Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de serveis de manteniment bàsic d'una sèrie de llicències de programari del fabricant ORACLE, per a l'any 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de licitació d'un contracte

1) Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Terrassa.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c) Núm. d'expedient: ECAS-5554/2016.

2) Objecte del contracte:

a) Tipus de contracte: Serveis.

b) Objecte del contracte: serveis de manteniment bàsic d'una sèrie de llicències de programari del fabricant ORACLE,per a l'any 2017.

3) Termini d'execució del contracte: un (1) any.

4) Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

5) Criteris de valoració:

1. Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules, segons el que preveu l'article 150 del TRLCSP, finsa un màxim de cent (100) punts:

a) Preu, fins a 100 punts.

6) Pressupost base de licitació: 158.304,45 EUR, exclòs l'IVA.

7) Garanties:

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

8) Obtenció de documentació:

a) Al perfil de contractant de l'Ajuntament a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Públicahttps://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa.

b) A la plataforma de contractació pública electrònica www.vortalgov.es.

9) Presentació de proposicions:

a) S'estableix com a obligatòria la presentació de les proposicions per mitjans electrònics, a través de la plataformaVORTALgov www.vortalgov.es.

b) Termini de presentació d'ofertes: 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci.10) Despeses de l'anunci: El preu d'aquest anunci anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Terrassa, 7 d'octubre de 2016

El tnent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega LópeC