Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Publicació de notificacions de declaració del Ple d'especial interès, setembre 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa. Serveis Econòmics

EDICTE

L'Exm. Ajuntament de Terrassa en Ple en sessió del 29 de setembre de 2016 va aprovar el següent acord:

El Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les HisendesLocals, estableix en el seu article 59 que els ajuntaments poden establir i exigir l'Impost sobre Construccions,Instal·lacions i Obres, com un tribut indirecte el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del termemunicipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la corresponent llicènciad'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no la mateixa, sempre que la seva expedició correspongui a l'Ajuntament de laimposició.

Els articles 100 i següents de l'esmentat text legal determinen la configuració jurídica de l'Impost i, concretament l'article103.2 determina quines bonificacions potestatives sobre la quota del mateix poden ser regulades mitjançant lesordenances fiscals municipals. Entre d'altres, concretament l'apartat a) de l'esmentat article determina que podràregular-se una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguindeclarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o defoment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. També determina que aquesta declaració correspondrà al Ple de laCorporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seusmembres.

Dins del marc legal referit en els paràgrafs anteriors, la vigent Ordenança Fiscal municipal núm. 2.5, d'Impost sobreconstruccions, instal·lacions i obres, determina en el seu article 2 el següent:

"2.- Gaudiran d'una bonificació de fins el 95 per 100 de la quota de l'impost les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiqueso de foment de l'ocupació que justifiquin la declaració.

2.1.- Es consideraran declarats d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, i gaudirand'una bonificació del 95 per cent de la quota:

a) Les construccions, instal·lacions i obres promogudes per l'Estat, la Comunitat Autònoma o la pròpia administraciómunicipal, directament o mitjançant un ens d'ells depenents, per tal de ser destinades a satisfer serveis públics i/od'interès públic.

b) Les construccions, instal·lacions i obres que s'executin per iniciativa pública referents a habitatges de protecció oficialo habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfície destinada a habitatge estigui acollida al règim deprotecció oficial.

2.2.- Es podran declarar d'especial interès o utilitat municipal, als efectes de gaudiment de la bonificació a que esrefereix el paràgraf anterior, les construccions, instal·lacions i obres en consideració a les circumstancies que acontinuació s'expressen:

a) Circumstàncies culturals, històrico-artístiques:

Les obres de reparació i rehabilitació d'edificis inclosos al Catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni històric arquitectònic - ambiental de Terrassa, quan afectin els elements protegits de l edifici, i sempre que es realitzin dins elsterminis i les condicions reglamentàries. Les esmentades obres gaudiran d una bonificació de fins el 95% de la quota en

el cas de rehabilitació i realçament dels elements protegits, i de fins el 40% de la quota, en el cas de reparació oconsolidació.

.../...

2.3- Igualment podran ser declarades d'especial interès per concórrer les circumstàncies enumerades en el paràgrafE

anterior, i per tant podran gaudir d'una bonificació de fins el 95 per 100 de la quota de l'impost, els següents supòsits:

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

a) Les obres d'arranjament i embelliment de façanes i parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, celoberts, ielements comuns, gaudiran d'una bonificació de fins el 95 per 100 les intervencions integrals i que acreditin una millorade les prestacions tèrmiques i acústiques de l'edifici; serà de fins el 60 per cent aquelles intervencions integrals quecomportin millora estètica; i serà de fins els 25 per 100 aquelles que tinguin caràcter de reparació o d'intervenciópuntuals.

b) Les obres de rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals, gaudiran d'una bonificació de fins el 95per 100 si es tracta de rehabilitacions integrals, i de fins el 40 per 100, si es tracta d'intervencions puntuals.

c) Les obres d'instal·lació de plaques solars, panells fotovoltaics i receptors d'energies eòliques i, en general, qualsevolaltra instal·lació d'aquest tipus captadora d'energies dolces, i que no estiguin obligades per normativa.

d) Aquells projectes de construcció, instal·lació o obra que per les característiques dels seus materials (ecològics ofàcilment reciclables) puguin considerar-se que contribueixen notablement a la millora o sostenibilitat del medi ambient.En aquest sentit, en quant a la definició de material ecològics o fàcilment reciclables s'estarà a allò que estableix el Plade l'Habitatge a l'hora d'atorgar subvencions específiques per mesures de sostenibilitat.

2.4.- Igualment podran ser declarades d'especial interès, i gaudir d'una bonificació, les obres de reforma i/o rehabilitaciórealitzades per particulars en immobles d'ús residencial que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual, i que tinguinuna antiguitat superior a 25 anys, antiguitat que es podrà acreditar mitjançant la primera cèdula d'habitabilitat oqualsevol altre mitjà de prova.

Es podrà gaudir d'aquesta bonificació, en obres de rehabilitació d'edificis amb una antiguitat inferior al 25 anys, quanaquestes incorporin mesures per l'eficiència energètica i estalvi efectiu de l'aigua, havent de quedar justificat que l'estalvienergètic o d'aigua sigui pel cap baix del 25 per 100, un cop dutes a terme les obres de rehabilitació.

En ambdós casos la bonificació serà de fins el 50 per cent si es tracta de rehabilitacions integrals que suposin unamillora objectiva de les condicions d'habitabilitat i de fins el 25 per 100 si es tracta de reformes de caràcter més puntual.

2.5.- Per a la determinació del grau de bonificació a aplicar en els supòsits dels apartats 2.1 a 2.4 caldrà informe delservei municipal corresponent, en el qual es pronunciarà sobre el grau d'implantació i efectivitat de les mesuresindicades i el percentatge de bonificació al qual té dret l'obra.

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud delsubjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres."

Vistes les sol·licituds de bonificació de la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres que han estatpresentades, i atenent les propostes de resolució de les mateixes que s'incorporen en els informes emesos pels serveistècnics municipals, i que integren l'expedient, la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert s'honora enproposar a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció dels següents.

ACORDS:

PRIMER.- Declarar d'especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres que han estat objected'atorgament de llicència municipal, que a continuació s'indicaran, i determinar que gaudiran de les bonificacions en laquota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, que en cada cas s'indicarà.

Annex

Concepte d'aplicació bonificació

Import total bonificat

obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques, ambientals, o de 224.800,55 EUR

fomentar de l'ocupació que justifiquin la declaració.

obres promogudes per l'Estat, la Comunicat Autònoma o la pròpia administració municipal, directament o mitjançant un ens depenents, per tal de serdestinades a satisfer serveis públics i/o d'interès públic

obres executades per iniciativa pública referents a habitatges de protecció oficial o habitatges declarats protegits quan més del 80% de la superfíciedestinada a habitatge estigui acol ida al règim de protecció oficial

Obres que es declaren d'especial interès a l'empara de l'article 2.2.1.c) OF 2.5, promogudes per fundacions i associacions de caràcter benèfic odeclarades d'utilitat pública i les entitats sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres oficials corresponents i que compleixin elsrequisits exigits en la Llei 49/2002 de 23 de desembre i en el Real Decreto 1270/2003 de 10 d'octubre del règim fiscal de les entitats sense ànim delucre.

per ser obres de reparació i rehabilitació d'edificis continguts en les fitxes del Catàleg del Pla especial de protecció d'edificis i conjunts històrico315,34 EUR

artístics, quan afectin els elements protegits de l'edifici.

obres en què concorrin circumstàncies de foment de l'ocupacióper ser obres d'arranjament i embel iment de façanes.

3.814,96 EUR

per ser obres de rehabilitació afectats per patologies estructurals

971,30 EUR

per ser instal·lacions de plaques solars, panel s fotovoltaics i receptors d'energies eòliques.

E

10

per ser obres destinades a la mil ora o sostenibilitat del medi ambient

11

per ser obres realitzades per particulars en immobles d'ús residencial que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual i que tinguin una antiguitat 3.702,20 EUR

superior a 25 anys.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

SEGON.- No declarar d'especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres que han estat objected'atorgament de llicència municipal i que es relacionen en l'annex 12, en considerar que no concorren en elles lescircumstàncies previstes a l'article 103.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refósde la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i a l'article 2 de l'Ordenança Fiscal de l'Impost sobre construccions,instal·lacions i obres. Conseqüentment, determinar que les esmentades obres no gaudiran de bonificació de la quota del'esmentat impost.

TERCER.- Doni's trasllat de l'acord anterior a tots els interessats, i efectuï's la publicació corresponent en el ButlletíOficial de la Província.

ANNEX 1: Obres que es declaren d'especial interès a l'empara de l'article 2.2 OF 2.5, per concórrer circumstànciessocials, culturals, històrico-artístiques o foment de l'ocupació.

Exp. ICIO

TITULAR

NÚM. LLICENCIA

PEM TIPUS %

Quota % Bonif

Bonificació

Quota a resultant

liquidar

ICIO-0631/2012

U. P. C.

OMOB-0046/2012

187.011,21

3,5

6.545,39

95

6.218,12

327,27

ICIO-0632/2012

U. P. C. OMOB-0047/2012

198.278,20

3,5

6.939,74

95

6.592,75

346,99

ICIO-0551/2016

GENERALITAT DE CATALUNYA

OMOB-0009/2016

6.069.882,20

3,55

215.480,82

95

204.706,78 10.774,04

ICIO-0555/2016

GENERALITAT DE CATALUNYA

OMOB-0079/2016

28.644,14

3,55

1.016,87

95

966,02

50,84

ICIO-0572/2016

GENERALITAT DE CATALUNYA

OMOB-0063/2016

150.735,01

3,55

5.351,09

95

5.083,54

267,55

ICIO-0613/2016

INSTITUT TERRASSA

CLOB-0153/2016

36.570,55

3,55

1.298,25

95

1.233,34

64,91

ANNEX 5: Obres que es declaren d'especial interès a l'empara de l'article 2.2.2 a) OF 2.5, per ser obres de reparació i rehabilitació d'edificis inclosos al Catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni històric arquitectònic - ambiental deTerrassa, quan afectin els elements protegits de l'edifici.

Exp. ICIO

TITULAR

NÚM. LLICENCIA

PEM

TIPUS % Quota resultant

% Bonif

Bonificació

Quota a liquidar

ICIO-0557/2016

FUNDACIO PRIVADA SANT LLATZER

OMOB-0043/2016

22.207,20

3,55

788,36

40

315,34

473,02

ANNEX 7: OBRES QUE ES DECLAREN D'ESPECIAL INTERÈS (Article 2.2.3 a) OF 2.5, per ser obres destinades aarranjament i embelliment de façanes i parets mitgeres al descobert, cobertes i terrats, celoberts i elements comuns.

Exp. ICIO

TITULAR

NÚM. LLICENCIA

PEM TIPUS % Quota resultant

% Bonif

Bonificació

Quota a liquidar

ICIO-0390/2016

MARGARITA CERVELLO SIERRA

OMOB-0004/2016

29.670,58

3,55

1.053,30

95

1.000,64

52,67

ICIO-0553/2016

INSTITUT CAVALL BERNAT

ONOB-0279/2016

8.400,00

3,55

298,20

60

178,92

119,28

ICIO-0567/2016

C.PROP PL ARISTIDES MAILLOL

ONOB-0201/2016

10.000,00

3,55

355,00

25

88,75

266,25

ICIO-0578/2016

FLORENCIO RODRIGUEZ MORENO

ONOB-0290/2016

4.250,00

3,55

150,88

60

90,53

60,35

ICIO-0583/2016

M.SOLEDAD MARTINEZ SUAREZ

ONOB-0255/2016

1.900,00

3,55

67,45

60

40,47

26,98

ICIO-0588/2016

CTAT PROP MAESTRAT 42-60

ONOB-0118/2016

7.953,16

3,55

282,34

25

70,59

211,76

ICIO-0590/2016

C.PROP. RAMBLA D'EGARA 283

ONOB-0199/2016

1.730,00

3,55

61,42

60

36,84

24,57

ICIO-0592/2016

C.PROP AV. FRANCESC MACIÀ 120

ONOB-0218/2016

9.075,00

3,55

322,16

25

80,54

241,62

ICIO-0609/2016

OSCAR GARCIA ASTILLEROS

ONOB-0246/2016

15.107,00

3,55

536,30

95

509,48

26,81

ICIO-0620/2016

GUILLERMO GONZALEZ BLANCO

ONOB-0221/2016

10.227,00

3,55

363,06

60

217,84

145,22

ICIO-0626/2016

JUAN MARTIN MOLINA

ONOB-0284/2016

3.725,00

3,55

132,24

60

79,34

52,90

ICIO-0628/2016

C.PROPIETARIS AVDA. ÀNGEL SAL

ONOB-0295/2016

11.467,00

3,55

407,08

60

244,25

162,83

ICIO-0632/2016

TERRAMAJOR REFORMAS I CONSTRUCCIONES SL

ONOB-0253/2016

8.088,00

3,55

287,12

60

172,27

114,85

ICIO-0633/2016

ISAAC GARCIA PEREZ

ONOB-0307/2016

940,00

3,55

33,37

60

20,02

13,35

ICIO-0635/2016

C.PROPIETARIS CA MANRESA 5

ONOB-0273/2016

4.541,00

3,55

161,21

25

40,30

120,90

ICIO-0637/2016

CTAT PROP VINARÒS 17

ONOB-0161/2016

450,00

3,55

15,98

25

3,99

11,99

ICIO-0653/2016

CDAD PROP CA PROVENÇA, 50

ONOB-0258/2016

2.500,00

3,55

88,75

25

22,19

66,56

ICIO-0656/2016

SIEMPRE AL SERVICIO DEL HOGAR SL

ONOB-0098/2016

1.978,10

3,55

70,22

25

17,56

52,67

ICIO-0657/2016

ALAVEDRA ESCUDE SL

ONOB-0275/2016

5.790,00

3,55

205,55

60

123,33

82,22

ICIO-0659/2016

CDAD PROP. BARTOMEU AMAT 83

ONOB-0277/2016

16.300,00

3,55

578,65

60

347,19

231,46

ICIO-0662/2016

INMACULADA DEL MORAL CORTES

ONOB-0270/2016

2.541,00

3,55

90,21

60

54,13

36,08

ICIO-0667/2016

MANUEL MELERO PICAZO

ONOB-0262/2016

3.658,00

3,55

129,86

60

77,92

51,94

ICIO-0670/2016

CTAT PROP C/ NOU SANT PERE, 35

ONOB-0282/2016

5.000,00

3,55

177,50

25

44,38

133,13

ICIO-0671/2016

C.P. C/ FRANCISCO DE VITORIA, 21

ONOB-0286/2016

1.520,00

3,55

53,96

25

13,49

40,47

ICIO-0673/2016

CARMEN FAIBELLA REÑE

ONOB-0321/2016

1.200,00

3,55

42,60

60

25,56

17,04

ICIO-0682/2016

RUBIES CONSTRUCCIONS, S.C.P.

ONOB-0207/2016

3.100,00

3,55

110,05

60

66,03

44,02

ICIO-0731/2016

C P RAMBLA 256

ONOB-0293/2016

5.500,00

3,55

195,25

25

48,81

146,44

ICIO-0733/2016

NURIA PENINA ANFRUNS

ONOB-0320/2016

1.514,56

3,55

53,77

25

13,44

40,33

ICIO-0744/2016

SANTIAGO LAO HERNANDEZ

ONOB-0325/2016

2.554,55

3,55

90,69

95

86,16

4,53

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ANNEX 8: OBRES QUE ES DECLAREN D'ESPECIAL INTERÈS (Article 2.2.3 b) OF 2.5, per ser obres destinades a la rehabilitació d'habitatges afectats per patologies estructurals.

Exp. ICIO

TITULAR

NÚM. LLICENCIA

PEM

TIPUS %

Quota resultant

% Bonif

Bonificació

Quota a liquidar

ICIO-0660/2016

SILVIA PANADES PADILLA

OMOB-0091/2016

28.800,57

3,55

1.022,42

95

971,30

51,12

ANNEX 11: OBRES QUE ES DECLAREN D'ESPECIAL INTERÈS (Article 2.2.4) OF 2.5, per ser obres realitzades perparticulars en immobles d'ús residencial que siguin o hagin de ser el seu habitatge habitual i que tinguin una antiguitatsuperior a 25 anys.

Exp. ICIO

TITULAR

NÚM. LLICENCIA

PEM

TIPUS %

Quota resultant

% Bonif

Bonificació

Quota a liquidar

ICIO-0216/2016

SUSANNA ESTANY SANZ

OMOB-0167/2015

101.851,64

3,55

3.615,73

50

1.807,86

1.807,86

ICIO-0390/2016

MARGARITA CERVELLO SIERRA

OMOB-0004/2016

66.794,15

3,55

2.371,19

50

1.185,60

1.185,60

ICIO-0677/2016

LOURDES BERBEL CASTRO

OMOB-0010/2016

39.929,13

3,55

1.417,48

50

708,74

708,74

ANNEX 12: OBRES QUE NO ES DECLAREN D'ESPECIAL INTERÈS.

Exp. ICIO

TITULAR

NÚM. LLICENCIA

PEM

TIPUS

Quota resultant

ICIO-0548/2016

FUNDACIO PRIVADA EDUCATIVA VEDRUNA-BARCE

OMOB-0006/2016

303.401,00

3,55

10.770,74

ICIO-0665/2016

M. DOLORES CARRERAS CARRERAS

OMOB-0041/2016

93.025,56

3,55

3.255,89

Terrassa, 5 d'octubre de 2016

El president delegat, Alfredo Vega López