Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de crèdit extraordinari núm. 6/2016 per reconèixer despesa d'amortització anticipada de préstec
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

ANUNCI

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en sessió Plenària del dia 29 de setembre de 2016 l'expedient de modificació deCrèdit 6/2016 de crèdit extraordinari per reconèixer despesa d'amortització anticipada de préstec segons LOEPSF, sesotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, període durant el qual qualsevol habitant o personainteressada podrà examinar i presentar contra el mateix i davant del Ple les reclamacions que estimi convenients, talcom disposa l'article 169 en relació al 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Textrefós de la llei reguladora de les hisendes locals i l'article 20.1 en relació al 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi presentat cap reclamació, esdevindrà aprovat definitivament.

Santa Eulàlia de Ronçana, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Francesc Bonet i Nieto