Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases i convocatòria de l'atorgament de subvencions a les AMPA del municipi
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Tiana

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament a la sessió celebrada el dia 4 d'octubre de 2016, va aprovar les Bases Específiques de laconcessió de subvencions per a activitats en matèria educativa, lúdica i social per a l'any 2016, gestionades per lesAMPA'S i de servei a la comunitat educativa, convocant el corresponent concurs públic per a l'atorgament de ditessubvencions, i a tal efecte es fan públics aquests acords i es procedeix a la publicació de les Bases específiques. (exp.124/16).

Subvencions per a activitats en matèria educativa, lúdica i social 2016, gestionades per les AMPA'S i de servei a lacomunitat educativa.

L'Ajuntament de Tiana amb càrrec al Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb el Reglament d'obres,activitats i serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i les normes generals per a subvencions establertes al'Ordenança General de Subvencions, i continuant la seva política d'ajuts i col·laboració amb les entitats, associacions icol·lectius educatius, culturals i socials de Tiana, fa pública la seva oferta d'ajuts econòmics per activitats educatives,gestionades des de les associacions de mares i pares, per a l'any 2016.

Capítol 1.- Objecte i vigència d'aquestes normes.

Article 1.

1.1 L'objecte d'aquestes normes és la regulació del règim jurídic, del procediment a seguir i de la convocatòria per a lasol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que atorgui l'Ajuntament de Tiana, en règim deconcurrència competitiva, a les associacions de mares i pares del municipi que duguin a terme projectes o activitatssubvencionables, dins els límits establerts en el pressupost municipal de l'any 2016.

1.2 Es considerarà subvenció la concessió de qualsevol aportació de caràcter econòmic o valorable econòmicament,atorgada per l'Ajuntament.

Article 2.

Les subvencions regulades per aquestes normes són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen capdret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

Article 3.

Les actuacions i programes subvencionats s'hauran d'haver realitzat dins el període compromès entre l'1 de gener de2016 i el 31 de desembre de 2016.

Capítol 2.- Sol·licitants i conceptes subvencionables.

Article 4.4.1 Poden sol·licitar subvencions destinades a activitats educatives, lúdiques i/o socials, les associacions de mares ipares, sense finalitat lucrativa, que radiquin en el terme municipal de Tiana i figurin inscrites en el registre d'entitats ciutadanes del municipi, o en tràmit d'inscripció, i hagin acreditat degudament les despeses de l'any anterior, si és elcas.

4.2 Poden sol·licitar associacions de mares i pares de centres educatius de caràcter no obligatori però que són el centreE

educatiu referent pels veïns del municipi.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 5.

5.1 Es consideraran despeses subvencionables aquelles que suposin un cost directe, és a dir, que estiguin directamentrelacionades amb l'execució d'activitats i/o projectes que fan possible la consecució dels objectius i de les finalitats quefonamenten l'atorgament de la subvenció.

5.2 Podran ser subvencionades aquells projectes i activitats que actuïn en els camps següents:

a) Activitats organitzades per cada AMPA.

b) Activitats organitzades conjuntament per les AMPA's.

c) Activitats i projectes que afavoreixin i complementin l'activitat curricular dels centres educatius o projecte educatiud'ensenyaments no obligatòries de centres municipals.

d) Despeses per a l'adquisició de material no inventariable directament relacionat amb l'objecte de la subvenció.

e) Despeses per a programes derivats de l'organització d'activitats educatives, lúdiques, culturals i/o socials que siguind'interès i que tinguin repercussió en la comunitat educativa.

f) Despeses derivades de programacions d'activitats festives, bé siguin, dels centres educatius o de la comunitateducativa.

g) Suport a les activitats fora del calendari escolar i activitats extraescolars.

h) Foment a l'educació en el lleure.

i) Promoció de la llengua i la cultura catalana.

5.3 En cap cas són despeses subvencionables:

a) Les factures emeses per a les persones que formen part de la Junta directiva de l'associació o entitat.

b) No s'acceptarà com a despesa subvencionable la compra de begudes alcohòliques.

c) Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos i recàrrecs en general de sancions administratives ipenals i les despeses dels procediments judicials.

5.4 Les sol·licituds per ser acceptades a la convocatòria de subvencions s'hauran de tramitar dins del termini establert.

Article 6.

6.1 L'import de la subvenció per a l'activitat no ultrapassarà el 50% del seu cost, tot i que s'hagi de justificar el 100%.

6.2 L'import màxim de subvenció per entitat que sol·licita la subvenció no pot superar els 1.500 EUR.

Article 7.

La disponibilitat de crèdit pressupostari per a l'any 2016 és de 7.500 EUR, per a totes les AMPA'S, a càrrec de la partida SUBVENCIONS ENTITATS EDUCATIVES 3200 48001, de la Regidoria d'Educació.

Capítol 3.- Sol·licitud.

Article 8.

8.1 Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria regulades per aquestes bases s'han de formular mitjançant elsimpresos normalitzats que figuren a l'Ajuntament.8.2 Les sol·licituds s'han de presentar al Registre General d'Entrades de l'Ajuntament de Tiana dins el termini queV

determini la convocatòria.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 9.

La sol·licitud està integrada per la següent documentació:

a) Instància signada pel President de l'entitat i adreçada a l'Alcaldessa de l'Ajuntament de Tiana.

b) Relació de les activitats previstes al llarg del 2016, per a la qual se sol·licita la subvenció.

c) Dades bancàries del compte on, si és aprovada la subvenció, es podrà transferir l'import de la mateixa.

c) Certificat de pagament emès per l'asseguradora amb la que l'entitat té contractada la cobertura de l'assegurança deresponsabilitat civil, i de cobertura de les activitats per a les que es sol·licita la subvenció, tant pel que fa als danys que es puguin causar a terceres persones com dels propis associats que hi intervinguin.

Article 10.

10.1 Els peticionaris, indicats a l'art. 4, hauran d'acreditar el compliment de les següents condicions prèvies:

- Requisits legalment exigits per ser considerats entitat.

- Haver justificat degudament les despeses corresponents a la subvenció atorgada per l'ajuntament en el darrer exercici,si és el cas.

10.2 En cas que la documentació lliurada fos incorrecta o incompleta la Regidoria en reclamarà el complement o larectificació, qüestions que hauran de ser ateses per l'interessat en un termini màxim de 10 dies hàbils. Passats aquestssense resposta l'expedient quedarà arxivat.

Article 11.

El termini de presentació de sol·licituds de subvencions al Registre General de l'Ajuntament serà de vint dies naturalscomptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

En tot cas finalitzarà el 1 de novembre de 2016, si el termini abans indicat finalitzés amb anterioritat a aquesta data.

Capítol 4.- Concessió de subvencions.

Article 12.

Mitjançant una comissió presidida per la Regidoria d'Educació, es procedirà a l'examen i valoració de les sol·licituds ielaboració de la proposta de concessió, la qual serà dictaminada per la Comissió Informativa i se li donarà trasllat a laJunta de Govern Local per a la seva resolució.

Els criteris a valorar seran sobre un màxim de 90 punts, els següents:

CRITERIS COM ENTITAT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA I DEL POBLE

Aportació recursos propis

10

Organització amb altres entitats col·laboradores, AMP'AS o entitats del poble

10

Mantenir una tradició o activitat educativa i/o cultural arrelada a la nostra vila (Adequació del projecte/activitats a

10

les prioritats establertes al municipi)

30

CRITERIS EDUCATIUS

Projectes i activitats que promoguin l'actuació conjunta dels pares i mares amb els seus fills i filles Projectes que afavoreixin la solidaritat, l'atenció? a la diversitat, les relacions Inter generacionals.

Projectes per la conscienciació de la sostenibilitat i el respecte al medi. Projectes i/o activitats que promoguin accions d'igualtat de tracte i oportunitats als col·lectius amb major risc de discriminació?.

Projectes o activitats que incorporin la perspectiva de gènere en el seu àmbit d'actuació?.

Foment d'activitats sobre hàbits saludables (alimentació, esport, etc.)

Foment d'activitats fora dels centres escolar i d'horari lectiu

V

Foment de la integració dels alumnes en activitats del municipiDil uns, 17 d'octubre de 2016

Foment activitats d'utilització de les noves tecnologies

Projecte /activitats que impulsin la relació família - escola afavorint implicació del conjunt de la comunitat educativa 5

Durada del projecte/activitat que s'ofereix als destinataris

Altres criteris específics d'especial rellevància que derivin dels objectius i les finalitats de les bases

60

Notificada la resolució, el beneficiari haurà d'acceptar, sense reserves, la subvenció i les condicions amb què s'haconcedit, en un termini de 15 dies naturals comptadors des de l'endemà de la notificació.

Capítol 5.- Justificació.

Article 13.

Els beneficiaris hauran de presentar a l'Ajuntament la documentació justificativa de la realització de l'activitat o activitatssubvencionades abans del 31 de gener de 2017. Les subvencions no justificades abans d'aquesta data podrancomportar la revocació i reintegrament, en el seu cas, de l'ajut concedit.

La documentació justificativa de la realització de l'activitat o activitats subvencionades estarà integrada per:

- Relació detallada de les activitats realitzades.

- Resum econòmic de l'activitat, signat pel President o secretari de l'entitat.

- Justificants, pagats o no, per un import mínim del doble de la subvenció atorgada. Les factures hauran de reunir elsrequisits següents:

a) originals o fotocòpies.

b) data de la factura, de l'any 2016.

c) obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.

d) reunir els requisits exigits per les lleis i els reglaments que regula les característiques de les factures i el seu contingut(número de factura, nom i cognoms / nom empresa de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació icontraprestació total, lloc i data de l'emissió).

e) desglossa de l'IVA: tipus impositiu i import.

f) descripció de la despesa o subministrament, que haurà de fer referència inequívoca a la despesa generada perl'activitat o el programa objecte de la subvenció.

Només es poden aportar com a justificants factures de despeses corrents. En conseqüència, queden excloses les dematerials inventariables. No es poden aportar com a justificants rebuts o documents que no reuneixin els requisitsassenyalats.

Article 14.

Els beneficiaris estaran obligats a:

- Aplicar estrictament la subvenció a l'objecte de la convocatòria.

- Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció dins del termini establert.- Justificar documentalment el bon fi de la subvenció.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 15.

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de despeses o lafalta de presentació de la documentació acreditativa, pot comportar la revocació i reintegrament de la subvencióconcedida.

Article 16.

Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar adequadament l'import necessari, la Regidoria corresponentproposarà a la Junta de Govern Local la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entrel'import per justificar i aquell import correctament justificat.

Capítol 6.- Clàusules addicionals.

Article 17.

La Regidoria d'Educació podrà comprovar en tot moment l'adequada aplicació de les subvencions concedides a lesfinalitats per a les quals s'hauran atorgat. En cas d'aplicació indeguda podran instar la restitució del seu import. Donat elcas que la subvenció rebuda per l'activitat en qüestió superi el seu cost, la subvenció atorgada es reduiràproporcionalment.

Article 18.

En el cas d'obtenció concurrent de subvencions i ajuts, atorgats per altres administracions o ens públics o privats,nacionals o internacionals, això podrà originar modificacions de la resolució de concessions.

Article 19.

Per a qualsevol aspecte no reglamentat en aquestes bases de subvenció, regiran les normes establertes a la Llei38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Tiana.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

Per acreditar el compliment de les condicions prèvies, establertes en aquestes bases específiques, l'entitat aportarà uncertificat expedit pel seu òrgan competent acreditant l'esmentat compliment.

Per acreditar la concurrència dels criteris a valorar segons establert a l'art.12 d'aquestes bases, l'entitat aportarà elscertificats que siguin necessaris per acreditar el seu compliment.

L'Ajuntament podrà exigir aquella documentació complementària que considera necessària en ordre a acreditardegudament les condicions prèvies i/o els criteris indicats.

Tiana, 5 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Esther Pujol Martí