Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte de subministrament de material d'oficina estàndard per a l'Ajuntament, i per a les societats municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Terrassa

ANUNCI de formalització d'un contracte

De conformitat amb el que estableix l'article 154 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, es publica la formalització del contracte següent:

1) Entitat adjudicadora:

a. Organisme: Ajuntament de Terrassa.

b. Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i Patrimoni.

c. Núm. d'expedient: ECAU 7672/2015.

2) Objecte del contracte:

a. Tipus de contracte: Subministrament.

b. Objecte del contracte: Subministrament de material d'oficina estàndard per a l'Ajuntament de Terrassa, i per a lessocietats municipals que, amb posterioritat a la seva formalització, acordin adherir-s'hi. L'objecte del contracte esdivideix en 2 lots independents.

3) Durada del contracte: dos (2) anys.

4) Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a. Tramitació: Ordinària.

b. Procediment: Obert.

c. Forma d'adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa.

5) Pressupost base de licitació:

a) Lot 1: 10.327,70 EUR (IVA exclòs).

b) Lot 2: 40.907,14 EUR (IVA exclòs).

6) Adjudicació:

a. Data: 27/09/2016.

b. Contractistes:

Lot núm. 1: Envel Europa, SA.

Lot núm. 2: Office Depot, SL.

7) Import d'adjudicació: preus unitaris.

8) Formalització:

a. Data: 05/10/2016.

Terrassa, 6 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega López