.



Article 20. Vies i espais públics o comunitari La persona propietària i/o portadora de qualsevol animal haurà d'adoptar les mesures que estimi més adients perC

impedir que embruti les vies i espais públics.



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Resta prohibit alimentar als animals a la via pública, així com el dipòsit d'aigua, aliments, beguda, restes i residus a lavia pública per a la seva alimentació. En particular, atenent a raons de seguretat i salut pública, queda terminantmentprohibit alimentar, amb qualsevol tipus de producte, en zones públiques, els coloms urbans i gats sense identificació opropietari conegut, excepte les colònies de gats ateses per l'administració.

No es permetrà l'entrada o permanència d'animals domèstics en àrees de jocs infantils ni als recintes de les piscinespúbliques, excepte dels gossos pigall.

Article 21. Deposicions

La persona propietària, posseïdora o portadora de l'animal de companyia haurà de portar l'animal a orinar o defecarpreferentment a zones habilitades per a tal fi.

Queda expressament prohibit que els animals orinin o defequin en àrees de jocs infantils i sobre el mobiliari urbà, comara bancs, senyals, papereres, contenidors d'escombraries, fanals, espais publicitaris comuns, registres desubministraments públics, així com a qualsevol element que es trobi provisionalment a la via pública, com tanques,cadires, escenaris, etc.

Es prohibeix deixar les deposicions fecals de gossos, gats i de qualsevol altre animal en qualsevol espai públic. Lapersona acompanyant de l'animal està obligada a eliminar, de manera immediata, les deposicions fecals de l'animalmitjançant la recollida en bosses de plàstic o paper que, després del seu correcte tancament, podrà dipositar alscontenidors de recollida de brossa domiciliària destinades per a tal fi.

En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir la personapropietària o la persona que condueixi l'animal perquè procedeixi a retirar les dejeccions.

Article 22. Mesures de control durant el passeig i espais reservats per a animals de companyia.

Les persones propietàries o posseïdores de gossos hauran de tenir-los a la via pública sota control, mitjançant unacorretja o similar per evitar danys o molèsties.

L'ajuntament podrà prohibir l'entrada d'animals de companyia a parcs i altres espais públics amb els accessossenyalitzats de forma convenient i visible.

L'ajuntament podrà habilitar, per als animals de companyia, espais reservats per a l?esbarjo, socialització i la realitzacióde llurs necessitats fisiològiques en condicions correctes d'higiene. Els referits espais estaran catalogats, acotats perevitar la fugida o pèrdua i senyalitzats. En ells, els animals podran passejar solts. No obstant això, però, la persona propietària o posseïdora haurà de vigilar els seus animals i evitar molèsties a les persones i altres animals quecomparteixin aquest espai.

De la mateixa manera que a la resta dels espais públics, es prohibeix deixar les deposicions fecals dels animals i ésobligatòria la recollida i eliminació de les deposicions en les mateixes condicions que les establertes a l'article 21.

Els animals catalogats com a potencialment perillosos podran accedir a aquests espais sempre i quan vagin proveïts demorrió.

Article 23. Locals i establiments.

Les persones encarregades o propietàries d'establiments podran prohibir l'entrada i permanència d'animals isenyalitzaran de forma suficientment visible tal prohibició, preferentment a l'entrada del local. En qualsevol cas, sis'admet l'entrada de gossos, aquests hauran d'anar subjectes per corretges o cadena i portar posat morrió quanprocedeixi. Tot això, excepte el disposat pel que fa als gossos pigall que acompanyin deficients visuals.

Article 24. Espectacles.

Es prohibeix l'entrada i permanència de qualsevol animal a locals públics d'espectacles esportius i culturals, excepte enaquells casos que per l'especial naturalesa de l'espectacle, la presència d'animals sigui imprescindible. Tot això, excepteel disposat pel que fa als gossos pigall que acompanyin deficients visuals.

Article 25. Centres d'alimentació.



Es prohibeix l'entrada de qualsevol animal a tota classe de locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzemament,E

manipulació o transport d'aliments.

C



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

La contravenció de la present norma donarà lloc a l'exigència de responsabilitat mitjançant els oportuns procedimentssancionadors, davant la persona titular de l'establiment i davant la persona responsable de l'animal.

Article 26. Rètols informatius.

Les persones propietàries de gossos queden obligades a respectar les indicacions contingudes als rètols informatiusoficials col·locats al municipi.

Article 27. Rentat d'animals.

Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i a les lleres de les rieres.

TÍTOL III.- RÈGIM D'INSPECCIÓ i SANCIONADOR.

CAPÍTOL I. RÈGIM D'INSPECCIÓ.

Article 28. Inspeccions.

Les persones propietàries o posseïdores d'animals hauran de facilitar als tècnics del Departament de Medi Ambient i alsagents de l'autoritat municipal les visites necessàries per comprovar les condicions d'allotjament, manteniment i tractedels animals.

Article 29. Mesures correctores.

En cas d'incompliment greu o persistent de les condicions establertes als articles anteriors, l'Administració municipalpodrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i tot ordenar el trasllat dels animals al lloc o establiment més adequat,amb les despeses a càrrec de la persona propietària.

Article 30. Sacrifici.

Si s'ha de sacrificar un animal, s'ha de fer sota el control i la responsabilitat de personal veterinari, utilitzant mètodes queimpliquin el mínim sofriment.

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR.

Article 31. Infraccions.

Constitueixen infracció administrativa les accions o omissions que vulnerin els preceptes d'aquesta Ordenança, tal i comapareixen tipificades als següents articles, que les classifiquen en lleus i greus.

Article 32. Persones responsables.

Són persones responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin, així com lespersones a qui per Llei s'atribueixin els deures de preveure la infracció administrativa.

Així mateix, la persona posseïdora d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat que pugui derivar a tercerespersones, és responsable dels danys, perjudicis i les molèsties que s'ocasionin a les persones, als objectes, a les vies,als espais públics i al medi natural en general.

Article 33. Sancions.

Les sancions derivades de les infraccions tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb l'escala següent:

1. Infraccions lleus: des de 100 fins a 300 EUR.

2. Infraccions greus: des de 301 fins a 1000 EUR.

Per a la imposició de les sancions se seguirà el corresponent procediment sancionador contradictori establert a la

normativa administrativa que sigui d'aplicació. E

D'acord amb la legislació vigent, l?incompliment de les normes que preveu l'Ordenança serà sancionat d'acord amb els següents criteris:



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Infraccions de caràcter lleu:

INFRACCIÓ de caràcter LLEU

SANCIÓ (EUR)

1. No comunicar a l'ajuntament la mort, desaparició o transferència de l'animal. 100 EUR

2. No disposar de la targeta sanitària.

100 EUR

3. La circulació de gossos no considerats potencialment peril osos pel carrer sense corretja, cadena o col ar.

100 EUR

4. No col·locar el rètol assenyalant la presència de gos vigilant.

100 EUR

5. Permetre l'entrada d'animals i permanència on és prohibit expressament (queden exclosos els gossos pigal ).

200 EUR

6. Rentar animals a la via pública, fonts, estanys i l eres de rieres.

200 EUR

7. La presència d'animals a les zones d'ús públic on l'Ajuntament hagi col·locat el pertinent senyal de prohibició.

200 EUR

8. La circulació de gossos sense la xapa censal municipal. 200 EUR

9. Dipositar excrements fora dels llocs destinats a aquest fi i deixar-los miccionar a les façanes d'edificis i/o al mobiliari urbà.

200 EUR

10. No tenir els gossos no considerats potencialment peril osos inscrits al Cens Municipal d'Animals de Companyia mitjançant 300 EUR

codi genètic.11. No presentar la documentació sanitària ni el certificat veterinari de l'animal agressor quan siguin requerits per l'autoritat 300 EUR

municipal competent.

12. La no vacunació i/o la no aplicació de tractaments veterinaris obligatoris als animals de companyia.

300 EUR

13. No mostrar o acreditar la documentació de l'animal quan sigui requerida per l'autoritat municipal competent. 300 EUR

14. Qualsevol altra acció o omissió contrària a aquesta Ordenança que no estigui expressament prevista a aquest article ni al 300 EUR

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprovà el Text Refós de la Llei de protecció dels animals.

Infraccions de caràcter greu:

INFRACCIÓ de caràcter GREU

SANCIÓ (EUR)

1. La venda d'animals a menors de 16 anys o a persones incapacitades jurídicament sense autorització dels tutors o de les 301 EUR

persones que en tinguin la pàtria potestat.

2. Practicar el comerç d'animals fora dels llocs autoritzats.

301 EUR

3. Negar-se a donar dades o informació necessària sol·licitada per l'autoritat competent o pels seus agents en el compliment de 301 EUR

les seves funcions o documentació falsa, inexacta, incomplerta o que, implícitament o explícita, indueixi a l'error.

4. Provocar un animal domèstic de manera demostrada una situació de peril , de risc o de molèsties per al veïnatge, per a 500 EUR

altres persones o per a altres animals.

5. Mantenir els animals en condicions higièniques inadequades i/o amb manca d'alimentació.

500 EUR

6. Tinença d'animals salvatges sense autorització.

500 EUR

7. No tenir els gossos de vigilància en les adequades condicions de seguretat.

500 EUR

8. Sacrificar un animal sense control veterinari.

500 EUR

9. La circulació dels gossos considerats potencialment peril osos pel carrer sense corretja, cadena, col ar o morrió.

500 EUR

10. Dur sense morrió gossos la peril ositat dels quals hagi estat constatada per la seva naturalesa i característiques.

500 EUR

11. No tenir inscrit un gos potencialment peril ós a l'apartat específic del cens corresponent als gossos potencialment peril osos.

500 EUR

12. Abandonar els animals.

500 EUR

13. La possessió d'un gos no identificat per algun dels sistemes establerts a la present Ordenança. 500 EUR

14. Embrutar les vies públiques i qualsevol l oc destinat al trànsit o a l'esbarjo dels ciutadans, amb dejeccions fecals dels 500 EUR

gossos.15. La reiteració d'infraccions l eus.

500 EUR

16. Maltractar els animals.

1.000 EUR

La imposició de sancions serà compatible amb l'exigència a la persona infractora de la reposició de la situació alteradaal seu estat originari, així com de la indemnització pels danys i perjudicis causats pels fets constitutius d'infracció.

Article 34. Comís.

L'ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció mitjançant els seus agents quan hi hagi un risc per a la salutpública, per a la seguretat de les persones i/o dels propis animals i quan hi hagi constatació d'infracció de lesdisposicions d'aquesta Ordenança. Igualment en cas d'infracció reiterativa, en un termini no inferior a un any, l'animalpot ser comissat.

El comís té caràcter preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador, a la vista de la qual es tornarà al propietari,restarà sota la custòdia de l'ajuntament o serà sacrificat.

Les despeses ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció per raó de comís seran a càrrec de la personapropietària o posseïdora de l'animal.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.



A partir de l'entrada en vigor de la present Ordenança, s'entendrà derogada l'anterior, la qual va aprovar-seN

definitivament pel Ple de la corporació en sessió de data 30 de gener de 2003, publicat el seu text íntegre al Butlletí

V

Oficial de la Província de Barcelona núm. 50, de data 27 de febrer de 2003.

10



Dil uns, 17 d'octubre de 2016

DISPOSICIÓ FINAL.

La present Ordenança, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de maig de 2016, i queha quedat definitivament aprovada en data 29 de setembre de 2016, regirà un cop s'hagi publicat íntegrament el seu textal Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX 1.

a) Pit Bull Terrier.

b) Staffordshire Bull Terrier.

c) American Staffodshire Terrier.

d) Rottweiler.

e) Dogo Argentí.

f) Fila Brasileiro.

g) Tosa Inu.

h) Akita Inu.

i) Bullmastiff.

j) Dòberman.

k) Dog de Bordeus.

l) Mastí napolità.

m) Presa canari.

n) Tosa japonès.

ANNEX 2.

a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.

b) Marcat caràcter i gran valor.

c) Pèl curt.

d) Perímetre toràcic comprés entre 60 i 80 centímetres, alçada a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.

e) Cap voluminós, cuboïde, robust, amb crani ample i gran i mentons musculosos i bombats.

f) Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.

g) Cos ample, musculós i curt.

h) Pit macís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.

i) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativamentllargues formant un angle moderat.

ANNEX 3.

Es pot consultar a la pàgina web municipal: www.tordera.cat.

ANNEX 4.

Es pot consultar a la pàgina web municipal: www.tordera.cat.

Tordera, 3 d'octubre de 2016

El 1r tinent d'alcalde, per delegació (DA 2016/253), Josep Llorens Muñoz

En dóna fe, la secretària, Marta Portella Nogué





11